Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Wyniki za okres styczeń-grudzień 2017 r.

W I-IV kw. 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 2,2 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku (przychody z VISA w wysokości 316 mln zł brutto/256 mln zł netto) porównywalny zysk netto wzrósłby o 16% r/r.

- Kończymy rok z ogromną satysfakcją, którą przyniosły nie tylko dobre rezultaty finansowe, ale także realizacja strategii, będącej podstawą naszego rozwoju w nadchodzących latach. Wypracowaliśmy ponad 2,2 mld zysku, co po wyłączeniu zdarzeń jednozrazowych oznacza wzrost o 16% r/r. Wzrosły zarówno przychody odsetkowe, jaki i prowizyjne, a koszty utrzymaliśmy na niezmienionym poziomie. Kontynuujemy transformację cyfrową, dostosowując bank do wyzwań przyszłości. To kolejny rok dobrych wyników finansowych, czym udowadniamy swoją silną pozycję w sektorze.

- W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Planowana transakcja włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska wzmocni pozycję Banku Zachodniego WBK o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz biznesowymi. Łącząc najlepsze praktyki obu firm, osiągniemy wiodącą pozycję banku dla klientów zamożnych.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Wyniki w  2017 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 7,8 mld zł, i były wyższe o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W warunkach porównywalnych dochody Grupy wzrosły o 6,5% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,3 mld zł i wzrósł o 11% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,0 mld zł i wzrósł o 5% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych, rachunków klientów i kredytów). Prowizje ubezpieczeniowe pozostają pod presją zmian w regulacjach prawnych.
 • Przychody z tytułu dywidend były niższe w 2017 roku wyniosły 77 mln zł w porównaniu do 97 mln zł w 2016 roku, w tym dywidenda ze spółek z Grupy AVIVA w wysokości odpowiednio 89 mln zł i 96 mln zł.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,4 mld zł i pozostały na niezmienionym poziomie r/r.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 43,4%,
 • Obciążenia podatkowe Grupy wzrosły o 10% r/r i wynoszą łącznie 1.240 mln zł i, z czego 424 mln zł to podatek bankowy i 817 mln podatku dochodowego
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 690 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 64 pb., głównie dzięki poprawiającej się jakości portfela kredytowego (wskaźnik NPL: 5,77% wobec 6,58% na koniec grudnia 2016 r.) i proaktywnej polityce zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: CAR na poziomie:16,69% oraz Tier1: 15,28%.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 4,4% r/r do 113 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5% r/r do 58 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5% r/r do 55 mld zł.

Fundusze klientów nieznacznie wzrosły, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 11% r/r, przy jednoczesnym spadku depozytów terminowych o 13%. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 96,7%. Co ważne podkreślenia, w tym samym czasie zanotowaliśmy wzrost funduszy w zarządzaniu o 20 % r/r.

Na dzień 30 września 2017 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła 16,4 mld zł, co oznacza wzrost o 20% w skali roku i 3% w skali kwartału.

Transformacja cyfrowa Liczba aktywnych klientów, korzystających z elektronicznego dostępu do banku wzrosła w ciągu roku o 5%.Bank wdrożył pierwsze roboty w procesach bankowych, które umożliwiły m.in. skrócenie czasu rozpatrywania wybranych typów reklamacji średnio z 2 dni do kilku godzin.

