Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Santander Bank Polska za III kw. 2019 r.

W okresie 9 miesięcy 2019 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1 584 mln zł. W ujęciu porównywalnym był on wyższy o 10,6% r/r.

 • W III kwartale porównywalny wynik należny akcjonariuszom wzrósł o 10,6%, do poziomu 1,584 mld zł. Zwiększały się także dochody ogółem o prawie 14%, wynik z odsetek o 17%, z prowizji o 2%. Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r, a depozyty ogółem wzrosły o 21% r/r.

 

 • Notujemy silny wzrost wolumenów biznesowych. Rozwijamy funkcjonalność kanałów zdalnych, zwiększamy ich wykorzystanie w sprzedaży i procesach posprzedażowych. Mamy wysoką dynamikę sprzedaży kredytów gotówkowych i produktów ubezpieczeniowych. Zwiększa się także portfel kart cyfrowych (o 116%), rośnie liczba i wartość transakcji tymi kartami.                                                                                                                                                                                                                                                          

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska


Wyniki za 1-3 kw. 2019 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 7,09 mld zł, i były wyższe o 14 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,9 mld zł i wzrósł o 17% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł 2% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,2 mld zł i zwiększyły się o 16% r/r głównie pod wpływem wyższych kosztów regulacyjnych oraz restrukturyzacji.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 1-3 kw. 2019 wynoszą łącznie 1 118 mln zł, z czego 499 mln zł to podatek bankowy, a 618 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 956 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 92 pb.. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 4,5% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (30.09.2018: 4,6%).

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,14% (17,61% na 30 września 2018 r.) oraz Tier1: 14,31% (15,51% na 30 września 2018 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 22% r/r do 148,9 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 29% r/r do 79,8 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 15% r/r do 60 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 21% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 24% r/r, a biznesowe o 17% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 95,2% na koniec września 2019 roku.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,3 mld zł i wzrosła o 1% w ciągu roku i  o 3% w ciągu ostatniego kwartału.

Transformacja cyfrowa Rośnie wykorzystanie kanałów zdalnych w procesie sprzedażowym i posprzedażowym. Łączna sprzedaż kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w tych kanałach zwiększyła w ciągu roku o ponad 190%. Liczba transakcji mobilnych za III kw. to prawie 52 mln szt. Dwukrotnie wzrosła sprzedaż kont osobistych przez kanały on-line.

Linie biznesowe Bank prowadzi 3,7 mln kont osobistych w pln, o prawie 13% więcej niż przed rokiem. Otwarto pierwszą placówkę coworkingową Work Cafe. Firmom ułatwiano procedury kredytowe. Szybko rozwija się biznes faktoringowy i leasingowy (wzrost portfela pracujących należności leasingowych o 14% r/r i ekspozycji faktoringowych o 9,6% r/r).

Bankowość detaliczna III kw. 2019 r.:

 • 3,75 mln kont osobistych w złotych(+13% r/r);
 • 1, 65 mln Kont Jakie Chcę;
 • 708 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+116% r/r);
 • 2,5 mln (+13% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,5 mln klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 51,9 mln transakcji w bankowości mobilnej (+84% r/r) w ciągu 9 m-cy 2019; 19,4 mln (+81% r/r) w Q3 2019;
 • Wzrosty portfela kredytowego r/r: kredyty gotówkowe 66% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 44% r/r;
 • Dynamiczny wzrost udziału akwizycji on-line kont osobistych (2-krotny wzrost vs. 2018) udział 12,5%
 • 13 kolejnych oddziałów w nowym innowacyjnym formacie; łącznie po 3 kwartałach 52 takie oddziały.
 • Work Cafe – połączenie oddziału, kawiarni i strefy co-workingowej.

MŚP III kw. 2019 r.:

 • Wzrost wolumenu finansowania MŚP o 21% r/r do poziomu 13,2 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 32% r/r do poziomu 14,6 mld;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 15% do poziomu 4,7 mld;
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży terminali POS o 44% r/r (5,4 tys. sprzedanych POS w ciągu 9 m-cy 2019);
 • Około 9 tys. nowych użytkowników eKsięgowości;
 • Dynamiczny wzrost udziału akwizycji on-line kont firmowych (4-krotny wzrost vs. 2018) udział 27%

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna III kw. 2018 r.:

 • 18% wzrost przychodów r/r w sektorach strategicznych;
 • 16% wzrost przychodów r/r w obszarach biznesu międzynarodowego;
 • 16% wzrost r/r na aktywach pracujących;
 • 13% wzrost r/r w depozytach;
 • Pozytywne trendy wzrostowe zachowane w większości linii biznesowych
 • Utrzymanie dobrej jakości portfela kredytowego

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w III 2019 r.:

 • 41% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;
 • 39% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 13% wzrost przychodów r/r z finansowania konsorcjalnego;
 • Zrównoważona bankowość: konsorcjum 5 banków pod przewodnictwem Santander Bank Polska podpisało umowę kredytową ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jest to pierwszy tego typu kredyt udzielony w Polsce i  w rejonie CEE.

Leasing III kw. 2019 r.:

 • Santander Leasing w samym III kwartale sfinansował środki trwałe o wartości netto 1330,3 mln zł, a  w ujęciu narastającym 3 782,2 mln zł.
 • Wartość portfela leasingowego przekroczyła 9,8 mld zł, wzrost +14% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • Dochód spółki w trzecim kwartale wzrósł o 13% r/r

Faktoring III kw. 2019 r.:

 • Obroty wyniosły 21,62 mld zł, wzrost +10% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł +10% r/r i osiągnął poziom 5,3 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem na poziomie 10,5%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 28% udziałem w rynku;
 • Sprzedaż na koniec III kwartału wyniosła 1,4 mld zł;

Santander Consumer Bank III kw. 2019 r.:

 • Należności kredytowe netto 17 mld zł, wzrost 11,1% r/r
 • Zobowiązania wobec klientów 9,6 mld zł; wzrost o 8,6% r/r
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 21,1 mld;
 • Zysk netto 428 mln zł;
 • Sprzedaży przeterminowanego portfela pożyczek gotówkowych oraz kredytów ratalnych o łącznej wartości
  51,7 mln zł z zyskiem 2,5 mln zł brutto.