Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander Bank Polska 2020 r. (dane niezaudytowane)

W 2020 roku zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska wyniósł 1 mld zł i spadł
o 51% w stosunku do roku 2019. W ujęciu porównywalnym zysk należny akcjonariuszom był niższy o 21,7%. W samym IV kwartale zysk netto wyniósł 81,5 mln zł i pozostawał pod wpływem wyższych rezerw na ryzyka prawne oraz rezerwy restrukturyzacyjnej. Dochody ogółem spadły o 9% r/r, a dochody odsetkowe o 10,5% r/r.

 

 

 • Zwiększa się nie tylko liczba klientów bankujących zdalnie, ale także ich transakcyjność w tych kanałach. Dlatego w tym roku przyspieszamy prace nad digitalizacją naszego biznesu, aby odpowiadać na dzisiejsze potrzeby klientów i skutecznie konkurować na rynku. Będziemy jeszcze mocniej koncentrować się na uproszczeniu procesów i funkcji, dzięki czemu szybciej osiągniemy optymalną efektywność i sprawność organizacyjną.

 

 • Sytuację rynkową, w tym obciążenie rezerwami, widać wyraźnie w wynikach za 2020, także w ujęciu porównywalnym. Negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek miał oczywiście spadek stóp procentowych oraz niższy popyt na kredyty. Podobny jak przed rokiem wynik z prowizji w obecnej, pandemicznej sytuacji należy uznać za satysfakcjonujący – szczególnie jego dobry poziom w IV kwartale. Utrzymujemy pod kontrolą koszty operacyjne. Nasza pozycja kapitałowa jest bardzo dobra, znacznie powyżej wymaganych poziomów.

 

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

 

 

Wyniki w 2020 roku:

 • Dochody ogółem – w 2020 roku wyniosły 8,6 mld zł i zmniejszyły się o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W IV kwartale dochody wyniosły 2,2 mld i  w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,2%.
 • Wynik z tytułu odsetek w 2020 roku wyniósł 5,9 mld zł i zmniejszył się o 10,5% r/r, głównie pod wpływem obniżki stóp procentowych NBP oraz negatywnego wpływu pandemii koronawirusa w 2020 roku. W samym IV kw. wynik odsetkowy wyniósł 1,4 mld zł i wzrósł o 2% w porównaniu do III kw.
 • Wynik z tytułu prowizji w 2020 roku wyniósł 2,2 mld zł i wzrósł o 1% r/r. W samym IV kw. wyniósł 569 mln
  i w porównaniu do III kw. wzrósł o 3%.
 • Koszty operacyjne ogółem w 2020 roku wyniosły 4,5 mld zł i były na tym samym poziomie r/r. Porównywalne koszty ogółem wyniosły 3,7 mld i były niższe o 9% r/r. Koszty pracownicze zmniejszyły się o 7% r/r, a po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej z obydwu okresów spadły o 10% r/r. Koszty administracyjne w 2020 roku spadły o 2% r/r. Koszty administracyjne ogółem w IV kwartale 2020 roku wyniosły 300 mln zł i spadły w porównaniu z III kw. o 7% (w III kw. 2020 wynosiły 324 mln zł).
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2020 roku wyniosły łącznie 1 246 mln zł, z czego 602 mln zł to podatek bankowy, a 644 mln podatek dochodowy.
 • W 2020 r. obciążenie rachunku zysków i strat Grupy z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniosło 1,76 mld zł wobec 1,2 mld zł w 2019 r. W samym IV kw. rezerwy wyniosły 456 mln zł i były wyższe niż w III kw. (359 mln zł) o 27%.

 

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie powyżej 20% (17,07% na 31 grudnia 2019 r.) oraz Tier1 powyżej 18% (15,21% na 31 grudnia 2019 r.) zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 grudnia 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148,3 mld zł i  w porównaniu
z końcem 2019 r. utrzymały się na stabilnym poziomie. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 0,6%, osiągając 81,4 mld zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 2,4% do 57,1 mld zł.

Na koniec 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 9,6% i wyniosły 171,5 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 7,1% r/r, a biznesowe o 13,2% r/r.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,2 mld zł i spadła o 4,4% w ciągu roku, ale w skali kwartału wzrosła o 11%.

