wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – wyniki po III kwartałach 2021

Po trzech kwartałach zysk należny akcjonariuszom wyniósł ponad 918 mln zł. W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała zysk w wysokości 544 mln zł, to jest ponad dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale. W ujęciu porównywalnym, czyli po wyłączeniu kilku czynników oraz przy założeniu stałego poziomu opłat BFG, zysk po trzech kwartałach zwiększył się o 22,1% r/r.

 

·       W III kwartale widzieliśmy kontynuację ożywienia w aktywności klientów – odnotowaliśmy wzrost akwizycji klientów, a sprzedaż kluczowych produktów przyspieszyła. Nasze dochody netto wzrosły w większości linii produktowych. Należności brutto od klientów zwiększyły się o 2,3% r/r głównie za sprawą kredytów hipotecznych i leasingu. Pozycje płynnościowa i kapitałowa znacząco przekraczają wymogi regulatora.

 

·       W III kwartale mamy o prawie 16% użytkowników aplikacji mobilnej więcej niż przed rokiem, zwiększa się także udział sprzedaży w kanałach zdalnych, szczególnie kredytów gotówkowych. Systematycznie poszerzamy zakres produktów i usług dostępnych zdalnie.

 

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki III kwartał 2021 roku:

 • Dochody ogółem – za trzy kwartały 2021 r. wyniosły 6,64 mld zł i zwiększyły się o 2,7% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 4,23 mld zł i zmniejszył się o 5,5% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji po trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 1,85 mld zł i wzrósł o 16,6% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem za trzy kwartały 2021 roku wyniosły 3,8 mld zł i zwiększyły się o 19,9% r/r. pod wpływem kosztów regulacyjnych oraz pod wpływem utworzenia rezerw na ryzyko prawne związanie z walutowym portfelem kredytów hipotecznych. W trzecim kwartale koszty ogółem spadły o 25% w porównaniu do II kwartału. Koszty pracownicze za trzy kwartały zwiększyły się o 1,8% r/r (w 2Q 2020 roku rozwiązano rezerwy na premie), a  w ujęciu kw./kw. były zbliżone. W ujęciu narastającym koszty administracyjne spadły o 8,3% r/r.
 • Obciążenia podatkowe Grupy po 9 miesiącach 2021 roku wyniosły łącznie 1,017 mld zł, z czego 450,1 mln zł to podatek bankowy, a 566,7 mln podatek dochodowy.
 • Po trzech kwartałach br. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 850,5 mln zł wobec 1,3 mld zł w 2020 r i spadło r/r o 34,9%.


Kapitały
Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie 20,38%
(18,84% na 30 września 2020 r.) oraz Tier1 na poziomie 18,38% (16,89% na 30 września 2020 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 30 września 2021 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 151,7 mld zł i zwiększyły się o 2,2% w porównaniu z końcem 2020 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 57,8 mld zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 3,4% w stosunku do końca 2020 r. i wyniosły 177,3 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 3,9% do poziomu 102,1 mld zł, biznesowe wzrosły o 2,6% do 75,2 mld zł.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 19,3 mld zł i wzrosła o 33,1% w ciągu roku, a  w skali kwartału wzrost wyniósł 2,6%.

Linie biznesowe

O 14% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, rekordowe poziomy osiąga sprzedaży kredytu hipotecznego (blisko 1 mld zł miesięcznie). W bankowości zdalnej wdrożono nowy proces wnioskowania o gotówkowy kredyt konsolidacyjny. Udostępniono nowoczesną formę automatycznego oszczędzania Moje Cele. Zarówno klientom indywidualnym jak i firmom zaoferowaliśmy usługę AutoPay w aplikacji mobilnej. Rozwijano portal Santander Trade dla dużych firm.

Bankowość detaliczna III kwartał 2021 r.:

 • 4,09 mln kont osobistych w złotych (+3,4% r/r);
 • 2,42 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+14% r/r);
 • 2,6 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,9 mln klientów mobilnych (+16% r/r);
 • 40,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kwartale 2021 r. +36% III kwartał 2020;
 • 2 mld sprzedaży kredytów gotówkowych w kwartale – stabilny poziom portfela kredytowego brutto (+1% vs. II kwartał 2021);
 • 2,8 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w kwartale – wzrost portfela o 7% r/r(+3% vs. II kwartał 2021);
 • 93 oddziały w Nowym Modelu Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 160 placówek.

 

MŚP III kwartał 2021 r.:

 • 327 tys. (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 149 tys. klientów mobilnych (+16% r/r);
 • 3,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kwartale 2021 r. +44% III kwartał 2020;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 6% r/r do 16 mld zł (+1% vs. II kwartał 2021);
 • Wzrost wolumenu depozytów o 13% r/r do 23,5 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela o 17% do 6,4 mld zł (+5% vs. II kwartał 2021);

 

Digital detal + MŚP

 • 2,9 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,1 mln klientów mobilnych (+16% r/r);
 • 44,1 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kwartale 2021 r. +36% III kwartał 2020.

 

Biuro Maklerskie III kwartał 2021 r.:

 • 33,8 tys. aktywnych klientów digital (+5% r/r), w tym
  7,6 tys. klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 23% wzrost obrotów klientów z transakcji na rynkach zagranicznych;
 • 109% wzrost przychodu r/r po III kwartale 2021 r. z produktów dla klientów Wealth Management.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna III kwartał 2021 r.:

 • 20,2 tys. klientów cyfrowych – wzrost +4% r/r;
 • 4,2 tys. klientów mobilnych – wzrost +20% r/r;
 • 39% wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej;
 • 41% wzrost dochodów FX na platformie eFX;
 • 43% wzrostu wykorzystania limitów trade finance;
 • 32% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • 67% wzrost sprzedaży leasingu;
 • 60% wzrost sprzedaży limitów factoringowych.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna III kwartał 2021 r.:

 • 151% wzrost przychodów z usług doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć;
 • 102% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym;
 • 30% wzrostu przychodów z finansowania strukturalnego i projektowego;
 • 29% wzrost przychodów z finansowania handlu;
 • zaangażowanie w zieloną transformację - umowa kredytowa na sfinansowanie elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 91 MW
 • Pomoc klientom w digitalizacji - transakcje finansowania budowy dwóch znaczących centrów danych (jako jedyny bank krajowy) oraz budowy sieci światłowodowych.

 

Leasing III kwartał 2021 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 5mld zł + 34% r/r; 
 • Wartość portfela leasingowego 11,49mld zł, wzrost +9% r/r;
 • Wzrost dochodu +16% r/r do 197,1 mln zł.

 

Faktoring III kwartał 2021 r.:

 • Obroty wyniosły 25,53 mld zł;
 • Portfel kredytów wzrósł o 23% r/r do 6,4 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • Lider w finansowaniu dostawców z 25% udziałem w rynku, wzrost +25,5% r/r;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider pod względem wartości uruchomionych gwarancji;
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

 

Santander Consumer Bank III kwartał 2021 r.:

 • Należności kredytowe netto 15,2 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 19,7 mld zł;
 • Zysk netto 186 mln zł.