Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – wyniki I kwartał 2022

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2022 roku wyniósł 960 mln zł i jest to znacznie wyżej niż w poprzednich okresach.

 • W I kwartale zysk netto Grupy Santander wyniósł 960 mln zł, wzrosły nasze dochody, a wskaźniki płynnościowe i kapitałowe przekraczają normy nadzorcze. Mimo dobrych wyników mamy świadomość, że kolejne kwartały będą pod silną presją sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Na horyzoncie jest wiele czynników ryzyka, które stwarzają niepewność co do przyszłości i znajdą swoje odbicie w wynikach sektora bankowego w kolejnych kwartałach.

 

 • Poza podstawową działalnością bankową, koncentrowaliśmy się także na wsparciu naszych klientów z Ukrainy. Znieśliśmy wybrane opłaty, uprościliśmy procedury, aby umożliwić dostęp do finansów. Wspólnie z naszymi klientami i pracownikami zebraliśmy 4,25 mln złotych na pomoc Ukrainie.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki I kw. 2022 r.:

 • Dochody ogółem wyniosły 2,99 mld zł i zwiększyły się o 41% r/r;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,2 mld zł, +63% r/r;.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 661 mln zł, +8,1% r/r;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,2 mld zł i zwiększyły się o 13% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych. Po wyłączeniu z kosztów administracyjnych linii zawierającej opłaty regulacyjne – koszty ogółem wzrosły o 5% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 6% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń oraz zmniejszyły się o 8% w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym rozliczono premie za wyniki w roku 2021.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w  I kwartale 2022 roku wyniosły łącznie 574 mln zł, z czego 177 mln zł to podatek bankowy, a 397 mln zł podatek dochodowy;
 • W I kw. 2022 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 119 mln zł i był ponad trzykrotnie niższy w ujęciu rocznym.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 18,12%
oraz Tier1 na poziomie 16,19% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 marca 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 156 mld zł i zwiększyły się o 5% w porównaniu z końcem 2021 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 72 mld zł.

Na koniec marca 2022 roku depozyty klientów wzrosły o 4% w stosunku do końca marca 2021 r. i wyniosły 187 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 6% do poziomu 107 mld zł, biznesowe o 2% do 81 mld zł.

 

Linie biznesowe

O 18% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, utrzymaliśmy wysokie poziomy sprzedaży kredytu hipotecznego (ok. 1 mld zł miesięcznie). W związku z wojną na Ukrainie wdrożyliśmy szereg rozwiązań wspierających ukraińskich pracowników i klientów. Organizowaliśmy pomoc dla ludności ukraińskiej zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym (w akcji Podwójna Moc Pomagania zebraliśmy ponad 4,25 mln złotych). Wspieramy Agencję ONZ ds. Uchodźców w szybkim i bezpiecznym dostarczeniu gotówki uchodźcom z Ukrainy z wykorzystaniem czeków BLIK.

 

Bankowość detaliczna I kw. 2022 r.:

 • 4,24 mln kont osobistych w złotych (+6,5% r/r);
 • 2,64 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+18% r/r);
 • 2,8 mln (+12% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,1 mln klientów mobilnych (+21% r/r);
 • 48,9 mln transakcji w bankowości mobilnej, +32% vs. I kw. 2021;
 • 2,2 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych, +38% I kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 2% r/r (bez zmian vs. IV kwartał 2021);
 • 2,9 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych, +109% I kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 5% r/r (portfel kredytów w złotych +11% r/r).

 

MŚP I kw. 2022 r.:

 • 323 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 159 tys. klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 1,4 mln transakcji w bankowości mobilnej, +41% vs. I kw. 2021;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 5% r/r do 16,1 mld zł (+1% vs. IV kwartał 2021);
 • Wzrost wolumenu depozytów o 7% r/r do 23,7 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela o 16% r/r do 6,7 mld zł.

 

Biuro Maklerskie I kw. 2022 r.:

 • Aktywa klientów wyniosły 65,6 mld zł (+7% r/r);
 • 21,9 tys. aktywnych klientów digital, w tym 5,1 tys. klientów mobilnych;
 • 300% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna I kw. 2022 r.:

 • 20,7 tys. klientów cyfrowych +4% r/r;
 • 4,5 tys. klientów mobilnych +20% r/r;
 • 32% wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej;
 • 40% wzrost dochodów FX na platformie eFX;
 • 37% wzrost wykorzystania limitów trade finance;
 • 20% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • systematyczny wzrost NPS;
 • unikalny projekt we współpracy z Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – wdrożenie rozwiązania wykorzystującego system BLIK do wypłaty gotówki z bankomatów w całym kraju dla zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy; 
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna w  I kw. 2022 r.:

 • 145% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 123% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 81% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 41% wzrostu przychodów z usług Trade Finance;
 • Doradztwo w transakcji przejęcia jednej z największych platform fotowoltaicznych w Polsce w ramach transformacji polskiego systemu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE) i realizacji zielonej agendy banku;
 • II miejsce dla zespołu maklerów i V miejsce dla zespołu analiz giełdowych w rankingu dziennika Parkiet.
 • Tytuł „Market Maker of the Year 2021 – cash market” za wszechstronność w realizacji funkcji market maker’a na rynku kasowym i objęcie nią większości instrumentów finansowych.

 

Leasing I kw. 2022 r.:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 1,6 mld zł+1,6% r/r
 • Wartość portfela leasingowego 11,82mld zł - wzrost o 11% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • dochód 61,3 mln zł.  

 

Faktoring I kw. 2022 r.:

 • obroty wyniosły 9,45 mld zł, wzrost o 17,1% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 15% r/r do 7,4 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 9%;
 • pierwsza pozycja pod względem bilansu, wzrost 15% r/r, udział w rynku 18,4%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 23% udziałem w rynku, wzrost o 4% r/r;
 • pierwsza umowa faktoringu oparta o cele ESG – marża faktoringu powiązana z realizacją celów ESG przez klienta;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider rynku pod względem wartości uruchomionych gwarancji;
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

 

Santander Consumer Bank (Grupa) I kw. 2022 r.:

 • Należności kredytowe netto 15 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 8,8 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 19,6 mld zł;
 • Zysk netto 146 mln zł.