Transformacja cyfrowa. Zwiększa się transakcyjność w kanałach zdalnych - w mobile i internecie w 2020 wzrosła o 18% w stosunku do 2019 (o 25% IV kw. 2020 vs. IV kw. 2019). Sprzedaż kredytu gotówkowego przez kanały zdalne sukcesywnie rośnie i  w IV kwartale 2020 r. osiągnęła 44% (vs. 27% w IV kw. 2019).Bank nadal upraszcza i cyfryzuje produkty i procesy.

Linie biznesowe. Otwarcie konta osobistego na zdjęcie („selfie”), nowe ubezpieczenie na życie dla klientów korzystających
z kredytów i pożyczek hipotecznych – Spokojna Hipoteka. W oparciu o rozwiązanie zaprojektowane w Grupie Santander - nowa Usługa doradztwa inwestycyjnego dla klientów Private Banking. Nowe zdalne procesy dla firm: proces kredytowy, aktualizacja danych działalności gospodarczej, podpisywanie aneksów. Platforma umożliwiającą zakup pojazdu w leasingu - multisalon24.pl

Bankowość detaliczna 2020 r.:

 • 3,95 mln kont osobistych w złotych (+4% r/r);
 • 2,18 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+22% r/r);
 • 2,4 mln (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,7 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 112,7 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2020 r. +62% (33,6 mln w Q4’2020, +60% Q4’2019);
 • Wzrosty portfela kredytowego brutto: kredyty gotówkowe 2% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 4% r/r;
 • 80 oddziałów w Nowym Modelu Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 145 placówek;
 • Kolejna, trzecia placówka Work/Café - na warszawskiej Pradze.

 

MŚP 2020 r.:

 • 313 tys. (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 135 tys. klientów mobilnych (+28% r/r);
 • 9 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2020 r. +77% (2,7 mln w Q4’2020, +73% Q4’2019);
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 2% r/r do poziomu 15,1 mld zł;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 41% r/r do poziomu 23,7 mld zł;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 13% do poziomu 5,46 mld zł;
 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 11% r/r, 8,4 tys. sprzedanych POS w 2020 (1,1 tys. w Q4’2020);
 • Około 27 tys. użytkowników eKsięgowości.

 

Digital detal + MŚP

 • 2,8 mln (+10% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,9 mln klientów mobilnych (+18% r/r);
 • 121,7 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2020 r. +63% (36,4 mln w Q4’2020, +60% Q4’2019);

 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna 2020 r.:

 • Dochody w kluczowych produktach factoring +7%, trade finance +7%, leasing +4%;
 • Sprzedaż limitów kredytowych – wzrost r/r pomimo pandemii + 10%;
 • Wzrost wykorzystania produktów Trade Finance +21% r/r;
 • dochód FX na platformie eFX +30% r/r.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 2020 r.:

 • 110% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych; 
 • 184% wzrost przychodów z emisji i skupu akcji;
 • 64% wzrost przychodów z zarządzania gotówką i płynnością;
 • 35% wzrost przychodów z usług finansowania handlu;
 • 19% wzrost przychodów z doradztwa w fuzjach i przejęciach;
 • Przeprowadzenie największego w historii debiutu na GPW w Warszawie spółki z branży eCommerce;
 • Przeprowadzenie 2 największych w historii GPW w Warszawie wezwań na spółkę z branży telekomunikacyjnej;
 • Emisja pierwszych w Polsce obligacji powiązanych z celami ekologiczno-społecznymi (ESG-linked) dla klienta z branży paliwowej;
 • Zamknięcie pierwszej transakcji IRS (transakcja pochodna stopy procentowej) powiązanej z celami ekologiczno-społecznymi (ESG-linked) dla klienta z branży energetycznej.

 

Leasing 2020 r.:

 • Santander Leasing sfinansował aktywa netto o wartości 5,36mld +1% r/r, w tym SME 3,3 mld zł, +13% r/r;
 • Wartość portfela leasingowego osiągnęła 10,64mld zł, co oznacza wzrost +6% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Wzrost dochodu wyniósł +8% r/r i osiągnął poziom 230,1mln zł.

 

Faktoring 2020 r.:

 • Obroty wyniosły 30,02 mld zł;
 • Portfel kredytów wzrósł o 10% r/r i osiągnął poziom 6,16 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,3%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 24% udziałem w rynku, wzrost +9% r/r;
 • Sprzedaż na koniec 4 kwartału wyniosła 1,8 mld zł;
 • Współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego);
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

 

Santander Consumer Bank 2020 r.:

 • Należności kredytowe netto 15,9 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9,5 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,4 mld;
 • Zysk netto 324 mln zł.