Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – wyniki I półrocze 2022

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I półrocze 2022 roku wyniósł 1 616 mln zł i był pod wpływem znacznych obciążeń regulacyjnych i systemowych

 • Nasze wyniki finansowe pozostają pod wpływem szeregu kosztów i obciążeń. Z dużym zaangażowaniem realizujemy naszą misję pomocy klientom w codziennych sukcesach. Szczególnie teraz będzie to dla nas jeszcze ważniejsze, bo przed polską gospodarką kolejne trudne kwartały.
 • Nie ustajemy w oferowaniu naszym klientom najwyższej jakości oraz użytecznych, przyjaznych rozwiązań finansowych. W ciągu półrocza aktywnie odpowiedzieliśmy na potrzeby klientów z Ukrainy, realizowaliśmy projekt promujący przedsiębiorczość kobiet, usprawnialiśmy zdalne bankowanie.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki IH 2022 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 6,5 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,2 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,3 mld zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,5 mld zł i zwiększyły się o 29% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych oraz inflacji, wyższych kosztów IT. W ujęciu porównywalnym – koszty ogółem wzrosły o 6% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 8% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2022 roku wyniosły łącznie 1,1 mld zł, z czego 368 mln zł to podatek bankowy, a 732 mln zł podatek dochodowy;
 • W I poł. 2022 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 229 mln zł i był o 63% niższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 19,18%
oraz Tier1 na poziomie 17,31% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 30 czerwca 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 158 mld zł i zwiększyły się o 8% w porównaniu z końcem czerwca 2021 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 75 mld zł.

Na koniec czerwca 2022 roku depozyty klientów wzrosły o 6% w stosunku do końca czerwca 2021 r. i wyniosły 184 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 4% do poziomu 105 mld zł, biznesowe o 8% do 78 mld zł.

Linie biznesowe

O 17% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, zwiększyliśmy sprzedaż kredytów gotówkowych (o 11% względem poprzedniego kwartału) i utrzymaliśmy, relatywnie do spadającego rynku, wysokie poziomy sprzedaży kredytu hipotecznego. Kontynuowaliśmy wsparcie dla uchodźców z Ukrainy: wdrożyliśmy konto zgodne z wymogami KNF, zorganizowaliśmy (Santander Universidades) kursy nauki języka polskiego we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, wprowadziliśmy język ukraiński w bankomatach. W ramach projektu MOCne w biznesie przygotowaliśmy warsztaty dla przedsiębiorczych kobiet.

 

Bankowość detaliczna:

 • 4,30 mln kont osobistych w złotych (+7% r/r);
 • 2,73 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+17% r/r);
 • 2,8 mln (+12% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,1 mln klientów mobilnych (+14% r/r);
 • 54,2 mln transakcji w bankowości mobilnej w II kw., +34% vs. II kw. 2021;
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w II kw., +33% II kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 2% r/r (+0,6% vs. I kwartał 2022);
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w II kw.

 

MŚP:

 • 328 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 154 tys. klientów mobilnych (+12% r/r);
 • 1,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w II kw., +42% vs. II kw. 2021;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 3% r/r do 16,3 mld zł
 • Wzrost wolumenu depozytów o 5% r/r do 23,8 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela o 13% r/r do 6,9 mld zł.

 

Biuro Maklerskie:

 • 26,5 tys. aktywnych klientów digital, w tym 6,3 tys. klientów mobilnych;
 • 130% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych;
 • Wzrost zainteresowania inwestycjami w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje): obroty +14% r/r

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • 34% wzrost dochodów z wymiany walut na platformie eFX;
 • 28% wzrost wykorzystania limitów trade finance;
 • 25% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • 4,6 tys. klientów mobilnych +17% r/r;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24, aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile oraz usłudze iBiznes24 Connect;
 • główna nagroda Cashless Fintech Evening w kategorii „projekt Fintech realizowany przez instytucje finansowe” przyznana za BLIK dla UNHCR, tj. rozwiązanie umożliwiające wypłatę środków pomocowych dla uchodźców z Ukrainy z wykorzystaniem systemu BLIK.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 147% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 131% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 73% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 19% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • III miejsce w kategorii Bankowość w konkursie Technobiznes 2022 za platformę One Trade Portal, umożliwiającą klientom bieżącą kontrolę statusu płatności SWIFT.

 

Leasing:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 3,26 mld zł - 2,7% r/r
 • Wartość portfela leasingowego 12,15 mld  - wzrost + 10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • dochód 127,3 mln zł

 

Faktoring:

 • obroty wyniosły 19,7 mld zł, wzrost o 17,2% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 18% r/r do 8 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 9%;
 • pierwsza pozycja pod względem bilansu, wzrost +18% r/r, udział w rynku 18%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 22% udziałem w rynku, wzrost +8% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider rynku pod względem wartości uruchomionych gwarancji.

 

 Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 15,2 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,1 mld zł;
 • Zysk netto 253 mln zł.