Wyniki Grupy Santander Bank Polska

W okresie 3 kwartałów 2018 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1,57 mld zł.

Grupa Santander Bank Polska ponosi obecnie znaczące inwestycje w projekty strategiczne, które przejściowo wpływają na poszczególne składowe rachunku zysków i strat, a co za tym idzie także na roczne dynamiki zysku.

·       Grupa Santander Bank Polska w ciągu trzech kwartałów zwiększyła dochody podstawowe o prawie 8%, co jest wynikiem wzrostu wyniku z odsetek i prowizji. Należności netto od klientów zwiększyły się o 9,5% r/r., a zobowiązania wobec klientów o ponad 12,3%. Aktywa Grupy wzrosły o prawie 18 proc, do poziomu 177,4 mld zł.

·       Obserwujemy rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych, o ponad 75% zwiększyła się liczba transakcji w bankowości mobilnej, przybywa aktywnych klientów digital. Dużym zainteresowaniem cieszą się portfele cyfrowe, w ciągu roku liczba użytkowników wzrosła o 200%, duży w tym udział Apple Pay.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w 9 miesiącach 2018 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 6,2 mld zł, i były wyższe o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,2 mld zł i wzrósł o 8% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł o 4,2% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze kredytów, wymiany walut, obsłudze kart i debetowych oraz gwarancji i poręczeń bankowych, rachunków klientów i kredytów).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,8 mld zł i zwiększyły się o 12,0% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania odpowiednio o 4,5% r/r i 17,5% r/r pod wpływem projektów transformacyjnych i rozwojowych.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 45,2% w porównaniu do 43,5% w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w I kw. 2018 wynoszą łącznie 886 mln zł, z czego 334 mln zł to podatek bankowy i 552 mln podatku dochodowego.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 726 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 81 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 5,5% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (9M 2017wyniósł 6,%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:17,61% oraz Tier1: 15,51% (CAR wyniósł 16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 16,9% na 30 września 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 9,3% r/r do 122 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8% r/r do 62 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 11% r/r do 52 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 12,3% r/r, przy czym depozyty bieżące o 9,9% a terminowe o 16,4%r/r. Depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 12,8% r/r, a biznesowe o 11,6 r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 93,5% na koniec września br.

Na 30 września 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 16,6 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 4%.

Transformacja cyfrowa Znacząco wzrosła liczba osób, korzystających z portfeli cyfrowych – w ciągu roku o ponad 200%. W październiku udostępniliśmy płatności Fitbit. Intensywnie rozwijają się kanały zdalne - do Santander Internet wprowadziliśmy przelewy natychmiastowe Santander One Pay FX, ułatwienia w spłacie kredytów.

Linie biznesowe. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało 914 tys. klientów. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa mają wzrosty zysku.

Bankowość detaliczna w III kw. 2018 r.:

 • 3,33 mln kont osobistych w złotych
 • 914 tys. Kont Jakie Chcę z darmowymi przelewami natychmiastowymi i zleceniami stałe
 • 327 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+213% r/r)
 • Wzrost bazy kart debetowych o 200 tys. szt. r/r i płatności bezgotówkowych z ich użyciem o 20% r/r.
 • 2,18 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,24 mln klientów mobilnych (+23% r/r)
 • Dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r: gotówkowe +9%, hipoteczne w złotych +16%
 • Wzrost wolumenu depozytów o 13% r/r do poziomu 66,3 mld
 • 28,2 mln transakcji w bankowości mobilnej (+73% r/r) w pierwszych trzech kwartałach, 10,7 mln transakcji w III kw. wzrost o ponad 1,16 mln (+12 proc. k/k).
 • Co czwarty produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany w aplikacji mobilnej (26% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • Wzrost transakcyjności wpłatomatów – 14% pod względem liczby wpłat oraz 29% pod względem ich wartości.

MŚP1  w III kw. 2018 r.:

 • Wzrost wolumenu kredytów o 11% r/r do poziomu 11 mld
 • Wzrost wolumenu depozytów o 17% r/r do poziomu 11,1 mld
 • Sprzedaż nowych kredytów MSP w ciągu 3 kwartału 2018 większa o 13% w stosunku do analogicznego okresu 2017
 • Dochody za negocjowane transakcje wymiany walut wzrosły o 18% za 9 miesięcy 2018 w porównaniu do 9 m-cy 2017

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna W III kw. 2018 r.:

 • 11% wzrost salda kredytów pracujących r/r, przy zachowaniu dobrej jakości portfela
 • 16% wzrost dochodów w sektorach strategicznych
 • 17% wzrost r/r w depozytach
 • 13% wzrost dochodów w obszarze bankowości międzynarodowej
 • VIII edycja Programu Rozwoju Eksportu

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w III kw. 2018 r.:

 • dostęp do Santander Cash Nexus, globalnej platforma do wysyłania przelewów i otrzymywania wyciągów przez jeden wystandaryzowany kanał komunikacji
 • gwarancje dla spółek z sektora technologicznego oraz gazowego, kolejowego oraz linii gwarancyjnej dla klienta z sektora transportowego
 • Udział w kredytach konsorcjalnych dla klientów z sektora nieruchomościowego, usługowego oraz energetycznego
 • 13% wzrost wyniku segmentu w trzech kwartałach r/r
 • 27% wzrost przychodów w trzech kwartałach r/r wygenerowany na platformie Santander Kantor

Leasing w III kw. 2018 r.:

 • najlepszy kwartał w historii spółki – wartość sfinansowanych aktywów netto w ujęciu narastającym wyniosła 3,65 mld zł, tj. + 18,6% r/r, a w samym 3Q 1,36 mld zł, tj. 25% r/r
 • w finansowaniu pojazdów kontynuacja mocnego trendu wzrostowego – wartość netto to blisko 2 mld zł, tj. + 27% r/r, a w segmencie aut osobowych, wzrost Santander Leasing był jeszcze wyższy i wyniósł 35
 • portfel leasingowy przekroczył wartość 8,6 mld zł, tj. + 15% r/r
 • liczba klientów przekroczyła 50 tys., tj. +15% r/r

Faktoring W III kwartale 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 19,7 mld zł i były wyższe o 18% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 32% r/r i osiągnął poziom 4,85 mld zł;
 • Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,5%;
 • Sprzedaż na koniec III kw. 2018 roku wyniosła 1,8 mld zł.

Santander Consumer Bank w III kw. 2018 r.:

 • Zysk netto wyniósł 459 mln zł;
 • należności kredytowe Grupy SCB S.A. osiągnęły wartość 15,3 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 9,4%,
 • Zobowiązania wobec klientów wyniosły 8,6 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 7,2%.
 • Wskaźnik C/I wyniósł 35,2%.