wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska – wybrane dane finansowe za 2021 rok

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za 2021 rok wyniósł 1,11 mld zł i był wyższy o ponad 7% niż przed rokiem, a  w ujęciu porównywalnym wyższy o 36% r/r. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł ponad 2 mld zł i zwiększył się o 9,4% r/r.

 

·       Końcówka roku to wyraźny wzrost dochodów, szczególnie wyniku odsetkowego, ale również utrzymanie dobrego wyniku prowizyjnego. Rosnące wolumeny kluczowych produktów potwierdzają, że nasza strategia biznesowa jest skuteczna i stanowi dobrą bazę do generowania zysku w kolejnych latach. Wciąż mamy bardzo dobrą sytuację kapitałową i płynnościową.

 

·       Ubiegły rok to zdecydowanie czas transformacji cyfrowej. Nieustannie zwiększamy liczbę zdalnych procesów i produktów, aby ułatwiać codzienne bankowanie. Znacząco wzrosła zarówno liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej, jak i liczba realizowanych w ten sposób transakcji.

 

 

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki w 2021 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 9,2 mld zł i zwiększyły się o 7% r/r;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6 mld zł, +1,3% r/r;.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,5 mld zł, +15,6% r/r;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 5,5 mld zł i zwiększyły się o 22,3% r/r. pod wpływem kosztów regulacyjnych oraz rezerw na ryzyko prawne związanie z walutowym portfelem kredytów hipotecznych. Koszty pracownicze zmniejszyły się o 2,9% a  w ujęciu kwartalnym wzrosły o 16,8% w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz kosztami premii za osiągnięte wyniki. W ujęciu narastającym koszty administracyjne spadły o 2,7% r/r;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2021 roku wyniosły łącznie 1,42 mld zł, z czego 614,4 mln zł to podatek bankowy, a 805,4 mln zł podatek dochodowy;
 • W 2021 roku obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane straty kredytowe w portfelu należności wyniosło 1,124 mld zł wobec 1,8 mld zł w 2020 r i spadło r/r o 36,2%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 18,58%
oraz Tier1 na poziomie 16,63% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 grudnia 2021 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 154,1 mld zł i zwiększyły się o 4% w porównaniu z końcem 2020 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 85 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 69 mld zł.

Na koniec 2021 roku depozyty klientów wzrosły o 8% w stosunku do końca 2020 r. i wyniosły 185,4 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 8% do poziomu 106,3 mld zł, biznesowe również o 8% do 79,1 mld zł.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 17,6 mld zł i wzrosła o 9% w ciągu roku, a  w skali kwartału zmniejszyła się o 9%.

Linie biznesowe

O 15% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, rekordowe poziomy osiąga sprzedaży kredytu hipotecznego (ponad 1 mld zł miesięcznie w IV kw.). Udostępniliśmy płatności zbliżeniowe BLIK. Wdrożyliśmy EKO Kredyt gotówkowy oraz kredyt o stałym oprocentowaniu dla JDG. Klienci firmowi otrzymali nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24

Bankowość detaliczna  2021 r.:

 • 4,14 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 2,51 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+15% r/r);
 • 2,7 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 160,3 mln transakcji w bankowości mobilnej, +42% vs. 2020; 46,2 mln transakcji w IV kwartale 2021 r. +37% IV kwartał 2020;
 • 7,4 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych – wzrost portfela kredytowego brutto o +1% r/r (bez zmian vs. III kwartał 2021); 2,013 mld w IV kwartale;
 • 9,6 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych – wzrost portfela brutto o 6% r/r ;3,2 mld zł w IV kwartale.

MŚP 2021 r.:

 • 335 tys. (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 158 tys. klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 13,6 mln transakcji w bankowości mobilnej, +51% vs. 2020; 3,9 mln w IV kwartale 2021 r. +44% IV kwartał 2020;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 6% r/r do 16 mld zł;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r do 25,4 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela o 18% do 6,6 mld zł.

 

Digital detal + MŚP

 • 3 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,2 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 173,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2021, +43% vs. 2020; 50,2 mln w IV kwartale 2021 r. +38% IV kwartał 2020.

 

Biuro Maklerskie 2021 r.:

 • Aktywa wyniosły 68,8 mld zł, (+54% r/r;) w IV kw. wzrosły o 2,2 mld zł (vs. III kw.);
 • 37 tys. aktywnych klientów digital, w tym 8,4 tys. klientów mobilnych (+8% r/r);
 • 128% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów Wealth Management.

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna 2021 r.:

 • 20,5 tys. klientów cyfrowych +4% r/r;
 • 4,4 tys. klientów mobilnych +20% r/r;
 • 38% wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej;
 • 38% wzrost dochodów FX na platformie eFX;
 • 25% wzrostu wykorzystania limitów trade finance;
 • 32% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 2021 r.:

 • 151% wzrost przychodów z usług doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć;
 • 29% wzrost przychodów z finansowania handlu;
 • 25% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 17% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym;
 • Pośrednictwo w wezwaniu na sprzedaż akcji wiodącego podmiotu na rynku energii odnawialnej w Polsce oraz podmiotu z sektora rolno-spożywczego;
 • Wsparcie klientów w digitalizacji - transakcje finansowania budowy dwóch znaczących centrów danych (jako jedyny bank krajowy) oraz sieci światłowodowych;
 • transakcja dla klienta z branży telekomunikacyjnej nagrodzona „Fiber Deal of the Year” od Project Finance International;
 • miejsce na polskim rynku kapitałowym pod względem wartości przeprowadzonych transakcji (ECM – Equity Capital Market) oraz wartości wyemitowanych obligacji (DCM – Debt Capital Market). 3. miejsce w Polsce w obszarze fuzji i przejęć (M&A – Mergers & Acquisition) pod względem wolumenu zawartych transakcji oraz 4. pod względem ich wartości.

 

Leasing 2021 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 6,87 mld zł+ 28% r/r; 
 • Wartość portfela leasingowego 11,75mld zł, wzrost +11% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Wzrost dochodu wyniósł +17% r/rdo poziomu 269,1 mln zł.

 

Faktoring 2021 r.:

 • obroty na koniec IV kwartału 2021 roku wyniosły 35,56 mld zł i były wyższe o 18,4% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 23% r/r do 7,6 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10%;
 • pierwsza pozycja pod względem bilansu, wzrost +23,3% r/r, udział w rynku 18,6%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 25% udziałem w rynku, wzrost +24,1% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider rynku pod względem wartości uruchomionych gwarancji;
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

 

Santander Consumer Bank (Grupa) 2021 r.:

 • Należności kredytowe netto 15,5 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,3 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,5 mld zł;
 • Zysk netto 183 mln zł.