Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – wybrane dane finansowe za 2021 rok

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za 2021 rok wyniósł 1,11 mld zł i był wyższy o ponad 7% niż przed rokiem, a w ujęciu porównywalnym wyższy o 36% r/r. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł ponad 2 mld zł i zwiększył się o 9,4% r/r.

 

·       Końcówka roku to wyraźny wzrost dochodów, szczególnie wyniku odsetkowego, ale również utrzymanie dobrego wyniku prowizyjnego. Rosnące wolumeny kluczowych produktów potwierdzają, że nasza strategia biznesowa jest skuteczna i stanowi dobrą bazę do generowania zysku w kolejnych latach. Wciąż mamy bardzo dobrą sytuację kapitałową i płynnościową.

 

·       Ubiegły rok to zdecydowanie czas transformacji cyfrowej. Nieustannie zwiększamy liczbę zdalnych procesów i produktów, aby ułatwiać codzienne bankowanie. Znacząco wzrosła zarówno liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej, jak i liczba realizowanych w ten sposób transakcji.

 

 

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki w 2021 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 9,2 mld zł i zwiększyły się o 7% r/r;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6 mld zł, +1,3% r/r;.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,5 mld zł, +15,6% r/r;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 5,5 mld zł i zwiększyły się o 22,3% r/r. pod wpływem kosztów regulacyjnych oraz rezerw na ryzyko prawne związanie z walutowym portfelem kredytów hipotecznych. Koszty pracownicze zmniejszyły się o 2,9% a w ujęciu kwartalnym wzrosły o 16,8% w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz kosztami premii za osiągnięte wyniki. W ujęciu narastającym koszty administracyjne spadły o 2,7% r/r;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2021 roku wyniosły łącznie 1,42 mld zł, z czego 614,4 mln zł to podatek bankowy, a 805,4 mln zł podatek dochodowy;
 • W 2021 roku obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane straty kredytowe w portfelu należności wyniosło 1,124 mld zł wobec 1,8 mld zł w 2020 r i spadło r/r o 36,2%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 18,58%
oraz Tier1 na poziomie 16,63% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 grudnia 2021 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 154,1 mld zł i zwiększyły się o 4% w porównaniu z końcem 2020 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 85 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 69 mld zł.

Na koniec 2021 roku depozyty klientów wzrosły o 8% w stosunku do końca 2020 r. i wyniosły 185,4 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 8% do poziomu 106,3 mld zł, biznesowe również o 8% do 79,1 mld zł.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 17,6 mld zł i wzrosła o 9% w ciągu roku, a w skali kwartału zmniejszyła się o 9%.

Linie biznesowe

O 15% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, rekordowe poziomy osiąga sprzedaży kredytu hipotecznego (ponad 1 mld zł miesięcznie w IV kw.). Udostępniliśmy płatności zbliżeniowe BLIK. Wdrożyliśmy EKO Kredyt gotówkowy oraz kredyt o stałym oprocentowaniu dla JDG. Klienci firmowi otrzymali nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24

Bankowość detaliczna  2021 r.:

 • 4,14 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 2,51 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+15% r/r);
 • 2,7 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 160,3 mln transakcji w bankowości mobilnej, +42% vs. 2020; 46,2 mln transakcji w IV kwartale 2021 r. +37% IV kwartał 2020;
 • 7,4 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych – wzrost portfela kredytowego brutto o +1% r/r (bez zmian vs. III kwartał 2021); 2,013 mld w IV kwartale;
 • 9,6 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych – wzrost portfela brutto o 6% r/r ;3,2 mld zł w IV kwartale.

MŚP 2021 r.:

 • 335 tys. (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 158 tys. klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 13,6 mln transakcji w bankowości mobilnej, +51% vs. 2020; 3,9 mln w IV kwartale 2021 r. +44% IV kwartał 2020;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 6% r/r do 16 mld zł;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r do 25,4 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela o 18% do 6,6 mld zł.

 

Digital detal + MŚP

 • 3 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,2 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 173,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2021, +43% vs. 2020; 50,2 mln w IV kwartale 2021 r. +38% IV kwartał 2020.

 

Biuro Maklerskie 2021 r.:

 • Aktywa wyniosły 68,8 mld zł, (+54% r/r;) w IV kw. wzrosły o 2,2 mld zł (vs. III kw.);
 • 37 tys. aktywnych klientów digital, w tym 8,4 tys. klientów mobilnych (+8% r/r);
 • 128% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów Wealth Management.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna 2021 r.:

 • 20,5 tys. klientów cyfrowych +4% r/r;
 • 4,4 tys. klientów mobilnych +20% r/r;
 • 38% wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej;
 • 38% wzrost dochodów FX na platformie eFX;
 • 25% wzrostu wykorzystania limitów trade finance;
 • 32% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 2021 r.:

 • 151% wzrost przychodów z usług doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć;
 • 29% wzrost przychodów z finansowania handlu;
 • 25% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 17% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym;
 • Pośrednictwo w wezwaniu na sprzedaż akcji wiodącego podmiotu na rynku energii odnawialnej w Polsce oraz podmiotu z sektora rolno-spożywczego;
 • Wsparcie klientów w digitalizacji - transakcje finansowania budowy dwóch znaczących centrów danych (jako jedyny bank krajowy) oraz sieci światłowodowych;
 • transakcja dla klienta z branży telekomunikacyjnej nagrodzona „Fiber Deal of the Year” od Project Finance International;
 • miejsce na polskim rynku kapitałowym pod względem wartości przeprowadzonych transakcji (ECM – Equity Capital Market) oraz wartości wyemitowanych obligacji (DCM – Debt Capital Market). 3. miejsce w Polsce w obszarze fuzji i przejęć (M&A – Mergers & Acquisition) pod względem wolumenu zawartych transakcji oraz 4. pod względem ich wartości.

 

Leasing 2021 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 6,87 mld zł+ 28% r/r; 
 • Wartość portfela leasingowego 11,75mld zł, wzrost +11% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Wzrost dochodu wyniósł +17% r/rdo poziomu 269,1 mln zł.

 

Faktoring 2021 r.:

 • obroty na koniec IV kwartału 2021 roku wyniosły 35,56 mld zł i były wyższe o 18,4% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 23% r/r do 7,6 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • pierwsza pozycja pod względem bilansu, wzrost +23,3% r/r, udział w rynku 18,6%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 25% udziałem w rynku, wzrost +24,1% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider rynku pod względem wartości uruchomionych gwarancji;
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

 

Santander Consumer Bank (Grupa) 2021 r.:

 • Należności kredytowe netto 15,5 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,3 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,5 mld zł;
 • Zysk netto 183 mln zł.