Bankowość detaliczna BZ WBK w 2017 r.:

 • strategia dystrybucji zakładająca nową rolę kanałów cyfrowych, rozwój sieci partnerskiej
 • 335 tys. otwartych Kont Jakie Chcę
 • wideoweryfikacja w procesie otwarcia konta
 • wzrost portfela kredytów gotówkowych o 6% r/r
 • rekordowe wyniki sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych Arka – niemal 3-krotny wzrost sprzedaży netto r/r oraz wzrost aktywów o 20% do poziomu 16,4 mld
 • 2,09 mln (+5% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,09 mln klientów mobilnych (+27% r/r);
 • Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów kredytowych w kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center)– liczba udzielonych produktów kredytowych o +36% r/r;
 • 100 tys. miesięcznie użytkowników Kantoru BZWBK24 (+34% w 2017)
 • 43 tys. użytkowników Android Pay i 97 tys. użytkowników HCE
 • ponad 23,5 mln transakcji użytkowników bankowości mobilnej– wzrost o ponad 10,2 mln (+76%) r/r;
 • ponad 187,3 mln transakcji w bankowości internetowej – wzrost o ponad 25,7 mln (+16%) r/r;

MŚP w 2017 r.:

 • wzrost wolumenu depozytów o 4,8% r/r (o 0,6 mld zł);
 • wzrost wartości pracującego portfela kredytowego MŚP o 8% r/r 
 • wzrost sprzedaży kredytów o 10% r/r
 • Wzrost wolumenu finansowania włączając (leasing i faktoring) r/r 10%
 • Dochód brutto większy o 7% r/r
 • Nagroda BGK za doskonałe wyniki sprzedażowe w ramach sprzedaży gwarancji de minimis (nagroda otrzymana wraz z Bankowością Korporacyjną).

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w 2017 r.:

 • Wzrost dochodów 9% r/r
 • Wzrost wolumenów kredytowych 10% r/r, dochody kredytowe 12% r/r
 • Wyniki w zakresie leasingu 18% r/r
 • V i VI edycja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu
 • Międzynarodowe Korytarze Biznesowe - wykorzystanie atutów międzynarodowej Grupy dla zwiększenia możliwości biznesowych pomiędzy Polską, Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią
 • Biometria głosowa
 • Nagroda Eurobuild CEE Awards 2017 - Financing Provider of the Year

Globalna Bankowość Korporacyjna w 2017 r.:

 • Udział w największej prywatnej ofercie publicznej w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych będącej rezultatem refinansowania i udziału w kredycie konsorcjalnym dla jednej z największych spółek telecom w Polsce.
 • Znacząca umowa finansowania łańcuch dostaw ze spółkami należącymi do funduszy typu Private Equity oraz ze spółkami z sektora handlowego
 • Udział w kredycie konsorcjalnym dla klienta z sektora automotive oraz długoterminowe zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym poprzez serię transakcji forward EUR / PLN
 • Ustrukturyzowanie, underwriting oraz pełnienie roli agenta finansowania dla klienta z sektora rozrywki
 • Finansowanie łańcucha dostaw i udzielnie linii wieloproduktowej dla firm z sektora handlowego

Leasing w 2017 r.:

 • w 2017 r. BZ WBK Leasing sfinansował aktywa o łącznej wartości blisko 4,2 mld zł netto, z czego finansowanie maszyn i urządzeń to blisko 2 mld zł, tj. o 19 proc. więcej r/r
 • dla rolnictwa sfinansowano maszyny i urządzenia o wartości 726 mln netto, czyli o ponad 17 proc. więcej r/r
 • wartość portfela leasingowego to ponad 7,7 mld zł, co oznacza wzrost 14 proc. r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości
 • w 2017 r. liczba klientów wzrosła o +14 proc. r/r

Faktoring w 2017 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 23,4 mld zł i były wyższe o 23% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 25% r/r i osiągnął poziom 4,2 mld zł;
 • Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 12,6%;
 • Sprzedaż na koniec 2017 roku wyniosła 3,2 mld zł.

Santander Consumer Bank w 2017 r.:

 • Wynik finansowy netto Grupy SCB - 645 mln zł (tj. o +35,2%)
 • należności kredytowe netto Grupy – 14,55 mld zł
 • Wzrost sprzedaż kredytów konsumenckich - o 9,1% r/r
 • Sprzedaż produktów finansujących rynek zakupu samochodów osobowych wzrosła o 64% w porównaniu do 2016 roku