Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za trzy kwartały 2012 r.

Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za trzy kwartały 2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.

Podstawowe wielkości finansowe:

 • Dochody ogółem Grupy BZ WBK S.A. wyniosły 3 000,1 mln zł i zwiększyły się o 3,8% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 1 350,9 mln zł i spadły o 0,2% r/r, w tym koszty pracownicze zmniejszyły się o 1,1% do poziomu 708,5 mln zł.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1 320,0 mln zł i zwiększył się o 4,6% r/r.
 • Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej wyniósł 1 029,3 mln zł i był wyższy o 4,4% r/r.
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 15,70% (15,10% na 31 grudnia 2011 r. / 15,09% na 30 września 2011 r.).
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), z wyłączeniem jednorazowych korekt kosztowych zaliczonych w ciężar IV kwartału 2011 r., wyniósł 19,8% (21,2% na 31 grudnia 2011 r. / 21,2% na 30 września 2011 r.).
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) osiągnął wartość 45,0% (46,9% za trzy kwartały 2011 r.).
 • Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 341,4 mln zł wobec 281,5 mln zł za trzy kwartały 2011 r.
 • Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,3% (5,5% na 31 grudnia 2011 r. / 6,5% na 30 września 2011 r.) przy relacji zannualizowanych odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych wynoszącej 1,1% (1,0% na 31 grudnia 2011 r. /1,1% na 30 września 2011 r.).
 • Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 86,1% w dniu 30 września 2012 r. wobec 81,2% 31 grudnia 2011 r. oraz 83,1% 30 września 2011 r.
 • Przyrost należności brutto od klientów w skali dziewięciu miesięcy (+4,8%), a  w skali dwunastu miesięcy bardziej zdecydowany wzrost (+8,7% r/r) w wyniku rozbudowy portfela kredytów dla klientów instytucjonalnych (+10,9% r/r) i indywidualnych (+6,6% r/r) do wartości odpowiednio: 25 578,5 mln zł i 13 414,8 mln zł.
 • Niższy poziom zobowiązań wobec klientów w skali dziewięciu miesięcy (-0,9%), a  w skali dwunastu miesięcy wyraźny wzrost (+6,0% r/r) w efekcie napływu środków od klientów indywidualnych (+9,1% r/r) i instytucjonalnych (+1,5% r/r) do poziomu odpowiednio: 28 543,4 mln zł i 17 854,4 mln zł.
 • Wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r. o 12,8%, a  w okresie dwunastu miesięcy o 5,4% do poziomu 9,7 mld zł przy obniżonej awersji inwestorów do ryzyka.
 • Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 osiągnęła 2,2 mln (+9,1% r/r), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała około 2,7 mln instrumentów debetowych (+14,1% r/r).

W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 320,0 mln zł, tj. wyższy o 4,6% w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 029,3 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 4,4%. Głównym źródłem wzrostu zysku jest wynik z tytułu odsetek, który przyrósł o 11,8% r/r pod wpływem zrównoważonego rozwoju podstawowych wolumenów biznesowych, wyższego poziomu stóp procentowych oraz zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wśród czynników kształtujących rezultat finansowy Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. należy też wymienić wzrost kosztów ryzyka kredytowego w związku z sytuacją w branży budowlanej i ogólnym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, a także stabilny poziom kosztów operacyjnych w efekcie ciągłego procesu monitorowania i optymalizacji ponoszonych przez Grupę kosztów.

Wynik z tytułu odsetek

Po dziewięciu miesiącach 2012 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 709,3 mln zł i był wyższy o 11,8% w stosunku rocznym za sprawą przyrostu kluczowych wolumenów biznesowych, w tym kredytów dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

W okresie od stycznia do września 2012 r. kwartalna marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. utrzymywała się na poziomie powyżej 4% i wykazywała lekką tendencję wzrostową (z poziomu 4,27% w  I kw. 2012 r. do 4,34% w III kw. 2012 r.). Stosunkowo niski poziom marży na początku roku jest konsekwencją zaostrzonej konkurencji o depozyty gospodarstw domowych na rynku bankowym (w tym zapadające lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek), natomiast stopniowy jej wzrost w trakcie roku związany jest z dynamiką zmian w strukturze bilansu Grupy, które znalazły swoje odzwierciedlenie w przychodach i kosztach odsetkowych (wzrost należności kredytowych, w tym kredytów dla klientów indywidualnych, ewoluowanie bazy depozytowej pod wpływem wysokokwotowych depozytów o charakterze krótkoterminowym oraz ze względu na sytuację ekonomiczną i preferencje lokacyjne klientów, a także zmiany w portfelach dłużnych papierów wartościowych w ramach zarządzania płynnością i strukturą bilansu Grupy).

