Wstępne, niezaudytowane wyniki Grupy Santander Bank Polska za 2018

W 2018 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 2,4 mld zł.

 

 • Zysk należny udziałowcom wypracowany przez Grupę Santander Bank Polska w 2018 roku wyniósł 2,4 mld zł, dochody ogółem zwiększyły się o prawie13% r/r. W efekcie transakcji włączenia wydzielonej części DB oraz dynamicznego wzrostu organicznego aktywa Grupy wzrosły do prawie 206 mld zł, o 35% więcej niż przed rokiem, do blisko 7 mln zwiększyła się liczba obsługiwanych klientów.

 

 • W minionym roku z powodzeniem przeprowadziliśmy zmianę marki i skutecznie zakomunikowaliśmy jej główne atrybuty – bezpieczeństwo i innowacje. Transakcja włączenia zwiększyła nasz potencjał do dalszego rozwoju. Oba duże projekty zrealizowaliśmy zachowując poziom satysfakcji naszych klientów. Nadchodzi czas na wzmacnianie satysfakcji klienta z relacji z bankiem, aby nasza strategia bycia najlepszym bankiem dla klienta mogła stać się rzeczywistością.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki w 2018 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 8,7 mld zł, i były wyższe o 12,5 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,7 mld zł i wzrósł o 8,8% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,1 mld zł i wzrósł o 2,2% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze kredytów, wymiany walut, obsłudze kart debetowych).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,8 mld zł i zwiększyły się o 11,8% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania o 10,3% pod wpływem projektów transformacyjnych i rozwojowych.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 43,1% i pozostał na zbliżonym poziomie co w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2018 wynoszą łącznie 1,2 mld zł, z czego 466 mln zł to podatek bankowy i 727 mln podatku dochodowego.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 1,1 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 90 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,5% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (2017 wyniósł 5,8%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,7% (16,69% na 31 grudnia 2017 r.) oraz Tier1: 14,83%(15,28% na 31 grudnia 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 26% r/r do 142 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 29% r/r do 74,7 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 23% r/r do 59 mld zł.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 34% r/r, przy czym depozyty bieżące o 30% a terminowe o 41% r/r. Depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 36% r/r, a biznesowe o 32% r/r.

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 91,9% na koniec grudnia 2018 roku.

Na 30 grudnia 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 15,4 mld zł i zmniejszyła się o 6,1% r/r. 

Transformacja cyfrowa W 2018 r. wdrożono kilkanaście nowych robotów realizujących zadania m.in. w kredytach hipotecznych i reklamacjach, a także w trade finance. O 13% wzrosła liczba klientów, korzystających z kanałów zdalnych, a liczba transakcji realizowanych w mobile przekroczyła 40 mln. W kanałach cyfrowych wprowadzano systematycznie udogodnienia – zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i firmowych.

Linie biznesowe. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało 1,13 mln klientów, trzykrotnie wzrosła liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych, udostępniono płatności Fitbit Pay oraz pakiet wielowalutowy na karcie Dopasowanej. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały wzrost zysku.

Bankowość detaliczna w 2018 r.:

 • 3,64 mln kont osobistych w złotych
 • 1,13 mln otwartych Kont Jakie Chcę
 • 431 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, Fitbit Pay (+209% r/r)
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 51% r/r do poziomu 11,6 mld; kredyty hipoteczne w złotych 53% r/r do poziomu 37,1 mld
 • 2,36 mln (+13% r/r, 8% q/q) aktywnych klientów digital, w tym 1,34 mln klientów mobilnych (+22% r/r, 8% q/q)
 • 40,9 mln transakcji w bankowości mobilnej (+74% r/r) w 2018 roku, 12,7 mln transakcji w IV kw. wzrost o ponad 2,03 mln (+19% q/q).
 • Co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (30% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • Dynamiczny wzrost transakcyjności wpłatomatów w ujęciu rok do roku – 12% pod względem liczby wpłat oraz 24% pod względem ich wartości.
 • Wzrost wolumenu depozytów o 38% r/r do poziomu 81,4 mld;
 • W IV kwartale uruchomiono 17 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie (razem 31 zmodernizowanych w 2018) oraz 1 Strefę Santander w Gdyni (razem działa 5 Stref).

