Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za pierwsze półrocze 2011 - rekordowy zysk i dochód w  historii

Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2011 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.

Przegląd podstawowych wielkości finansowych

 • Dochody ogółem wyniosły 1 901,5 mln zł i zwiększyły się o 8,7% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 910,6 mln zł i wzrosły o 6,8% r/r, w tym koszty pracownicze
 • i koszty działania w wysokości 823,9 mln zł były wyższe o 6,5% r/r.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 822,3 mln zł i zwiększył się o 20,6% r/r.
 • Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej wyniósł 641,1 mln zł i był wyższy o 32,6% r/r.
 • Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,76% (15,77% na 31 grudnia 2010 r.).
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,5% (17,6% na 31 grudnia 2010 r.).
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) osiągnął wartość 47,9% (48,7% za I poł. 2010 r.).
 • Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 173,6 mln zł wobec 216,8 mln zł w  I poł. 2010 r.
 • Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,7% i był stabilny (6,8% na 31 grudnia 2010 r.) przy wzroście pokrycia rezerwą kredytów niepracujących do 50,2% (44,1% na 31 grudnia 2010 r.).
 • Wzrost należności brutto od klientów (+5,8%) w porównaniu z końcem 2010 r.
 • w wyniku przyrostu portfela kredytów dla klientów instytucjonalnych (+7,5%)
 • i indywidualnych (+5,1%).
 • Niższy poziom zobowiązań wobec klientów (-2,9%) w porównaniu z końcem 2010 r. pod wpływem spadku depozytów klientów instytucjonalnych (-8,7%) przy jednoczesnym wzroście sald na rachunkach klientów indywidualnych (+1%).
 • Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 85,1% w dniu 30 czerwca 2011 r. wobec 78,2% 31 grudnia 2010 r.
 • Rozbudowa bazy kont osobistych i rachunków bieżących (+4,8% r/r) dzięki atrakcyjnej i zróżnicowanej ofercie Grupy, w tym również w zakresie komplementarnych produktów i usług.
 • Spadek wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych
 • w ciągu sześciu miesięcy 2011 r. o 11% do poziomu 10 827,6 mln zł
 • Systematyczny rozwój bankowości elektronicznej obsługującej ponad 1,9 mln użytkowników serwisu BZWBK24 oraz 2,6 mln kart płatniczych.

Najważniejsze czynniki kształtujące wyniki i działalność Grupy Kapitałowej w pierwszej połowie 2011 r.:

Uwarunkowania biznesowe:

 • Finalizacja transakcji sprzedaży całego pakietu akcji Banku Zachodniego WBK S.A. oraz spółki BZ WBK Asset Management S.A. w posiadaniu jednostek zależnych Banku AIB, p.l.c. na rzecz Banco Santander S.A. Rozpoczęcie stopniowego procesu integracji Banku Zachodniego WBK S.A. z Banco Santander S.A.
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BZ WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r. i uzyskanie jego aprobaty dla propozycji wypłacenia dywidendy
 • w wysokości 8 zł na akcję.
 • Zmiany w organach władzy Banku Zachodniego WBK S.A.: powołanie nowego siedmioosobowego składu Rady Nadzorczej; rezygnacja dwóch członków Zarządu
 • z zajmowanych funkcji (Jacek Marcinowski, Declan Flynn) oraz zapowiedź kolejnej rezygnacji (Paul Barry).
 • Podwyższenie następujących ratingów Banku Zachodniego WBK S.A.: długoterminowego IDR podmiotu (z „BBB+” do „A+” z perspektywą stabilną), krótkoterminowego IDR (z „F2” do „F1”) i ratingu wsparcia (z „3” do „1”); usunięcie ich z listy obserwacyjnej.
 • Dynamiczny rozwój oferty produktowej spółki BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: rozszerzenie funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO o trzy kolejne subfundusze, uruchomienie dwóch nowych subfunduszy funduszu Arka Prestiż SFIO oraz wprowadzenie nowego produktu - Arka Optima.
 • Ugruntowanie pozycji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. jako lidera debiutów giełdowych.

Czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy

W I połowie 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 822,3 mln zł, tj. wyższy o 20,6% w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 641,1 mln zł zwiększył się w stosunku rocznym o 32,6%.

Poniższa tabela przedstawia zmiany, jakie zaszły w kluczowych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w  I połowie 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Dochody Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w  I połowie 2011 r. wyniosły 1 901,5 mln zł i zwiększyły się w stosunku rocznym o 8,7% r/r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 997,1 mln zł i był wyższy o 15,6% w stosunku rocznym. Istotny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miał sukcesywny wzrost marż depozytowych, wsparty w minionym półroczu przez cztery podwyżki oficjalnych stóp procentowych, łącznie o 100 p.b. Poprawie marż depozytowych towarzyszył proces zawężania się marż kredytowych, szczególnie w segmencie klientów biznesowych i korporacyjnych, związany z presją konkurencyjną na rynku wysokiej jakości kredytów. Zannualizowana marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. - w ujęciu narastającym - ukształtowała się na poziomie 4,30% wobec 3,86% rok wcześniej.