W ciągu trzech kwartałów 2012 r. przychody odsetkowe (2 873,5 mln zł) wzrosły o 15% r/r, natomiast koszty odsetkowe (1 164,3 mln zł) zwiększyły się o 20,2% r/r. Motorem wzrostu przychodów odsetkowych były należności od podmiotów gospodarczych (+19,4% r/r), kredyty hipoteczne (+19% r/r), pozostałe kredyty dla klientów indywidualnych (+12,1 r/r), portfel handlowy dłużnych papierów wartościowych (+17,8% r/r), należności od banków (+20,4% r/r) oraz odsetki od zabezpieczających transakcji IRS (+1 011,6% r/r). Przyrost kosztów odsetkowych wygenerowały depozyty podmiotów gospodarczych (+26,4% r/r), klientów indywidualnych (+25,7% r/r) i sektora budżetowego (+49,6% r/r).

Wynik z tytułu prowizji

Po trzech kwartałach 2012 r. wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1 020,3 mln zł i był nieznacznie niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (-0,7% r/r).

Dochody prowizyjne Grupy z działalności na rynkach kapitałowych obniżyły się ze względu na utrzymującą się niechęć inwestorów do ryzyka związaną ze zmiennością rynku akcji i niekorzystnymi warunkami otoczenia.

Dochody prowizyjne netto z tytułu dystrybucji i zarządzania aktywami zmniejszyły się w skali roku o 28,1% w następstwie spadku średniej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych pod zarządzaniem spółek zależnych BZ WBK Asset Management S.A. i BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (-14,8% r/r). Spadek o 39,1% prowizji maklerskich (tj. dochodów prowizyjnych netto Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z różnych źródeł), stanowi pochodną niskiej aktywności inwestycyjnej klientów, presji na obniżanie marż we wszystkich segmentach rynku giełdowego oraz spowolnienia na rynku pierwotnych ofert publicznych. Dochody bankowe z usług doradztwa inwestycyjnego i obsługi emisji papierów wartościowych obniżyły się w stosunku rocznym o 10 mln zł i wyniosły 2,4 mln zł, przyczyniając się do spadku pozostałych prowizji o 17,1% r/r.

Spadek dochodów osiąganych przez Grupę na rynkach kapitałowych został zrekompensowany przez wyższe dochody z prowizji kredytowych (+30,9% r/r), ubezpieczeniowych (+61,1% r/r) i Bankowości Bezpośredniej (+10,8% r/r). Wzrost dochodów z prowizji kredytowych i ubezpieczeniowych powstał pod wpływem rozwoju należności kredytowych Grupy, natomiast dochody prowizyjne Bankowości Bezpośredniej rosły wraz z ilością i aktywnością transakcyjną posiadaczy kart debetowych, użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz klientów realizujących płatności w obrocie zagranicznym.

Koszty

W okresie od stycznia do września 2012 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. osiągnęły poziom 1 350,9 mln zł i były nieznacznie niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (-0,2% r/r). Wzrost dochodów w tempie 3,8% w skali roku przy stabilnym poziomie kosztów, spowodował dalszą poprawę wskaźnika efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów) z 46,9% za trzy kwartały 2011 r. do 45% za trzy kwartały 2012 r.

Całkowita baza kosztowa Grupy obejmuje koszty integracji związane z procesem zmierzającym do połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.

Aktywa

Według stanu na dzień 30 września 2012 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 59 872,1 mln zł, co oznacza stabilizację poziomu w skali dziewięciu miesięcy, a  w skali roku wzrost o 1,9%. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 98,7%.

W skonsolidowanych aktywach największe zmiany w skali dziewięciu miesięcy powstały w ramach bieżącego zarządzania płynnością Grupy. Niższe zakupy krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP spowodowały spadek wartości „aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” (-69,6%). Równocześnie jednak zwiększył się poziom „gotówki i operacji z bankami centralnymi” (+82,9%) pod wpływem wyższych sald utrzymywanych na rachunku bieżącym w NBP. Wzrósł też stan „należności od banków” (+34,7%) za sprawą aktywności lokacyjnej Banku na międzybankowym rynku pieniężnym.

W okresie trzech kwartałów 2012 r. należności netto od klientów wzrosły (+5%) i na koniec września stanowiły 86,1% finansującej jej bazy depozytowej od podmiotów niefinansowych w porównaniu ze wskaźnikiem 81,2% zarejestrowanym na koniec grudnia 2011 r. Zwiększył się również udział należności od klientów w strukturze aktywów, tj. z 63,6% do 66,7%.

