wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska I kw. 2021

W I kwartale 2021 roku zysk przed opodatkowaniem Grupy Santander Bank Polska wyniósł 361,5 mln zł i zmniejszył się o 6,1% r/r. 
Zysk należny akcjonariuszom Banku wyniósł 152 mln zł i był niższy o 11,2% r/r.

 

·       Kontynuujemy transformację cyfrową, udostępniając kolejne produkty i usługi zdalnie, ale także upraszczając i digitalizując procesy w naszej sieci oddziałów. Koncentrujemy się na systematycznym podnoszeniu satysfakcji klientów z obsługi, bo naszym priorytetem pozostaje dostarczanie klientom jak najlepszych doświadczeń. 

·       Pozycja kapitałowa i płynnościowa banku jest bardzo dobra, nasza podstawowa działalność się rozwija. Notujemy wzrost należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego dzięki większemu wykorzystaniu linii kredytowych. Systematycznie rosną także należności leasingowe. Wynik pozostaje pod wpływem obciążeń regulacyjnych i rezerw na ryzyko prawne - zysk należny akcjonariuszom wyniósł 152 mln zł.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

Wyniki w  I kw 2021 roku:

 • Dochody ogółem – w  I kw. 2021 roku wyniosły 2,1 mld zł, i zmniejszyły się o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek w  I kw. 2021 roku wyniósł 1,4 mld zł i zmniejszył się o 15,8% r/r, głównie pod wpływem obniżki stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii.
 • Wynik z tytułu prowizji w  I kw. 2021 roku wyniósł 611 mln zł i wzrósł o 14% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem w  I kw. 2021 roku wyniosły 1,3 mld zł i były na tym samym poziomie r/r. Koszty pracownicze zmniejszyły się o 8% r/r. Koszty administracyjne w  I kw. 2021 roku spadły o 20% r/r. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 170% r/r za sprawą rezerw utworzonych na zobowiązania sporne i inne aktywa (+567,7% r/r do 142,0 mln zł) oraz rezerw na ryzyko prawne (+67,3% r/r/ do 78,8 mln zł). Powodem tych wzrostów są roszczenia klientów w sprawie kredytów hipotecznych w walutach obcych, na które Grupa zawiązała 193,3 mln zł rezerw dotyczących indywidualnych spraw sądowych oraz rezerw portfelowych na ryzyko prawne.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w  I kw. 2021 roku wyniosły łącznie 322 mln zł, z czego 153 mln zł to podatek bankowy, a 169 mln podatek dochodowy.
 • W I kw. 2021 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 363 mln zł wobec 466 mln zł w 2020 r i spadło r/r o 22%.


Kapitały
Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie 20,89% (16,79% na 31 marca 2020 r.) oraz Tier1 na poziomie 18,87% (14,91% na 31 marca  2020 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 marca 2021 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 149,5 mld zł i  w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku spadły o 2%, a  w stosunku do końca 2020 nieznacznie wzrosły. Należności od klientów indywidualnych zmniejszyły się o 2% r/r, i wyniosły 80,6 mld zł. Należności od podmiotów gospodarczych spadły o 4% do 58,8 mld zł (wzrost o 3% w stosunku do końca 2020).

Na koniec marca 2021 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 14% i wyniosły 179,5 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 5% r/r, a biznesowe o 28% r/r.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 17,9 mld zł i wzrosła o 49% w ciągu roku, i  w skali kwartału wzrosła o 11%.

Transformacja cyfrowa. Zwiększa się transakcyjność w kanałach zdalnych - w mobile i internecie w  I kw. 2021 wzrosła o 24% w stosunku do I kw. 2020. Sprzedaż kredytu gotówkowego przez kanały zdalne sukcesywnie rośnie i  w  I kwartale
2021 r. przekroczyła 44% (vs. 25% w  I kw. 2020). Bank nadal upraszcza i cyfryzuje produkty i procesy.

Linie biznesowe. Telemedi.co - zdalne konsultacje medyczne do Konta Jakie Chcę lub Konta Select. Tablety biometryczne do zawierania umów o otwarcie konta za pośrednictwem kuriera. Santander Open - inicjowanie przelewów z rachunków w innych bankach z aplikacji mobilnej. Proces kredytowy dla przedsiębiorców w aplikacji mobilnej. Nowa usługa w Mini Firma internet - eWadia (zakup wadium online). Umocnienie pozycji lidera na rynku doradztwa finansowego w Polsce.

 

Bankowość detaliczna I kw. 2021 r.:

 • 3,98 mln kont osobistych w złotych (+3% r/r);
 • 2,25 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+18% r/r);
 • 2,5 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,8 mln klientów mobilnych (+16% r/r);
 • 35,1 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I kw. 2021 r. +52% I kw. 2020;
 • Zmiany portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe -2% r/r; kredyty hipoteczne w złotych +3% r/r;
 • 86 oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 153 placówek;


MŚP I kw. 2021 r.:

 • 317 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 134 tys. klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 2,9 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I kw. 2021 r. +60% I kw. 2020;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 1% r/r do poziomu 15,4 mld zł;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 40% r/r do poziomu 22,3 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 11,5% do poziomu 5,47 mld zł;
 • Około 29 tys. użytkowników eKsięgowości;


Digital detal + MŚP

 • 2,8 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,9 mln klientów mobilnych (+16% r/r);
 • 38 mln transakcji w bankowości mobilnej w  I kw. 2021 r. +52% I kw. 2020;


Bankowość Biznesowa i Korporacyjna I kw. 2021 r.:

 • 31% wzrost przychodów eFx r/r;
 • 21% wzrost wykorzystania limitów Trade Finance r/r;
 • 20% wzrost sprzedaży limitów kredytowych r/r;
 • 20% więcej klientów nowych niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku;
 • gwarancje Biznesmax- 1 miejsce w sprzedaży kredytów z gwarancją BGK;


Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna I kw. 2021 r.:

 • 54% wzrost przychodów z finansowania strukturalnego i projektowego;
 • 40% wzrost przychodów z usług finansowania handlu;
 • 29% wzrost przychodów z usług skarbowych;
 • rola pośredniczącego w wezwaniu na sprzedaż akcji wiodącego podmiotu na rynku energii odnawialnej w Polsce oraz podmiotu z sektora rolno-spożywczego;
 • rola doradcy sprzedającego w transakcjach z sektora infrastruktury telekomunikacyjnej oraz deweloperskiego;
 • rola doradcy kupującego w transakcji zakupu spółki z sektora rolno-spożywczego;
 • kontynuacja zaangażowania w „zieloną” transformację sektora finansowego:
 • Udział w umowie kredytowej w wysokości ~ca. 500 mln zł na sfinansowanie projektu elektrowni wiatrowo-fotowoltaicznych;


Leasing I kw.2021 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 1,57 mld zł+ 36% r/r; 
 • Wartość portfela leasingowego osiągnęła 10,8mld zł, co oznacza wzrost +5% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Wzrost dochodu wyniósł +12% r/ri osiągnął poziom 62,2 mln zł;


Faktoring I kw. 2021 r.:

 • Obroty wyniosły 8,07 mld zł;
 • Portfel kredytów wzrósł o 9% r/r i osiągnął poziom 6,5 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,1%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 25% udziałem w rynku, wzrost +20% r/r;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego);
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG);


Santander Consumer Bank I kw 2021 r.:

 • Należności kredytowe netto 15,3 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 8,9 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 19,5 mld zł;
 • Zysk netto 61 mln zł.