wróć do listy informacji prasowych

Santander Bank Polska jako pierwszy w Polsce emituje zrównoważone dłużne papiery wartościowe

Santander Bank Polska emituje pierwsze w Polsce zrównoważone dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 750 mln PLN, gdzie środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych aktywów (Eligible Green Assets) lub społecznych aktywów (Eligible Social Assets).

Przed emisją Santander Bank Polska opracował Zasady Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander Bank Polska (Santander Bank Polska Sustainability Issuance Framework), w ramach, których może emitować zielone, społeczne oraz zrównoważone emisje w formie obligacji lub bankowych papierów wartościowych („Zasady Emisji Zrównoważonych”).

- Konsekwentnie realizujemy cele strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska. Jako pierwsi wyemitowaliśmy podporządkowane zielone obligacje w roku 2017.  Teraz z powodzeniem przeprowadzamy emisję na rynku polskim, która w znacznie szerszym zakresie pozwala alokować pozyskane z niej środki na cele zrównoważone środowiskowo jak i społecznie. Plasując tę emisję zauważyliśmy wśród inwestorów apetyt na tego rodzaju produkty, co daje potencjał do przeprowadzania kolejnych takich emisji – komentuje Paweł Kołodziński, Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem i Inwestycji Kapitałowych Santander Bank Polska.

Obecnie przeprowadzona emisja zgodnie z Zasadami Emisji Zrównoważonych to element konsekwentnej realizacji celów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska. Emisja  ma charakter zrównoważony co oznacza, że pozyskane z niej środki  będą mogły zostać wykorzystane na finansowanie bądź refinansowanie aktywów zielonych (tj. pro-środowiskowych) oraz społecznych. Zasady Emisji Zrównoważonych zostały zweryfikowane przez wykwalifikowaną, uznaną, niezależną firmę opiniującą Sustainalytics pod kątem zgodności z aktualnymi standardami rynkowymi, wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (The International Capital Market Association - ICMA) dla emisji zielonych (ICMA Green Bond Principles 2021), emisji społecznych (ICMA Social Bond Principles 2021) oraz emisji zrównoważonych (ICMA Sustainability Bond Guidelines (2021) i otrzymały pozytywną opinię potwierdzającą spełnienie tych kryteriów w wymaganym zakresie. Zasady Emisji Zrównoważonych wraz z uzyskaną opinią zostały opublikowane na stronie relacji inwestorskich Santander Bank Polska.

Zasady Emisji Zrównoważonych określają kryteria selekcji aktywów zielonych (w kategoriach: energia odnawialna; efektywność energetyczna; zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i ich kontrola; czysty transport;  zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami; zielone budynki) oraz aktywów społecznych (w kategoriach: przystępna cenowo podstawowa infrastruktura; dostęp do podstawowych usług; przystępne cenowo mieszkalnictwo; generowanie zatrudnienia uwzględniając finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw). Ponadto zdefiniowane w nich został sposób selekcji i oceny kwalifikujących się aktywów, to jak będą zarządzane środki z emisji oraz sposób w jaki Bank będzie raportował alokację środków z emisji.

Santander Bank Polska przeprowadził już wcześniej emisję zielonych obligacji 137 mln EUR (2017r) skutecznie alokując pozyskane z emisji środki na finansowanie projektów związanych z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną (zielone budynki).