Portfel kredytowy

Na dzień 30 września 2012 r. należności brutto od klientów wyniosły 41 337,3 mln zł i były wyższe w skali dziewięciu miesięcy o 4,8%, a  w skali roku o 8,7%.

W ciągu trzech kwartałów 2012 r. łączna wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 4,3% do poziomu 25 578,5 mln zł. Odnotowany w tym okresie przyrost kredytów obrotowych (głównie limitów w rachunku bieżącym) z nadwyżką zrekompensował spadek ekspozycji z tytułu finansowania nieruchomości dochodowych, powstały pod wpływem umacniania się złotego i planowych spłat kredytowych. W ujęciu rocznym należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosły o 10,9%, odzwierciedlając wzrost popytu na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych w związku z rozwojem działalności bieżącej oraz realizacją zawieszonych wcześniej planów rozwojowych.

Należności z tytułu leasingu finansowego osiągnęły wartość 2 330,6 mln zł i pozostały na stabilnym poziomie w skali dziewięciu i dwunastu miesięcy. W 2012 r. głównym motorem dynamicznie rosnącej sprzedaży leasingowych spółek zależnych (+30% r/r) były pożyczki, szczególnie często wykorzystywane przez branżę rolniczą oraz w procesie finansowania inwestycji z dopłatą unijną. W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 30 września 2012 r. zdecydowana większość przedmiotowych pożyczek została ujęta w należnościach od podmiotów gospodarczych.

Należności kredytowe od klientów indywidualnych wzrosły w odniesieniu do końca grudnia i września 2011 r. odpowiednio o 6,7% i 6,6% do kwoty 13 414,8 mln zł. Wchodzące w skład tego portfela kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 7 951,7 mln zł i  w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy br. przyrosły w tempie 4,6%, a kredyty gotówkowe zwiększyły wartość o 12,9% i zamknęły się kwotą 4 089,7 mln zł. Sprzedaż obu produktów kredytowych systematycznie się rozwija w efekcie ciągłego doskonalenia oferty Banku, rozwoju narządzi relacyjnych (CRM) oraz wysokiej rozpoznawalności marki za sprawą realizowanych działań reklamowych.

Na 30 września 2012 r. niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 5,3% portfela brutto wobec 5,5% na koniec grudnia 2011 r. i 6,5% na koniec września 2011 r. Wskaźnik pokrycia rezerwą należności niepracujących wyniósł 48,7% w porównaniu z 49,1% dziewięć miesięcy wcześniej oraz 51,9% dwanaście miesięcy wcześniej.

Depozyty

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 77,5% pasywów ogółem. Na dzień 30 września 2012 r. zobowiązania te wyniosły 46 397,8 mln zł, co oznacza spadek w skali dziewięciu miesięcy o 0,9% oraz wzrost w skali dwunastu miesięcy o 6% .

Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 28 543,4 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3% w skali dziewięciu miesięcy, a  w skali roku o 9,1%. W porównaniu z końcem grudnia i września 2011 r. najbardziej dynamicznie rosły depozyty terminowe. W okresie objętym raportem największym zainteresowaniem klientów indywidualnych cieszyły się najnowsze produkty depozytowe Banku Zachodniego WBK S.A., tj. 12-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca oraz 6-miesięczna i 7-miesięczna Lokata Dynamicznie Zarabiająca.

Salda pochodzące od klientów instytucjonalnych w wysokości 17 854,4 mln zł zmniejszyły się w ciągu dziewięciu miesięcy br. o 9,5% w związku z upływem terminu zapadalności kilku krótkoterminowych lokat o znacznej wartości, które zostały złożone przez klientów korporacyjnych pod koniec 2011 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W skali roku zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych wzrosły o 1,5% r/r, m.in. pod wpływem środków terminowych i bieżących sektora publicznego.

W ogólnej kwocie zobowiązań wobec klientów depozyty terminowe stanowiły 26 304,8 mln zł, salda na rachunkach bieżących wynosiły 18 705,4 mln zł, a pozostałe zobowiązania 1 387,7 mln zł. Ostatnia z wymienionych pozycji zawiera wykorzystanie linii kredytowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w maksymalnej łącznej wysokości 200 mln euro.

Więcej informacji:

Artur Sikora
dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
tel.: (22) 586 8005;
e-mail: artur.sikora@bzwbk.pl

Radosław Różycki
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK
tel.: (22) 586 8002;
e-mail: radoslaw.rozycki@bzwbk.pl