MŚP1 2018 r.:

 • Wzrost wolumenu kredytów o 26% r/r do poziomu 12,4 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 31% r/r do poziomu 13,5 mld;
 • Sprzedaż nowych kredytów MSP większa o 15% w stosunku do 2017 r. wartościowo o 635 mln, za IVQ wzrost ten stanowił 12% (156 mln) w stosunku do IVQ 2017.
 • Wzrost przychodów prowizyjnych kredytowych o 30% r/r (o 29 mln)
 • Wzrost przychodów odsetkowych o 12% r/r (o 28 mln)
 • usługi eKsięgowość - księgowość on-line dla jednoosobowych działalności gospodarczych - również w aplikacji mobilnej - oraz wsparcie profesjonalnych księgowych

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w 2018 r.:

 • 11% wzrost przychodów z podstawowej działalności biznesowej
 • 16% wzrost dochodów w sektorach strategicznych
 • 15% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego
 • Biznes Międzynarodowy – dalszy rozwój korytarzy międzynarodowych – Niemcy, Hiszpania/LatAm, USA/UK.
 • Strefy samoobsługowe w iBiznes24 –rozwój kanału dostępu
 • VIII edycja Programu Rozwoju Eksportu

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w 2018 r.:

 • 11% wzrost wyniku segmentu r/r
 • Pierwsze miejsce na rynku kapitałowym pod względem wartości wyemitowanych akcji i obligacji*
 • pierwsza emisja euroobligacji Santander Bank Polska o wartości nominalnej 500 mln EUR, w której Pion pełnił rolę wyłącznego aranżera programu emisji oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu emitowanych obligacji
 • Innowacje
 • Santander Cash Nexus: globalna platforma dla międzynarodowych firm zapewniająca kompletny zestaw rozwiązań transakcyjnych dla różnych krajów poprzez bezpośrednią komunikację elektroniczną
 • Santander Kantor: 25% wzrost dochodów r/r z wymiany walut na platformie
 • SCIB Debt Advisory: uruchomienie usług doradczych w zakresie optymalnej struktury finansowania, logistyki pozyskania finansowania dłużnego oraz kompleksowe wsparcie
  w procesie ratingowym i komunikacji z agencjami ratingowymi
 • natychmiastowe zlecanie i rozliczanie operacji bankowych, obsługa rachunków VAT dla klientów w Polsce jednej z największych amerykańskich instytucji finansowych

Leasing w 2018 r.:

 • W 2018 r. Santander Leasing sfinansował aktywa o wartości netto blisko 5,4 mld zł, czyli
  o +29% r/r więcej – to absolutny rekord w historii spółki!
 • W samej kategorii pojazdów Santander Leasing sfinansował środki trwałe o wartości netto ponad
  3 mld zł, ze wzrostem +45% r/r, a w maszynach i urządzeniach wartość netto sfinansowanych aktywów wyniosła ponad 2,2 mld zł, z blisko 13% wzrostem
 • na koniec roku wartość portfela leasingowego osiągnęła poziom blisko 9 mld zł, co oznacza wzrost +16% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela
 • liczba klientów wzrosła do 57 tys.

Faktoring w 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 27,3 mld zł i były wyższe o 17% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 21% r/r i osiągnął poziom 5,1 mld zł;
 • Pod względem uzyskanych obrotów Spółka zajmuje trzecią pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,2%, jednak nadal jest liderem w zakresie finansowania dostawców posiadając
  31% udziału w rynku
 • Sprzedaż na koniec roku wyniosła 2,5 mld zł.

Santander Consumer Bank w 2018 r.:

 • Zysk netto wyniósł 584 mln zł;
 • Aktywa wyniosły 19,8 mld zł
 • należności kredytowe Grupy SCB S.A. osiągnęły wartość 15,8 mld zł,
 • Zobowiązania wobec klientów wyniosły 8,9 mld zł.
 • Wskaźnik C/I wyniósł 36,4%.

(*) Źródło: Bloomberg, GPW, NBP

Więcej: https://static3.santander.pl/asset/S/a/n/Santander-Bank-Polska-4Q-2018-2019-01-30_92952.pdf