Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bank Zachodni WBK w pierwszym kwartale 2011 r.

Bank Zachodni WBK opublikował skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na stronach internetowych (http://inwestor.bzwbk.pl/21244 oraz http://investor.bzwbk.pl/23904). Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.

Bank Zachodni WBK w pierwszym kwartale 2011 r.

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK po pierwszym kwartale 2011 roku:

  • Dochody ogółem wyniosły 890,4 mln zł i zwiększyły się o 5,9% r/r.
  • Koszty ogółem wyniosły 445,2 mln zł i wzrosły o 5,6% r/r,
  • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 353,5 mln zł i zwiększył się o 1,4% r/r.
  • Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej wyniósł 270,2 mln zł i był wyższy o 15,7% r/r.
  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 14,66% (15,77% na 31 grudnia 2010 r.).
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,7% (17,6% na 31 grudnia 2010 r.).
  • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) osiągnął wartość 50% (50,1% za I kw. 2010 r.).
  • Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 94,9 mln zł,
  • Wskaźnik kredytów niepracujących wzrósł do 7% (6,8% na 31 grudnia 2010 r.)
  • Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 79,4% w dniu 31 marca 2011 r. wobec 78,2% 31 grudnia 2010 r.

Czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy

W I kwartale 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk brutto w wysokości 353,5 mln zł, tj. wyższy o 1,4% w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 270,2 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 15,7%. W  I kwartale 2011 r. zysk brutto Banku Zachodniego WBK S.A. ukształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Lekki spadek zysku odnotowały spółki zależne prowadzące działalność na rynku kapitałowym.

Dochody

Dochody Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w  I kwartale 2011 r. wyniosły 890,4 mln zł i zwiększyły się w stosunku rocznym o 5,9%. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 494,6 mln zł i był wyższy o 16,5% w stosunku rocznym. Istotny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miały rosnące marże depozytowe, które wzmocniła styczniowa podwyżka oficjalnych stóp procentowych o 25 p.b. Poprawie marż depozytowych towarzyszył proces zawężania się marż kredytowych, szczególnie w segmencie klientów biznesowych i korporacyjnych, związany z presją konkurencyjną na rynku wysokiej jakości kredytów. Zannualizowana marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. ukształtowała się na poziomie 4,34% wobec 3,80% rok wcześniej.

Koszty

Całkowite koszty Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 445,2 mln zł i były wyższe w stosunku rocznym o 5,6%. Grupa kładzie stały nacisk na kontrolę kosztów oraz kontynuuje działania administracyjne, technologiczne i optymalizacyjne w celu ograniczenia bazy kosztowej. Wzrost kosztów w  I kwartale 2011 r. powstał pod wpływem wzrostu opłat obligatoryjnych oraz realizacji przedsięwzięć zorientowanych na rozwój biznesu oraz podnoszenie efektywności działania organizacji (m.in. rozwój infrastruktury informatycznej wspierającej aktywność biznesową, komunikacja z klientami oraz modyfikacja organizacji pracy w oddziałach). Wyrównane tempo wzrostu skonsolidowanych kosztów i dochodów w stosunku rocznym ustabilizowało relację między tymi wielkościami w granicach 50% w obu analizowanych okresach. Koszty działania Grupy Kapitałowej zamknęły się kwotą 163,1 mln zł i wzrosły o 10,2% w stosunku rocznym. Największy przyrost (+65% r/r) powstał w pozycji opłat ponoszonych na rzecz regulatorów rynku, który wynika głównie z podwojenia maksymalnej gwarantowanej kwoty depozytów bankowych z 50 tys. euro do poziomu 100 tys. euro (w przeliczeniu na złote). Istotnym motorem wzrostu były też koszty eksploatacji systemów informatycznych, które zwiększyły się o 15% r/r z uwagi na konieczność wzmocnienia infrastruktury informatycznej Grupy, zabezpieczenia dodatkowych licencji z związku ze zmianą partnera strategicznego oraz rozwoju narzędzi warunkujących skuteczne wdrożenia projektów biznesowych .

Aktywa

Według stanu na dzień 31 marca 2011 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 65 457 mln zł i były wyższe o 23,1% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Powstały wzrost jest konsekwencją ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej rozrachunków Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w kwocie 11,7 mld zł z tytułu sprzedaży przez klientów akcji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez Banco Santander. Po stronie aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2011 r. największą zmianę odnotowano w pozycji „pozostałe”, która obejmuje rozliczenia związane z ogłoszonym przez Banco Santader wezwaniem do sprzedaży akcji Banku Zachodniego WBK S.A. W ramach bieżącego zarządzania płynnością Grupy, w pozycji „należności od banków” powstał wzrost w wysokości 148% k/k przy jednoczesnym spadku o 50,4% k/k „gotówki i operacji z bankami centralnymi”.

Portfel kredytowy

Na 31 marca 2011 r. należności brutto od klientów wyniosły 34 539 mln zł i utrzymały się na poziomie z końca 2010 r. W ciągu trzech miesięcy 2011 r. wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 1,8% do poziomu 20 678,2 mln zł. Znaczny udział w tym portfelu mają kredyty na finansowanie nieruchomości, które na koniec marca 2011 r. wyniosły 9 211,9 mln zł i zmniejszyły się o 3,5% k/k, co stanowi wypadkową planowych spłat kredytowych oraz stopniowej akwizycji nowego biznesu przy wciąż niskim poziomie inwestycji w kraju. Należności kredytowe od klientów indywidualnych były stabilne w porównaniu z końcem 2010 r. i wyniosły 11 493,7 mln zł, w tym portfel kredytów hipotecznych osiągnął wartość 6 890,2 mln zł, a kredyty gotówkowe zamknęły się kwotą 3 248 mln zł.

Depozyty

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 63,7% pasywów ogółem. Na koniec marca 2011 r. wyniosły one 41 667,8 mln zł i utrzymały się poziomie zbliżonym do stanu z końca 2010 r. Na wielkość tę składają się depozyty terminowe w wysokości 22 451,7 mln zł (-0,3% k/k), środki złożone na rachunkach bieżących w wysokości 17 536 mln zł (-5,3% k/k) oraz pozostałe zobowiązania, które zawierają m.in. linię kredytową z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 100 mln euro przeznaczoną na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz nierozliczone nabycie papierów wartościowych. Na 31 marca 2011 r. zobowiązania Grupy wobec klientów indywidualnych wyniosły 25 460,1 mln zł i zwiększyły się nieznacznie w ujęciu kwartalnym. Spośród produktów depozytowych największym zainteresowaniem cieszyła się lokata Codziennie Zarabiająca i Swobodnie Zarabiająca oraz konto oszczędnościowe. Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych osiągnęły wartość 16 207,7 mln zł i były niższe o 3,2% w stosunku do stanu z końca 2010 r. pod wpływem spadku środków na rachunkach bieżących.