Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Decyzje Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska

22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska m. in. zatwierdziło sprawozdania finansowe, udzieliło absolutorium członkom władz banku oraz zdecydowało o podziale zysku. Ponadto powołano Radę Nadzorczą na nową, 3-letnią kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęło sprawozdania finansowe za 2019 r. Ponadto powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w 10-cio osobowym składzie. Przewodniczącym ponownie został wybrany Gerry Byrne.

Jednocześnie do składu Rady, jako niezależnego członka, powołano Panią Dominikę Bettman – prezeskę zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o. i dyrektorkę Digital Industries, spółki Siemensa w Polsce. Pani Bettman działa także na rzecz zrównoważonego rozwoju, aktywizacji kobiet oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej prezentujemy na stronie:

https://www.santander.pl/o-banku/wladze-banku

 

Walne Zgromadzenie podjęło też decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Santander Bank Polska poprzez emisję akcji serii „O” o maksymalnie 1 050 000 zł w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

Podjęto także decyzję o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku:

- na kapitał rezerwowy przeznaczono kwotę 1 056 761 994,64 zł,

- kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawiono niepodzieloną.

 

Walne Zgromadzenie przyjęło także Polityki wynagradzania członków Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej.

Przyjęte uchwały dostępne są na stronie santander.pl w zakładce relacja inwestorskie.