Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK – zysk netto w 2012 roku wyższy o 19,2 proc.

Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.

Podstawowe wielkości finansowe i biznesowe

 • Dochody ogółem Grupy BZ WBK S.A. wyniosły 4 136,3 mln zł i zwiększyły się o 8,2% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 1 817,2 mln zł i spadły o 5,6% r/r, w tym koszty pracownicze zmniejszyły się o 2,4% do poziomu 953,1 mln zł.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1 837,0 mln zł i zwiększył się o 19,1% r/r.
 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 433,8 mln zł i był wyższy o 21,1% r/r.
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 16,59% (15,70% na 30 września 2012 r. / 15,10% na 31 grudnia 2011 r.).
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,7% (19,8% na 30 września 2012 r. / 21,2% na 31 grudnia 2011 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. - 21,2%.
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 43,9% (50,3% w 2011 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. - 43%.
 • Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 501,8 mln zł wobec 367 mln zł w 2011 r.
 • Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,4% (5,3% na 30 września 2012 r. / 5,5% na 31 grudnia 2011 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych o wartości 1,2% (1,1% na 30 września 2012 r. / 1,0% na 31 grudnia 2011 r.).
 • Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 84,7% na 31 grudnia 2012 r. wobec 86,1% w dniu 30 września 2012 r. i 81,2% na 31 grudnia 2011 r.
 • Stabilny poziom należności brutto od klientów w skali kwartału (+0,2% k/k), a  w skali roku bardziej zdecydowany wzrost (+5,0% r/r) w efekcie rozbudowy portfela kredytów dla klientów indywidualnych (+9,0% r/r) i instytucjonalnych (+3,5% r/r) do wartości odpowiednio: 13 708,6 mln zł i 25 386,0 mln zł.
 • Lekki wzrost zobowiązań wobec klientów w skali kwartału (+1,5% k/k), a  w skali roku stabilizacja bazy depozytowej (+0,5% r/r) w efekcie napływu środków od klientów indywidualnych (+5,6% r/r) i spadku wysokokwotowych, krótkoterminowych depozytów od klientów instytucjonalnych (-6,5% r/r), co ukształtowało wartość obu kategorii depozytów na poziomie odpowiednio: 28 636,3 mln zł i 18 440,8 mln zł.
 • Wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych w ciągu IV kwartału 2012 r. o 9,8%, a  w okresie dwunastu miesięcy o 23,8% do poziomu 10,6 mld zł przy obniżonej awersji inwestorów do ryzyka.
 • Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 osiągnęła 2,2 mln (+10,1% r/r), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała 2,7 mln instrumentów debetowych (+6,6% r/r).

W 2012 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 837,0 mln zł, tj. wyższy o 19,1% w porównaniu z 2011 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 433,8 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 21,1%. Eliminując wpływ jednorazowych korekt kosztowych w wysokości 88,8 mln zł, które ujęto w IV kwartale 2011 r. w ramach procesu ujednolicania praktyk operacyjnych w Grupie Santander, obie ww. kategorie zysku przekroczyły poziom poprzedniego roku o 12,6%. Istotny wpływ na wyniki działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 r. miało otoczenie zewnętrzne, a zwłaszcza procesy zachodzące w gospodarce światowej i krajowej, polityka regulacyjna organów nadzorczych oraz fluktuacje cen na rynkach finansowych.

Wynik z tytułu odsetek

W 2012 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 301,1 mln zł i był wyższy o 11,2% w stosunku rocznym. Do wyniku z tytułu odsetek za 2012 r. zaliczono dochód odsetkowy w wysokości 158,7 mln zł z transakcji CIRS desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, którą zastosowano w Banku Zachodnim WBK S.A. po raz pierwszy z dniem 1 grudnia 2011 r. Ww. dochód ujęty został w nocie 4 „Wynik z tytułu odsetek” w linii „przychody odsetkowe od IRS zabezpieczających”, które w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 177,2 mln zł wobec 25,3 mln zł w 2011 r. Uwzględniając pozostałe dochody o charakterze odsetkowym Grupy, porównywalny wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 6,5% r/r.

Wynik z tytułu prowizji

W 2012 r. wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1 385,0 mln zł i był wyższy w porównaniu z 2011 r. o 2,0%. Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze wyniku z tytułu prowizji Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. dominowały dochody prowizyjne Bankowości Bezpośredniej (25%), które zwiększyły się w ciągu roku o 10,5%, głównie za sprawą rosnącej ilości i aktywności transakcyjnej posiadaczy kart debetowych, użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz klientów realizujących płatności w obrocie zagranicznym. Silnym wzrostem wykazały się także dochody z tytułu prowizji ubezpieczeniowych (+57,6% r/r) i kredytowych (+38,9% r/r), podnosząc swój udział w wyniku prowizyjnym odpowiednio do 8% i 10%.

