Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Wyniki za okres kwiecień-czerwiec 2018 r.

W I półroczu 2018 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1.074 mln zł.

Grupa BZ WBK ponosi obecnie znaczące inwestycje w projekty strategiczne, które przejściowo wpływają na roczne dynamiki zysku.

 • W I półroczu Grupa wypracowała satysfakcjonujące wyniki, a nasze wskaźniki kapitałowe potwierdzają solidną pozycję w sektorze. Dochody wzrosły o 10%, po raz kolejny w kwartale przekraczając 2 mld zł. W Banku Zachodnim WBK to czas intensywnych zmian, wspierających urzeczywistnianie naszej strategii stania się najlepszym bankiem dla klientów. Postępują prace nad transformacją cyfrową, obecnie naszym klientom udostępniamy już 5 metod płatności mobilnych dostępnych na polskim rynku. W kanałach cyfrowych wprowadziliśmy kolejne udogodnienia, aktywnie bankuje z nami w ten sposób ponad 2 mln klientów.
 • Proces włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do BZWBK, po uzyskanej zgodzie KNF, wszedł w decydującą fazę. Trwają zaawansowane prace nad migracją, którą przeprowadzimy równocześnie z włączeniem prawnym, po raz pierwszy na polskim rynku. Jednocześnie pracujemy nad rebrandingiem. Marka Santander – nowoczesna i przyjazna – doskonale odzwierciedli kolejne innowacje i usprawnienia technologiczne, które będą wdrażane we współpracy z Grupą Santander.

 Michał Gajewski
Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

 

Wyniki w  I półroczu 2018 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 4,2 mld zł, i były wyższe o 9,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,8 mld zł i wzrósł o 9% r/r przy wyższej dynamice przychodów odsetkowych niż kosztów z tytułu odsetek 7,7% vs.2,4%.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1 mld zł i wzrósł o 7,6% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, wymiany walut, działalności kredytowej, obsłudze kart kredytowych i debetowych oraz gwarancji i poręczeń bankowych , rachunków klientów i kredytów).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,9 mld zł i zwiększyły się o 11,4% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania odpowiednio o 2,2% r/r i 13,6% r/r pod wpływem projektów transformacyjnych i rozwojowych.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 45,3% w porównaniu do 44,6% w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w  I kw. 2018 wynoszą łącznie 572 mln zł, z czego 219 mln zł to podatek bankowy i 353 mln podatku dochodowego
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 475 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 80 pb i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł : 5,8%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: Współczynnik kapitałowy na poziomie:17,78% oraz Tier1: 15,63% (CAR wyniósł 16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 16,51% na 30 czerwca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 8,8% r/r do 119 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 7,5% r/r do 61 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 9,7% r/r do 51 mld zł.

Depozyty klientów wzrosły o 11,8% r/r, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 10,3% r/r, a terminowe o 13,4% r/r. Depozyty detaliczne zanotowały wzrost o 8,2% r/r, a biznesowe o 17,1% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 93,6%.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 16,8 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 10,4%.

Transformacja cyfrowa O ponad 6% wzrosła liczba aktywnych klientów digital, o 23% liczba klientów mobilnych. Rośnie także transakcyjność w bankowości mobilnej – o 20% k/k. Bank wykorzystuje roboty w kolejnych obszarach m.in. w obsłudze akredytyw i gwarancji, przygotowywaniu umów kredytowych. Od 8 sierpnia posiadacze KJC będą mogli realizować darmowe przelewy ekspresowe.

Bankowość detaliczna w  I półroczu 2018 r.:

 • 3,3 mln ror w zł
 • 680 tys. Kont Jakie Chcę;
 • Ponad 144 tys. obcokrajowców, w tym 84,5 tys. z Ukrainy
 • 228 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+156%r/r);
 • 2,15 mln aktywnych użytkowników digital (wzrost o 6,2 proc. r/r), w tym 1,18 mln użytkowników mobilnych (wzrost o 23 proc. r/r).
 • 17,5 mln transakcji w bankowości mobilnej (+71% r/r) w  I półroczu, 9,54 mln transakcji w II kw. wzrost o ponad 1,57 mln (+20 proc. k/k).
 • Co czwarty produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany w aplikacji mobilnej (24% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • Dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r: gotówkowe +10% (8,2 mld brutto), hipoteczne w zł +16% (26,2 mld brutto);
 • Wzrost wolumenu depozytów klientów indywidualnych w  I półroczu o 4,6 mld PLN do poziomu 63,9 mld
 • Modernizacja 11 oddziałów w innowacyjnym formacie oraz kolejne 2 Strefy BZWBK w galeriach handlowych tzw. „wyspy akwizycyjne”

Bankowość MSP w  I Półroczu 2018 r.:

 • 15% wzrost depozytów r/r
 • 10% wzrost kredytów r/r
 • 10% wzrost liczby klientów lojalnych r/r
 • Rozwój kanałów cyfrowych – usługa „zdalny doradca”
 • Konto do split payment „na klik”

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w  I Półroczu 2018 r.:

 • 14% wzrost salda kredytów r/r, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości portfela (malejący poziomie rezerw)
 • 19% wzrost dochodów w sektorach strategicznych
 • Depozyty wzrost o 20% r/r
 • 16% wzrost dochodów na produktach w obszarze bankowości międzynarodowej
 • rozwój kanałów cyfrowych - m.in. face ID, mobilny podpis, płatności podzielone
 • platforma Banki zewnętrzne, umożliwiająca zarządzanie rachunkami w innych bankach

Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w  I Półroczu 2018 r.:

 • Przeprowadzenie dwóch największych transakcji na rynku kapitałowym w Polsce w tym roku
 • Udział w finansowaniu strukturyzowanym dla klienta z sektora TMT
 • 20% wzrost wyniku segmentu r/r w II kwartale
 • Ponad 30% wzrost przychodów r/r wygenerowany na platformie FX Kantor BZWBK24

Leasing w  I półroczu 2018 r.:

 • historyczny rekord sprzedaży półrocznej – wartość sfinansowanych aktywów netto wynosi ponad 2,4 mld zł, tj. +20,2% r/r
 • najwyższa wartość netto sfinansowanych pojazdów – 1,3 mld zł (+27,1% r/r)
 • wartość netto sfinansowanych maszyn i rządzeń przekroczyła 1,1 mld zł (+13,9% r/r)
 • wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń rolniczych wzrosła +25% r/r i wyniosła 440 mln zł
 • portfel leasingowy osiągnął wysoki poziom blisko 8,4 mld zł, tj. +18% r/r

Faktoring w  I półroczu 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 12,8 mld zł i były wyższe o 15% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 27% r/r i osiągnął poziom 4,6 mld zł;
 • Spółka utrzymała drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,7%;
 • W finansowaniu dostaw, czyli w faktoringu odwrotnym i Confirmingu zajmuje pierwsze miejsce z 35% udziałem w rynku
 • Sprzedaż na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 1,15 mld zł.

Santander Consumer Bank w  I półroczu 2018 r.:

 • Zysk netto 325 mln zł,
 • należności kredytowe brutto –16,8 mld zł, + o 9,1% r/r
 • Zobowiązania wobec klientów – 8,6 mld zł , tj. + 7,4% r/r
 • emisja papierów wartościowych w łącznej wysokości 451mln zł
 • sprzedaży spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych oraz kredytów samochodowych o łącznej wartości 691,4 mln zł.