Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Nowy raport ESG od Santander Bank Polska – po raz pierwszy z analizą ryzyk i szans klimatycznych

Raport ESG 2021 opublikowany przez Santander Bank Polska to już dziewiąta edycja dokumentu, który przedstawia wpływ organizacji na obszary zarządcze, społeczne i środowiskowe. Tegoroczną nowością jest raport klimatyczny, opracowany według kryteriów TCFD jako integralny element części środowiskowej. Zawarta w nim analiza ryzyk i szans klimatycznych to kolejny krok w świadomych przygotowaniach banku na wyzwania najbliższej przyszłości.

Z myślą o przyszłości

Zmiany klimatu niosą za sobą konsekwencje zarówno dla planety i środowiska, jak również dla gospodarki i systemu finansowego. Kluczowym wyzwaniem na najbliższe lata będzie realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku wymaga rozwoju nowych produktów oraz wzmożonej edukacji klientów.

Banki mogą w istotny sposób przyczynić się do realizacji tych zmian. Wymaga to jednak świadomego zarządzania, które musi objąć zupełnie nowy obszar, w tym zwłaszcza ryzyko klimatyczne. Santander Bank Polska traktuje to zagadnienie z wielką uwagą, dlatego obszerną częścią tegorocznych ujawnień jest Raport TCFD. Przedstawia on m.in. rozkład odpowiedzialności klimatycznej pomiędzy strukturą korporacyjną banku, założeniami strategii dotyczącej zmian klimatycznych, a także analizę ryzyk i szans, które wiążą się z tymi zmianami.

Bardzo ważnym dla nas celem jest minimalizacja wpływu zmian klimatycznych. Kompleksowa analiza zarówno szans jak i ryzyk, w modelu TCFD, w różnych scenariuszach i perspektywach czasowych, umożliwia nam lepsze zrozumienie wpływu zmian klimatu na nasze operacje oraz działalność klientów. Dzięki niej możemy dostosowywać sposób zarządzania ryzykami klimatycznymi do aktualnych polityk i regulacji prawnych oraz podejmować skuteczne działania – podkreśla Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Raport TCFD, zawiera szczegółową analizę ryzyk i szans klimatycznych w dwóch scenariuszach – pierwszy zakłada realizację założeń porozumienia paryskiego i wzrost temperatur nieprzekraczający 2°C, drugi zakłada ich wzrost o 4°C. W analizie rozważone zostały dwa podstawowe typy ryzyk: fizyczne i transformacyjne, w podziale na 19 sektorów znajdujących się w portfelu banku i  w trzech perspektywach: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050).

W analogiczny sposób analizie poddane zostały szanse klimatyczne. Tak kompleksowe podejście umożliwia zrozumienie, jak różny może być wpływ zmian klimatu na działalność banku i jego klientów.   

Raportowanie Santander według międzynarodowych standardów

Od dziewięciu lat Santander Bank Polska kompleksowo podsumowuje swoje funkcjonowanie w kontekście wskaźników ESG, czyli środowiskowych (Environmental), społecznych (Social) i zarządczych (Governance). Służy temu coroczny raport przygotowywany dla klientów, inwestorów oraz innych interesariuszy, zgodnie z wytycznymi GRI Foundation 2021 (Global Reporting Initiative) i oparty na prowadzonym dialogu z interesariuszami. Z uwagi na rosnącą wagę zagadnień klimatycznych, najnowsza edycja obejmuje analizę klimatyczną według zaleceń grupy roboczej TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Przejrzysta informacja dotycząca wskaźników ESG jest kluczowa dla wiarygodności instytucji, w tym banków – nie tylko z perspektywy inwestorów, ale też Unii Europejskiej i innych regulatorów. Na podstawie tego typu danych powstają ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, a także innych organizacji i całych państw.

Coroczny Raport niefinansowy Santander Bank Polska oprócz wytycznych GRI uwzględnia też zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking, zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie informacji niefinansowych, a dotyczących wpływu na klimat i Wytycznych do raportowania ESG dla spółek notowanych na GPW. Publikacja odnosi się też do globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport, w tym suplement klimatyczny (TCFD), został podany ocenie niezależnego audytora. 

Strona internetowa raportu i serwisu ESG opublikowana jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, jest dostępna również w wersji mobilnej. Ponadto została ona dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, jest zgodna z międzynarodowym standardem o dostępności dla osób o indywidualnych potrzebach (WCAG 2.1 na poziomie AA) i posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org. Na stronie zamieszczone są również do pobrania pliki pdf. z raportem w obu wersjach językowych.

Raport dostępny jest na stronie: esg.santander.pl/2021.