Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Santander Bank Polska

W okresie 3 kwartałów 2018 roku Grupa Santander Bank Polska zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1,57 mld zł.

Grupa Santander Bank Polska ponosi obecnie znaczące inwestycje w projekty strategiczne, które przejściowo wpływają na poszczególne składowe rachunku zysków i strat, a co za tym idzie także na roczne dynamiki zysku.

·       Grupa Santander Bank Polska w ciągu trzech kwartałów zwiększyła dochody podstawowe o prawie 8%, co jest wynikiem wzrostu wyniku z odsetek i prowizji. Należności netto od klientów zwiększyły się o 9,5% r/r., a zobowiązania wobec klientów o ponad 12,3%. Aktywa Grupy wzrosły o prawie 18 proc, do poziomu 177,4 mld zł.

·       Obserwujemy rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych, o ponad 75% zwiększyła się liczba transakcji w bankowości mobilnej, przybywa aktywnych klientów digital. Dużym zainteresowaniem cieszą się portfele cyfrowe, w ciągu roku liczba użytkowników wzrosła o 200%, duży w tym udział Apple Pay.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w 9 miesiącach 2018 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 6,2 mld zł, i były wyższe o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,2 mld zł i wzrósł o 8% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł o 4,2% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze kredytów, wymiany walut, obsłudze kart i debetowych oraz gwarancji i poręczeń bankowych, rachunków klientów i kredytów).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,8 mld zł i zwiększyły się o 12,0% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania odpowiednio o 4,5% r/r i 17,5% r/r pod wpływem projektów transformacyjnych i rozwojowych.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 45,2% w porównaniu do 43,5% w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w  I kw. 2018 wynoszą łącznie 886 mln zł, z czego 334 mln zł to podatek bankowy i 552 mln podatku dochodowego.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 726 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 81 pb. i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 5,5% i był niższy w porównaniu do zeszłego roku (9M 2017wyniósł 6,%)

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:17,61% oraz Tier1: 15,51% (CAR wyniósł 16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 16,9% na 30 września 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 9,3% r/r do 122 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8% r/r do 62 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 11% r/r do 52 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 12,3% r/r, przy czym depozyty bieżące o 9,9% a terminowe o 16,4%r/r. Depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 12,8% r/r, a biznesowe o 11,6 r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 93,5% na koniec września br.

Na 30 września 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 16,6 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 4%.

Transformacja cyfrowa Znacząco wzrosła liczba osób, korzystających z portfeli cyfrowych – w ciągu roku o ponad 200%. W październiku udostępniliśmy płatności Fitbit. Intensywnie rozwijają się kanały zdalne - do Santander Internet wprowadziliśmy przelewy natychmiastowe Santander One Pay FX, ułatwienia w spłacie kredytów.

Linie biznesowe. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało 914 tys. klientów. W bankowości korporacyjnej wzrosły dochody w liniach strategicznych, bankowość inwestycyjna notuje wzrost wyniku segmentu. Spółki leasingowa i faktoringowa mają wzrosty zysku.

Bankowość detaliczna w III kw. 2018 r.:

 • 3,33 mln kont osobistych w złotych
 • 914 tys. Kont Jakie Chcę z darmowymi przelewami natychmiastowymi i zleceniami stałe
 • 327 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+213% r/r)
 • Wzrost bazy kart debetowych o 200 tys. szt. r/r i płatności bezgotówkowych z ich użyciem o 20% r/r.
 • 2,18 mln (+8% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,24 mln klientów mobilnych (+23% r/r)
 • Dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r: gotówkowe +9%, hipoteczne w złotych +16%
 • Wzrost wolumenu depozytów o 13% r/r do poziomu 66,3 mld
 • 28,2 mln transakcji w bankowości mobilnej (+73% r/r) w pierwszych trzech kwartałach, 10,7 mln transakcji w III kw. wzrost o ponad 1,16 mln (+12 proc. k/k).
 • Co czwarty produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany w aplikacji mobilnej (26% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • Wzrost transakcyjności wpłatomatów – 14% pod względem liczby wpłat oraz 29% pod względem ich wartości.

MŚP1  w III kw. 2018 r.:

 • Wzrost wolumenu kredytów o 11% r/r do poziomu 11 mld
 • Wzrost wolumenu depozytów o 17% r/r do poziomu 11,1 mld
 • Sprzedaż nowych kredytów MSP w ciągu 3 kwartału 2018 większa o 13% w stosunku do analogicznego okresu 2017
 • Dochody za negocjowane transakcje wymiany walut wzrosły o 18% za 9 miesięcy 2018 w porównaniu do 9 m-cy 2017

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna W III kw. 2018 r.:

 • 11% wzrost salda kredytów pracujących r/r, przy zachowaniu dobrej jakości portfela
 • 16% wzrost dochodów w sektorach strategicznych
 • 17% wzrost r/r w depozytach
 • 13% wzrost dochodów w obszarze bankowości międzynarodowej
 • VIII edycja Programu Rozwoju Eksportu

Globalna Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w III kw. 2018 r.:

 • dostęp do Santander Cash Nexus, globalnej platforma do wysyłania przelewów i otrzymywania wyciągów przez jeden wystandaryzowany kanał komunikacji
 • gwarancje dla spółek z sektora technologicznego oraz gazowego, kolejowego oraz linii gwarancyjnej dla klienta z sektora transportowego
 • Udział w kredytach konsorcjalnych dla klientów z sektora nieruchomościowego, usługowego oraz energetycznego
 • 13% wzrost wyniku segmentu w trzech kwartałach r/r
 • 27% wzrost przychodów w trzech kwartałach r/r wygenerowany na platformie Santander Kantor

Leasing w III kw. 2018 r.:

 • najlepszy kwartał w historii spółki – wartość sfinansowanych aktywów netto w ujęciu narastającym wyniosła 3,65 mld zł, tj. + 18,6% r/r, a  w samym 3Q 1,36 mld zł, tj. 25% r/r
 • w finansowaniu pojazdów kontynuacja mocnego trendu wzrostowego – wartość netto to blisko 2 mld zł, tj. + 27% r/r, a  w segmencie aut osobowych, wzrost Santander Leasing był jeszcze wyższy i wyniósł 35
 • portfel leasingowy przekroczył wartość 8,6 mld zł, tj. + 15% r/r
 • liczba klientów przekroczyła 50 tys., tj. +15% r/r

Faktoring W III kwartale 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 19,7 mld zł i były wyższe o 18% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 32% r/r i osiągnął poziom 4,85 mld zł;
 • Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,5%;
 • Sprzedaż na koniec III kw. 2018 roku wyniosła 1,8 mld zł.

Santander Consumer Bank w III kw. 2018 r.:

 • Zysk netto wyniósł 459 mln zł;
 • należności kredytowe Grupy SCB S.A. osiągnęły wartość 15,3 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 9,4%,
 • Zobowiązania wobec klientów wyniosły 8,6 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 7,2%.
 • Wskaźnik C/I wyniósł 35,2%.