Koszty

W 2012 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. osiągnęły poziom 1 817,2 mln zł i były niższe w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,6% r/r. Ww. spadek przy wzroście dochodów ogółem w tempie 8,2% r/r spowodował dalszą poprawę wskaźnika efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów), tj. z 50,3% w 2011 r. do 43,9% w 2012 r. Całkowita baza kosztowa Grupy obejmuje koszty integracji - w łącznej wysokości 37,8 mln zł - związane z procesem zmierzającym do połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A. Wyłączając wpływ ww. kosztów, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy wyniósł 43%.

Aktywa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 60 019,2 mln zł, co oznacza ustabilizowanie poziomu w skali kwartału i roku. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 98,6%. W skonsolidowanych aktywach Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. największe zmiany w skali roku powstały w ramach pozycji bieżących. Niższe obroty z tytułu krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP spowodowały spadek wartości „aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” (-85,7% r/r). Jednocześnie - w ramach zarządzania płynnością Grupy - na rachunku bieżącym w NBP ulokowane zostały środki o znacznej wartości, powodując wzrost „gotówki i operacji z bankami centralnymi” (+191,6% r/r). Pod wpływem aktywności lokacyjnej Banku na międzybankowym rynku pieniężnym wzrósł poziom „należności od banków” (+21,1% r/r). Zwiększyła się też istotnie wartość bilansowa pochodnych instrumentów zabezpieczających (+79,1% r/r). W 2012 r. nastąpił umiarkowany przyrost należności netto od klientów indywidualnych (+4,9% r/r), które na koniec grudnia stanowiły 84,7% finansującej je bazy depozytowej od podmiotów niefinansowych w porównaniu ze wskaźnikiem 81,2% zarejestrowanym na koniec grudnia 2011 r. Zwiększył się również udział należności od klientów w strukturze aktywów, tj. z 63,6% do 66,4%.

Portfel kredytowy

Na dzień 31 grudnia 2012 r. należności brutto od klientów wyniosły 41 411,8 mln zł i były stabilne w skali kwartału, a  w skali roku wzrosły o 5%. W IV kwartale 2012 r. łączna wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zmniejszyła się nieznacznie (-0,8% k/k) do poziomu 25 386 mln zł. Zaobserwowany w tym okresie wzrost kredytów inwestycyjnych zneutralizował spłatę kredytów obrotowych (m.in. limitów w rachunku bieżącym) i niższą wartość ekspozycji z tytułu finansowania nieruchomości komercyjnych. W porównaniu z końcem grudnia 2011 r. należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosły o 3,5%, odzwierciedlając wzrost popytu na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych w związku z rozwojem działalności bieżącej i realizacją zawieszonych wcześniej planów rozwojowych. Jednocześnie jednak odnotowano spadek w stosunku rocznym wartości kredytów na nieruchomości komercyjne, powstały pod wpływem umacniania się złotego i planowych spłat kredytowych.

Depozyty

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 78,4% pasywów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania te wyniosły 47 077,1 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym o 1,5%, a  w ujęciu rocznym względną stabilizację skali działalności depozytowej. Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 28 636,3 mln zł i wzrosły o 0,3% k/k oraz 5,6% r/r. Najbardziej dynamicznie przyrastały depozyty terminowe, w tym szczególnie nowe produkty depozytowe przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i warunki rynkowe. Salda pochodzące od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zwiększyły się w ciągu kwartału o 3,3%, natomiast w stosunku rocznym skurczyły się o 6,5% do wartości 18 440,8 mln zł w związkuz upływem terminu zapadalności kilku krótkoterminowych lokat o znacznej wartości, które zostały złożone przez klientów korporacyjnych pod koniec 2011 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Spadek depozytów terminowych od klientów instytucjonalnych (-21,6% r/r) został częściowo zneutralizowany przez napływ środków bieżących (+19,9% r/r) z tego segmentu w łącznej wysokości 1,1 mld zł. W ogólnej kwocie zobowiązań wobec klientów depozyty terminowe stanowiły 25 864,2 mln zł i zmniejszyły wartość o 5,7% r/r, salda na rachunkach bieżących wynosiły 19 476,4 mln zł i wzrosły o 8,3% r/r, a pozostałe zobowiązania zamknęły się kwotą 1 736,5 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 21,6%.

Więcej informacji:

Artur Sikora
dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
tel.: 22 586 8005;
e-mail: rzecznik.prasowy@bzwbk.pl

Radosław Różycki
Starszy Oficer Prasowy
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK
tel.: 22 586 8002;
e-mail: radoslaw.rozycki@bzwbk.pl