Koszty

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 910,6 mln zł i były wyższe w stosunku rocznym o 6,8%. Dzięki osiągnięciu wyższego tempa wzrostu całkowitych dochodów (+8,7% r/r) w stosunku do kosztów, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów) uległ wyraźnej poprawie, tj. z 48,7% w  I połowie 2010 r. do 47,9% w  I połowie 2011 r.
Wzrost całkowitych kosztów w ujęciu rocznym powstał za sprawą wyższych opłat obligatoryjnych oraz w związku z realizacją przedsięwzięć zorientowanych na rozwój biznesu i podnoszenie efektywności działania organizacji (m.in. rozwój infrastruktury informatycznej wspierającej aktywność biznesową, modyfikacja organizacji pracy w oddziałach, plan motywacyjny, przekształcenia własnościowe). Grupa kładzie stały nacisk na kontrolę kosztów oraz kontynuuje działania administracyjne, technologiczne i optymalizacyjne w celu ograniczenia bazy kosztowej.

Aktywa

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 55 579,8 mln zł i były wyższe o 4,6% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 98,6%. W stosunku do 31 marca 2011 r., gdy w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazano aktywa ogółem w wysokości 65 457 mln zł, widoczny jest znaczny spadek sumy bilansowej wynikający z ujęcia w tym okresie krótkoterminowych rozrachunków Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w kwocie 11,7 mld zł z tytułu sprzedaży przez klientów akcji Banku Zachodniego WBK w ramach wezwania ogłoszonego przez Banco Santander.

Portfel kredytowy

Na 30 czerwca 2011 r. należności brutto od klientów wyniosły 36 245,3 mln zł i były wyższe niż pół roku wcześniej o 5,8%.
W ciągu sześciu miesięcy 2011 r. wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 7,5% do poziomu 21 886,9 mln zł. Jest to efekt systematycznej poprawy koniunktury gospodarczej, sprzyjającej rozwojowi portfela kredytów dla przedsiębiorstw. Znaczny udział w należnościach od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego mają kredyty na finansowanie nieruchomości, które na koniec czerwca 2011 r. wyniosły 9 104,1 mln zł i zmniejszyły się o 4,6% co stanowi wypadkową planowych spłat kredytowych oraz stopniowej akwizycji nowego biznesu w warunkach umiarkowanej aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości.
Relatywnie niski popyt na leasing pojazdów ze strony firm transportowych oraz zmniejszone zainteresowanie klientów finansowaniem w walutach obcych wpłynęło negatywnie na dynamikę wzrostu należności Grupy z tytułu leasingu finansowego. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy br. odnotowały one spadek o 4,5% do kwoty 2 327,4 mln zł. Należności kredytowe od klientów indywidualnych wzrosły w porównaniu z końcem 2010 r. o 5,1% i wyniosły 12 023,2 mln zł, w tym portfel kredytów hipotecznych zwiększył się o 3,7% do poziomu 7 182,5 mln zł, a kredyty gotówkowe zamknęły się kwotą 3 478,9 mln zł i były wyższe niż pół roku wcześniej o 13,2%.

Depozyty

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 73,4% pasywów ogółem. Na koniec czerwca 2011 r. wyniosły one 40 769,6 mln zł, zmniejszając się o 2,9% w porównaniu do stanu z końca 2010 r. Na wielkość tę składają się depozyty terminowe w wysokości 22 099,5 mln zł (-1,9%), środki złożone na rachunkach bieżących w wysokości 17 783,8 mln zł (-4%) oraz pozostałe zobowiązania, w tym wykorzystanie linii kredytowej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o maksymalnej wysokości 100 mln euro przeznaczonej na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
Na 30 czerwca 2011 r. zobowiązania Grupy wobec klientów indywidualnych wyniosły 25 482,1 mln zł i zwiększyły się nieznacznie w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Spośród produktów depozytowych największym zainteresowaniem cieszyła się lokata Codziennie Zarabiająca, lokata Swobodnie Zarabiająca oraz konto oszczędnościowe. Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych osiągnęły wartość 15 287,5 mln zł i były niższe o 8,7% w stosunku do stanu z końca 2010 r. pod wpływem spadku środków na rachunkach bieżących i terminowych przedsiębiorstw.