Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia zakończone podpisaniem „Deklaracji z Walencji”

700 rektorów z 14 krajów zatwierdziło „Deklarację z Walencji” podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów. Dokument wskazuje kierunki działań wspierających bardziej zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy poprzez szkolenia, badania i innowacje.

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia, które zakończyło się w minionym tygodniu w hiszpańskiej Walencji, było okazją do wspólnych obrad rektorów, przedstawicieli środowiska akademickiego, osobistości polityki i biznesu z 14 krajów. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Uczelnie a społeczeństwo”. Prelegenci przedstawiali sposoby na to, jak uczelnie mogą dalej wspierać społeczeństwo w zrównoważonym rozwoju.

Celem obrad było opracowanie strategii w zakresie trzech kluczowych zagadnień związanych z aktualnymi wyzwaniami społecznymi: kształcenie ustawiczne, promowanie przedsiębiorczości i innowacji oraz sieci i współpraca pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami, rządami i instytucjami. Konkluzje V Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia, z udziałem m.in. 30 przedstawicieli polskich uczelni, zostały zebrane i opublikowane w formie „Deklaracji z Walencji”.

Deklaracja z Walencji – Uczelnie a społeczeństwo

Uczelnie zawsze odgrywały kluczową rolę na drodze postępu społecznego. W ich salach wykładowych i laboratoriach pochylano się nad zasadniczymi pytaniami, które wymagają odpowiedzi. Poprzez nauczanie, badania i transfer wiedzy uczelnie oferują rozwiązania stojących przed nami wyzwań. Przygotowują nas też do zapobiegania problemom.

Świat, w którym żyjemy jest złożony i pełen wzajemnych powiązań, a technologia rozwija się geometrycznie. Przed nami olbrzymie wyzwania społeczne i środowiskowe, pilnie wymagające kreatywnych rozwiązań zmieniających rzeczywistość.

Uczelnie zawsze były latarnią wskazującą drogę postępu. 

Dają nam obywateli, którzy stają na czele zmian. Dają nam ekspertów, którzy stale dążą do podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji, aby umiejętnie poruszać się w nieprzewidywalnym środowisku. W tym celu muszą oni rozwijać umiejętności z zakresu technologii, ale także z innych dziedzin, takich jak inteligencja emocjonalna, elastyczność czy myślenie globalne. W świecie dążącym do większej sprawiedliwości, równości i równowagi, wraz z potrzebą wiedzy rośnie również potrzeba perspektywy humanistycznej, promującej solidarność oraz wartości etyczne.

Misja uczelni, skupiona na badaniach, daje ponadto wyjątkową możliwość wspierania nas w dążeniach w kierunku budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności. Konieczny jest transfer wiedzy i technologii wypracowywanych przez uniwersytety w sposób, który będzie akceptowalny i szeroko stosowany.

Uczelnie mają niezwykłą możliwość nie tylko wniesienia swojego wkładu, ale też bycia w awangardzie uporządkowanego, zrównoważonego rozwoju, opartego na krytycznym myśleniu i zaangażowaniu społecznym. Rektorzy i ich zespoły odgrywają kluczową rolę w sterowaniu procesem transformacji w swoich instytucjach. Stanowią oni kluczowy czynnik zmian zmierzających do zbudowania zrównoważonej przyszłości, a to dążenie stanowi podstawę ich misji.

Rektorzy uczelni podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia, które odbyło się w Walencji od 8 do 10 maja 2023 r. pod hasłem „Uniwersytety i społeczeństwo” skupiali się przede wszystkich na takich tematach jak (i) kształcenie ustawiczne, (ii) przedsiębiorczość i innowacje oraz (iii) współpraca i wzajemne powiązania uczelni. Efektem tych dyskusji jest zobowiązanie do:

  1. Dalszego kształtowania misji uniwersytetów, tak aby nauczanie, badania i transfer wiedzy uwzględniały wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne oraz aby wzmocnić działania zmierzające do poprawy dobrostanu i postępu społeczności lokalnych, naszej planety i społeczeństwa jako całości.
  2. Poszerzania możliwości uczenia się na kolejne etapy dorosłego życia, dzięki rozbudowie i uelastycznieniu formatów kształcenia wyższego, tak aby odzwierciedlały one różnorodne potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców.
  3. Zapewnienia studentom wszechstronnej edukacji, obejmującej wiedzę multidyscyplinarną, przekrojowe umiejętności oraz wartości, które przygotują ich do wejścia na rynek pracy w przyszłości i kształtowania go, jednocześnie pozwalając im się z sukcesem w nim odnaleźć i odgrywać czołową rolę w społeczeństwie przyszłości.
  4. Wyposażenia studentów w kompetencje wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość, zwiększające szanse ich zatrudnienia i dające im możliwość tworzenia i realizowania perspektywicznych inicjatyw będących odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania.
  5. Uwzględnienia w planach badawczych uczelni wyzwań globalnych i lokalnych; zwiększenia interdyscyplinarności badań oraz promowania transferu i rozpowszechniania ich wyników dla dobra społeczeństwa.
  6. Wspierania różnorodnych form mobilności studentów i kadry akademickiej – w tym w ujęciu geograficznym, wirtualnym i międzybranżowym – w celu promowania wymiany i wzbogacenia kulturowego oraz otwartej i włączającej edukacji.
  7. Zwiększania współpracy między uczelniami, rządami, przemysłem i społeczeństwem w zakresie nauczania, badań i transferu wiedzy w celu tworzenia synergii, budowania zasobów, zwiększania skali inicjatyw, wzmocnienia współpracy poprzez wspólną przestrzeń dla edukacji wyższej i wspólne uczenie się w celu tworzenia większej wartości dla społeczeństwa.

Więcej na ten temat znaleźć można na stronie: https://www.encuentrointernacionalrectoresuniversia.com/en.