Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Santander współtwórcą i sygnatariuszem zasad odpowiedzialnej bankowości ONZ

Grupa Santander, uznana za najbardziej zrównoważony bank na świecie wg Dow Jones Sustainability Index 2019, została sygnatariuszem-założycielem UNEP FI Responsible Banking Principles (zasad odpowiedzialnej bankowości). Dokument został oficjalnie ogłoszony 22 września w siedzibie ONZ, w Nowym Jorku.

Odpowiedzialna bankowość jest głęboko zakorzeniona w strategii całej Grupy Santander. Rozumiemy przez nią odpowiedzialność wobec osób, z którymi wchodzimy w relacje jako bank – naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności, w których działamy. Wiemy, jak duże zaufanie w nas pokładają i jesteśmy świadomi, jak łatwo można je stracić. Naszą ambicją jest być liderem, który kreuje trendy i wyznacza standardy odpowiedzialnej bankowości na świecie i  w Polsce. Dlatego zarówno na poziomie Grupy Santander, jak i  w Santander Bank Polska chętnie angażujemy się w inicjatywy, których celem jest podnoszenie standardów zarządzania, relacji z klientem i przejrzystość w prezentowaniu wyników naszych działań. Przykładem tego jest uczestnictwo i rola założyciela w UNEP FI Responsible Banking Principles. Jestem przekonany, że ta inicjatywa bardzo przysłuży się środowisku finansowemu w drodze do bycia bardziej zrównoważonym i odpowiedzialnym – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Grupa Santander należy do grona 30 głównych instytucji finansowych, które pracowały nad stworzeniem UNEP FI Responsible Banking Principles. Dokument ten określa ramy dla zrównoważonego systemu bankowego i ma pomóc branży wykazać jej wpływ na społeczeństwo. Zawarte w nim zasady są spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Porozumieniem paryskim dotyczącym neutralności klimatycznej z 2015 r. Dodatkowo wszystkie działania, które będą prowadzone w ramach tych zasad, muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Podpisując ten dokument, instytucje finansowe zobowiązały się m.in. do dopasowania swojej strategii biznesowej do potrzeb i celów społeczeństw, w których funkcjonują, przeprowadzenia audytu swojej działalności oraz wskazania jej pozytywnych i negatywnych skutków dla otoczenia. Na bazie tego wyznaczą nowe cele i będą regularnie raportować postępy z ich realizacji. Do przestrzegania UNEP FI Responsible Banking Principles zobowiązało się już ponad 100 instytucji z sektora finansowego z całego świata.

Grupa Santander najbardziej zrównoważonym bankiem

Jednocześnie Grupa Santander została uznana za najbardziej zrównoważony bank na świecie wg indeksu Dow Jones Sustainability Index 2019. Dow Jones Index jest wiodącym wystawcą indeksów, globalnym pionierem w obszarze społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Miejsce w indeksie jest uzależnione od oceny odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, która przeprowadzana jest na podstawie szczegółowej ankiety. Ocena obejmuje kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Grupa Santander otrzymała 86 punktów na 100 możliwych, co dało jej pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu DJSI. Oceniane kryteria obejmowały: strategię podatkową, ochronę danych, sprawozdawczość środowiskową, promowanie, włączenie i integrację społeczną w dostępie do usług finansowych oraz działalność charytatywną. W ocenie spółki były brane pod uwagę wskaźniki ze wszystkich krajów należących do Grupy Santander, w tym także z Polski.

Zobowiązania Grupy Santander

Odpowiadając na wyzwania współczesnego świata, w lipcu 2019 r., Grupa Santander ogłosiła zobowiązania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Cele obejmują nowe zobowiązania Grupy na lata 2019–2025. Mówią one m.in. o przeznaczeniu 120 miliardów euro na finansowanie zielonych inwestycji i rozwiązań ekologicznych, pomocy 10 mln klientów poprzez programy mikrofinansowania, ułatwiające dostęp do usług finansowych czy edukacji finansowej oraz procentowym wzroście liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach.

Santander Bank Polska aktywnie uczestniczy w realizacji tych celów m.in. poprzez finansowanie inwestycji proekologicznych i wspieranie klientów w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. We wrześniu br. Santander Bank Polska zaaranżował pierwszą w Polsce umowę kredytową typu ESG-linked (Environmental, Social and Governance), opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy, w tym wypadku firmy Energa, w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jest to pierwszy tego typu kredyt udzielony w Polsce. Santander Bank Polska pełni w tej transakcji rolę koordynatora, agenta i agenta ESG.

W najbliższym czasie bank planuje przejść, w swojej bieżącej działalności, na korzystanie tylko z zielonej energii i  w ramach strategii „no plastic” wyeliminować jednorazowe produkty z plastiku najpierw w centralach, a następnie we wszystkich oddziałach. Jednocześnie bank rozpoczął wymianę floty samochodowej na bardziej przyjazną środowisku, która będzie opierała się na technologii hybrydowej, co pozwoli na redukcję emisji CO2 o 1800 ton, czyli aż 31 proc.

Santander Bank Polska aktywnie angażuje się również w projekty edukacyjne. W ramach programu Santander Universidades, do którego należy obecnie 59 uczelni w Polsce, w ubiegłym roku sfinansowano ponad 9 200 stypendiów i staży. Bank prowadzi także szerokie działania edukacyjne kierowane do wszystkich grup wiekowych: poczynając od dzieci przedszkolnych (serwis edukacyjny finansiaki.pl, który jest dedykowany nauczycielom, rodzicom i dzieciom), a na seniorach kończąc. W ubiegłym roku programami z obszaru edukacji finansowej objętych zostało 6 554 osób. 

Szczegółowe informacje o strategii odpowiedzialnej bankowości i działaniach Santander Bank Polska można znaleźć w najnowszym Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu 2018 https://raport.santander.pl.