Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wstępne, niezaudytowane wyniki Grupy Santander Bank Polska za 2018

W 2018 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 2,4 mld zł.

 

 • Zysk należny udziałowcom wypracowany przez Grupę Santander Bank Polska w 2018 roku wyniósł 2,4 mld zł, dochody ogółem zwiększyły się o prawie13% r/r. W efekcie transakcji włączenia wydzielonej części DB oraz dynamicznego wzrostu organicznego aktywa Grupy wzrosły do prawie 206 mld zł, o 35% więcej niż przed rokiem, do blisko 7 mln zwiększyła się liczba obsługiwanych klientów.

 

 • W minionym roku z powodzeniem przeprowadziliśmy zmianę marki i skutecznie zakomunikowaliśmy jej główne atrybuty – bezpieczeństwo i innowacje. Transakcja włączenia zwiększyła nasz potencjał do dalszego rozwoju. Oba duże projekty zrealizowaliśmy zachowując poziom satysfakcji naszych klientów. Nadchodzi czas na wzmacnianie satysfakcji klienta z relacji z bankiem, aby nasza strategia bycia najlepszym bankiem dla klienta mogła stać się rzeczywistością.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki w 2018 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 8,7 mld zł, i były wyższe o 12,5 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,7 mld zł i wzrósł o 8,8% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,1 mld zł i wzrósł o 2,2% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze kredytów, wymiany walut, obsłudze kart debetowych).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,8 mld zł i zwiększyły się o 11,8% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania o 10,3% pod wpływem projektów transformacyjnych i rozwojowych.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 43,1% i pozostał na zbliżonym poziomie co w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2018 wynoszą łącznie 1,2 mld zł, z czego 466 mln zł to podatek bankowy i 727 mln podatku dochodowego.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 1,1 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 90 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,5% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (2017 wyniósł 5,8%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,7% (16,69% na 31 grudnia 2017 r.) oraz Tier1: 14,83%(15,28% na 31 grudnia 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 26% r/r do 142 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 29% r/r do 74,7 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 23% r/r do 59 mld zł.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 34% r/r, przy czym depozyty bieżące o 30% a terminowe o 41% r/r. Depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 36% r/r, a biznesowe o 32% r/r.

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 91,9% na koniec grudnia 2018 roku.

Na 30 grudnia 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 15,4 mld zł i zmniejszyła się o 6,1% r/r. 

Transformacja cyfrowa W 2018 r. wdrożono kilkanaście nowych robotów realizujących zadania m.in. w kredytach hipotecznych i reklamacjach, a także w trade finance. O 13% wzrosła liczba klientów, korzystających z kanałów zdalnych, a liczba transakcji realizowanych w mobile przekroczyła 40 mln. W kanałach cyfrowych wprowadzano systematycznie udogodnienia – zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i firmowych.

Linie biznesowe. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało 1,13 mln klientów, trzykrotnie wzrosła liczba kart dodanych do portfeli cyfrowych, udostępniono płatności Fitbit Pay oraz pakiet wielowalutowy na karcie Dopasowanej. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa także zanotowały wzrost zysku.

Bankowość detaliczna w 2018 r.:

 • 3,64 mln kont osobistych w złotych
 • 1,13 mln otwartych Kont Jakie Chcę
 • 431 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, Fitbit Pay (+209% r/r)
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 51% r/r do poziomu 11,6 mld; kredyty hipoteczne w złotych 53% r/r do poziomu 37,1 mld
 • 2,36 mln (+13% r/r, 8% q/q) aktywnych klientów digital, w tym 1,34 mln klientów mobilnych (+22% r/r, 8% q/q)
 • 40,9 mln transakcji w bankowości mobilnej (+74% r/r) w 2018 roku, 12,7 mln transakcji w IV kw. wzrost o ponad 2,03 mln (+19% q/q).
 • Co trzeci produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany był w aplikacji mobilnej (30% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • Dynamiczny wzrost transakcyjności wpłatomatów w ujęciu rok do roku – 12% pod względem liczby wpłat oraz 24% pod względem ich wartości.
 • Wzrost wolumenu depozytów o 38% r/r do poziomu 81,4 mld;
 • W IV kwartale uruchomiono 17 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie (razem 31 zmodernizowanych w 2018) oraz 1 Strefę Santander w Gdyni (razem działa 5 Stref).

