wróć do listy informacji prasowych

Niezaudytowane wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska 2023 rok

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska w roku 2023 wyniósł 4,8 mld zł. Dochody ogółem wzrosły o 29%. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

 

– Wyniki Grupy Santander Bank Polska w 2023 roku potwierdzają, że nasza misja pomagania klientom znajduje odzwierciedlenie zarówno w wymiarze społecznym, jak i finansowym.

– Dokonaliśmy przeglądu naszej strategii biznesowej. Stawiamy na budowanie najlepszych doświadczeń klientów i pracowników oraz pozytywne emocje we współpracy z bankiem. Strategia zakłada zintegrowane podejście Total Experience, przyjazną interesariuszom digitalizację oraz koncentrację na odpowiedzialnym biznesie. Wierzymy, że jest to najlepsza droga do osiągania jak najwyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, doskonałych wyników finansowych i realizacji naszej ambicji bycia najbardziej dochodowym bankiem w Polsce.  

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki IV kw. 2023 roku oraz 2023 roku:

 • Dochody ogółem w IV kw. 2023 roku wyniosły 4,1 mld zł; W roku 2023 dochody wyniosły 16 mld zł i wzrosły o 29% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,4 mld zł; w 2023 roku pozycja ta wzrosła o 36% i wyniosła 13,1 mld zł.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 0,7 mld zł; w całym roku 2023 wynik z tyt. prowizji wyniósł 2,7 mld zł i wzrósł o 6% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem w IV kwartale 2023 roku wyniosły 1,2 mld zł i wzrosły o 2% kw./kw. głównie pod wpływem inflacji, podwyżek wynagrodzeń kosztów IT i marketingu. W całym roku 2023 koszty ogółem wyniosły 4,7 mld zł i wzrosły o 0,4% w porównaniu do roku 2022.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w IV kw. roku wyniosły łącznie 700 mln zł, w tym 506 mln podatku CIT i 195 mln zł podatku bankowego; W całym roku 2023 ta pozycja to ponad 2,7 mld zł (w tym m.in. 1,9 mld zł podatku CIT i 782 mln zł podatku bankowego).
 • W IV kw. 2023 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 255 mln zł i był o 16% niższy w ujęciu kwartalnym. W całym roku 2023 obciążenie z tytuły rezerw kredytowych wyniosło 1,1 mld zł i wzrosło o 29% w porównaniu do roku 2022.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 18,56% oraz Tier1 na poziomie 17,18% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Strategia Santander Bank Polska wprowadza nową strategię biznesową na lata 2024-2026 „Pomagamy osiągać więcej”. Bank jest częścią globalnej Grupy Santander, wizja rozwoju jest zgodna z modelem grupy, ale działa lokalnie. 

W centrum strategii są ludzie – klienci i pracownicy. Bank stawia na budowanie najlepszych doświadczeń i wywołanie pozytywnych emocji we współpracy z bankiem. To najlepsza droga do osiągania najwyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, doskonałych wyników finansowych i realizacji ambicji bycia najbardziej dochodowym bankiem w Polsce. Strategia Santander Bank Polska ma trzy filary:

Total Doświadczenie, który wyraża przekonanie, że satysfakcja klientów i zaangażowanie pracowników są kluczowe, aby osiągnąć sukces finansowy i będąc najlepszym pracodawcą dla pracowników, być też bankiem pierwszego wyboru dla klientów.

Total Digitalizacja, który jeszcze intensywniej kieruje bank na ścieżkę innowacji cyfrowych oraz digitalizację produktów i usług dla klientów oraz procesów dla pracowników.

Wszystko to w sposób odpowiedzialny, dbając o ryzyko operacyjne i zrównoważony rozwój – czyli w ramach Total Odpowiedzialność, który skupia działania dla odpowiedzialnego biznesu, środowiska i społeczności - od wsparcia w transformacji cyfrowej, zielone finansowanie, przez edukację różnych grup społecznych, troskę o środowisko i minimalizowanie wpływu środowiskowego banku. Działania wobec klientów, pracowników i akcjonariuszy Bank podejmuje w sposób odpowiedzialny, spełniając najwyższe standardy etyczne.

Klienci Na koniec grudnia 2023 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 165 mln zł i zwiększyły się o 4% r/r. Należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, a należności od podmiotów gospodarczych 82 mld zł. Na koniec grudnia 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 7% w stosunku do końca grudnia 2022 r. i wyniosły 209 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 7% r/r do poziomu 115 mld zł, biznesowe o 6% do 94 mld zł.

Linie biznesowe Mieszkaniowy Bezpieczny Kredyt 2%, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), prowadzone w funduszu Santander Prestiż SFIO. Dynamiczny wzrost w kredytach hipotecznych; wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych. Dla klientów MŚP nowe rozwiązania w omnikanałowym procesie Smart Loans, w tym: Kredyt Biznes Ekspres na 96 miesięcy oraz Kredyt Biznes Ekspres na stałej stopie w kanałach internet i mobile.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,6 mln kont osobistych w złotych (+3% r/r);
 • 3,1 mln (+6% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,6 mln klientów mobilnych (+12% r/r);
 • 78 mln transakcji w bankowości mobilnej w IV kw., +23% IV kw. 2022;
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w IV kw., +6% IV kw. 2022 – wzrost portfela brutto o 10% r/r (+1,3% vs. III kw.2023);
 • 2,9 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w IV kw., +340% IV kw. 2022 – wzrost portfela (PLN) brutto o 8,5% r/r (+2,6% vs. III kw.2023).

 

MŚP:

 • 16,1 tys. otwartych kont firmowych w IV kw.;
 • 363 tys. (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 198 tys. klientów mobilnych (+16% r/r);
 • 2,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w IV kw., +57% IV kw. 2022;
 • Wzrost portfela brutto kredytów MŚP o 3,7% r/r do 16,9 mld zł (+0,3% vs. III kwartał 2023);
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 8% r/r do 7,8 mld zł.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • wzrost biznesu w efekcie wyższej aktywności klientów i dywersyfikacji modelu biznesowego;
 • wsparcie transformacji energetycznej gospodarki – rekordowa sprzedaż zielonych finansowań;
 • wzrost dochodów kredytowych o 12%;
 • wzrost dochodów z transakcji eFX o 10% r/r;
 • wzrost dochodów z bankowości transakcyjnej o 67%.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 80% wzrost przychodów z transakcji na rynkach kredytowych;
 • 79% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • 89% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 50% wzrost przychodów z korporacyjnych kredytów bilateralnych.

 

Leasing:

 • sfinansowane aktywa netto o wartości 7,96 mld , dynamika 16,8% r/r;
 • wartość portfela leasingowego 13,98 mld zł – wzrost 10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości.

 

Faktoring:

 • obroty wyniosły 44,8 mld zł, wzrost o 11,7% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 12% r/r do 7,8 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • druga pozycja pod względem bilansu, udział w rynku 16%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 20% udziałem w rynku, wzrost +15% r/r;

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 17,2 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 13,7 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 23,7 mld zł;
 • Zysk netto 141 mln zł.