Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – wyniki po III kw. 2022

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za 3 kwartały 2022 roku wyniósł 1 896 mln zł i był pod wpływem znacznych obciążeń regulacyjnych i systemowych.  

 

 Nasza misja wspierania klientów w sukcesach jest aktualna bardziej niż kiedykolwiek. Mimo zmiennych warunków w otoczeniu rynkowym widzimy, że oferta, którą przygotowujemy dla prawie 6 mln naszych klientów, niesie realną wartość.

 

Wynik finansowy pozostaje pod wpływem szeregu obciążeń regulacyjnych i podatkowych, które wpływają na naszą rentowność. Pomimo tego rosną dochody, a sytuacja płynnościowa i kapitałowa jest bardzo dobra.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki III kwartału 2022 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 8,9 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6,8 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,9 mld zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,71 mld zł i zwiększyły się o 29% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych oraz inflacji, wyższych kosztów IT. W ujęciu porównywalnym – koszty ogółem wzrosły o 7% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 10% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2022 roku wyniosły łącznie 1,5 mld zł, z czego 570 mln zł to podatek bankowy, a 942 mln zł podatek dochodowy;
 • W I-III kw. 2022 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 571 mln zł i był o 33% niższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały: Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 18,93%
oraz Tier1 na poziomie 17,16% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci: Na 30 września 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 160 mld zł i zwiększyły się o 6% w porównaniu z końcem września 2021 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 65 mld zł. Na koniec września 2022 roku depozyty klientów wzrosły o 7% w stosunku do końca września 2021 r. i wyniosły 189,5 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 2% do poziomu 104,6 mld zł, biznesowe o 13% do 84,9 mld zł.

Linie biznesowe:

O 16% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, utrzymane, relatywnie do spadającego rynku, wysokie poziomy sprzedaży kredytu gotówkowego. Rozwój biznes bancassurance – porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych. Projekt MOCne w biznesie – cykl warsztatów z inspirującymi kobietami biznesu, a także konkursy na najlepszy biznesplan.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,37 mln kont osobistych w złotych (+7% r/r);
 • 2,82 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+16% r/r);
 • 2,88 mln (+11% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,2 mln klientów mobilnych (+13% r/r);
 • 56,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kw., +33% III kw. 2021;
 • 2,3 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w III kw., +19% III kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 1,5% r/r (+0,8% vs. II kwartał 2022);
 • 1,2 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w III kw.

 

MŚP:

 • 334 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 162 tys. klientów mobilnych (+12% r/r);
 • 1,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w III kw., +25% III kw. 2021;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 3% r/r do 16,4 mld zł (+1% vs. II kwartał 2022);
 • Wzrost wolumenu depozytów o 4% r/r do 24,2 mld zł;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 12% r/r do 7,1 mld zł.

 

Biuro Maklerskie:

 • 30 tys. klientów digital, w tym 7,3 tys. klientów mobilnych;
 • 140% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych;
 • Dalszy wzrost zainteresowania inwestycjami w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje): obroty +19% r/r.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • 19% wzrost portfela kredytów pracujących;
 • 32% wzrost dochodów z wymiany walut na platformie eFX;
 • 25% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • 19% wzrost wykorzystania limitów trade finance;
 • 4,6 tys. klientów mobilnych +10% r/r;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24, aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile oraz usłudze iBiznes24 Connect;
 • nagrody: Best e-banking implementation w prestiżowym konkursie e-Commerce Polska awards za wdrożenie i wykorzystanie czeków BLIK jako sposobu dystrybucji wsparcia humanitarnego dla uchodźców z Ukrainy; tytuł „Najlepszego banku w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej” w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie „Euromoney Awards for Excellence” za wsparcie dla uchodźców; tytuł „Najlepszej Instytucji Współpracującej” przyznany przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, „Financing Provider of the Year, CEE”Eurobuild Award.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 131% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 128% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 60% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 16% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • udział w transformacji polskiego sektora energetycznego – współfinansowanie budowy farm wiatrowych oraz doradztwo w procesach fuzji i przejęć w tym obszarze;
 • automatycznie odnawiany czek BLIK – jako jedyna instytucja finansowa na rynku.

 

Leasing:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 4,9 mld zł 1,8% r/r;
 • Wartość portfela leasingowego 12,53 mld zł – wzrost +10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości.

 

Faktoring:

 • obroty wyniosły 29,7 mld zł, wzrost o 16,5% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 9% r/r do 7 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 9%;
 • druga pozycja pod względem bilansu, wzrost +9% r/r, udział w rynku 16%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 21% udziałem w rynku, wzrost +7% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych – uruchomiony nowy program gwarancji kryzysowych.

 

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 15,4 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 10 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,5 mld zł;
 • Zysk netto 331 mln zł.