MŚP1 2018 r.:

 • Wzrost wolumenu kredytów o 26% r/r do poziomu 12,4 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 31% r/r do poziomu 13,5 mld;
 • Sprzedaż nowych kredytów MSP większa o 15% w stosunku do 2017 r. wartościowo o 635 mln, za IVQ wzrost ten stanowił 12% (156 mln) w stosunku do IVQ 2017.
 • Wzrost przychodów prowizyjnych kredytowych o 30% r/r (o 29 mln)
 • Wzrost przychodów odsetkowych o 12% r/r (o 28 mln)
 • usługi eKsięgowość - księgowość on-line dla jednoosobowych działalności gospodarczych - również w aplikacji mobilnej - oraz wsparcie profesjonalnych księgowych

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w 2018 r.:

 • 11% wzrost przychodów z podstawowej działalności biznesowej
 • 16% wzrost dochodów w sektorach strategicznych
 • 15% wzrost przychodów w obszarach biznesu międzynarodowego
 • Biznes Międzynarodowy – dalszy rozwój korytarzy międzynarodowych – Niemcy, Hiszpania/LatAm, USA/UK.
 • Strefy samoobsługowe w iBiznes24 –rozwój kanału dostępu
 • VIII edycja Programu Rozwoju Eksportu

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w 2018 r.:

 • 11% wzrost wyniku segmentu r/r
 • Pierwsze miejsce na rynku kapitałowym pod względem wartości wyemitowanych akcji i obligacji*
 • pierwsza emisja euroobligacji Santander Bank Polska o wartości nominalnej 500 mln EUR, w której Pion pełnił rolę wyłącznego aranżera programu emisji oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu emitowanych obligacji
 • Innowacje
 • Santander Cash Nexus: globalna platforma dla międzynarodowych firm zapewniająca kompletny zestaw rozwiązań transakcyjnych dla różnych krajów poprzez bezpośrednią komunikację elektroniczną
 • Santander Kantor: 25% wzrost dochodów r/r z wymiany walut na platformie
 • SCIB Debt Advisory: uruchomienie usług doradczych w zakresie optymalnej struktury finansowania, logistyki pozyskania finansowania dłużnego oraz kompleksowe wsparcie
  w procesie ratingowym i komunikacji z agencjami ratingowymi
 • natychmiastowe zlecanie i rozliczanie operacji bankowych, obsługa rachunków VAT dla klientów w Polsce jednej z największych amerykańskich instytucji finansowych

Leasing w 2018 r.:

 • W 2018 r. Santander Leasing sfinansował aktywa o wartości netto blisko 5,4 mld zł, czyli
  o +29% r/r więcej – to absolutny rekord w historii spółki!
 • W samej kategorii pojazdów Santander Leasing sfinansował środki trwałe o wartości netto ponad
  3 mld zł, ze wzrostem +45% r/r, a  w maszynach i urządzeniach wartość netto sfinansowanych aktywów wyniosła ponad 2,2 mld zł, z blisko 13% wzrostem
 • na koniec roku wartość portfela leasingowego osiągnęła poziom blisko 9 mld zł, co oznacza wzrost +16% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela
 • liczba klientów wzrosła do 57 tys.

Faktoring w 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 27,3 mld zł i były wyższe o 17% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 21% r/r i osiągnął poziom 5,1 mld zł;
 • Pod względem uzyskanych obrotów Spółka zajmuje trzecią pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,2%, jednak nadal jest liderem w zakresie finansowania dostawców posiadając
  31% udziału w rynku
 • Sprzedaż na koniec roku wyniosła 2,5 mld zł.

Santander Consumer Bank w 2018 r.:

 • Zysk netto wyniósł 584 mln zł;
 • Aktywa wyniosły 19,8 mld zł
 • należności kredytowe Grupy SCB S.A. osiągnęły wartość 15,8 mld zł,
 • Zobowiązania wobec klientów wyniosły 8,9 mld zł.
 • Wskaźnik C/I wyniósł 36,4%.

(*) Źródło: Bloomberg, GPW, NBP

Więcej: https://static3.santander.pl/asset/S/a/n/Santander-Bank-Polska-4Q-2018-2019-01-30_92952.pdf