Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Trzy lokaty strukturyzowane dostępne w BZ WBK

Bank Zachodni WBK wprowadził do oferty trzy lokaty strukturyzowane oparte o kurs USD/PLN. Subskrypcja potrwa do 19 lutego 2013 r. Produkty są dostępne w Banku Zachodnim WBK, w tym także w oddziałach oznaczonych logo „Kredyt Bank”.

Klienci mają do wyboru różne strategie inwestycyjne zakładające wzrost, spadek lub stabilizację kursu USD/PLN. Oprocentowanie lokat uzależnione jest od zmiany kursu USD względem PLN oraz wybranej strategii inwestycyjnej i może wynieść nawet do 12% w skali roku. Produkty dają gwarancję 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego.

Konstrukcja lokat przewiduje tylko jeden moment obserwacji kursu, od którego uwarunkowane jest, czy odsetki od zainwestowanego kapitału zostaną wypłacone klientowi. Dzień obserwacji kursu przypada na koniec okresu trwania inwestycji, tj. 19.08.2013 r.

Lokata strukturyzowana USD Złoty Plus – umocnienie się złotego względem kursu USD

 • Odsetki 12% w skali roku od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, pozostanie wewnątrz przedziału kursowego ustalonego w pierwszym dniu trwania lokaty, tj. przyjmie wartość wyższą od wartości początkowej kursu minus 35 gr oraz jednocześnie wartość niższą bądź równą od wartości początkowej kursu minus 20 gr,
 • Odsetki 6% w skali roku od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, pozostanie wewnątrz przedziału kursowego ustalonego w pierwszym dniu trwania lokaty, tj. przyjmie wartość wyższą od wartości początkowej kursu minus 45 gr oraz jednocześnie wartość niższą bądź równą od wartości początkowej kursu minus 35 gr lub wartość wyższą od wartości początkowej kursu minus 20 gr oraz jednocześnie wartość niższą bądź równą od wartości początkowej kursu minus 10 gr,
 • Odsetki wyniosą 0% w skali roku w przypadku, gdy kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, przyjmuje wartość równą bądź niższą od wartości początkowej kursu minus 45 gr lub wartość wyższą od wartość początkowej kursu minus 10 gr.

Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus – osłabienie się złotego względem kursu USD

 • Odsetki 12% w skali roku od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, pozostanie wewnątrz przedziału kursowego ustalonego w pierwszym dniu trwania lokaty, tj. przyjmie wartość wyższą bądź równą od wartości początkowej kursu plus 20 gr oraz jednocześnie wartość niższą do wartości początkowej kursu plus 35 gr,
 • Odsetki 6% w skali roku od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, pozostanie wewnątrz przedziału kursowego ustalonego w pierwszym dniu trwania lokaty, tj. przyjmie wartość wyższą bądź równą od wartości początkowej kursu plus 10 gr oraz jednocześnie wartość niższą od wartości początkowej kursu plus 20 gr lub wartość wyższą bądź równą od wartości początkowej kursu plus 35 gr oraz jednocześnie wartość niższą od wartości początkowej kursu plus 45 gr,
 • Odsetki wyniosą 0% w skali roku w przypadku, gdy kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, przyjmuje wartość niższą od wartości początkowej kursu plus 10 gr lub wartość równą lub wyższą od wartości początkowej kursu plus 45 gr.

Lokata strukturyzowana USD Złoty Stabilizacja – stabilizacja kursu USD/PLN

 • Odsetki 6% w skali roku od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, pozostanie wewnątrz przedziału kursowego ustalonego w pierwszym dniu trwania lokaty, tj. przyjmie wartość wyższą bądź równą od wartości początkowej kursu minus 10 gr oraz jednocześnie wartość niższą od wartości początkowej kursu plus 10 gr.
 • Odsetki wyniosą 0% w skali roku w przypadku, gdy kurs średni USD/PLN wg NBP, publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP dn. 19.08.2013 r. po godzinie 11:00, przyjmuje wartość niższą od wartości początkowej kursu minus 10 gr lub wartość równą lub wyższą od wartości początkowej kursu plus 10 gr.

W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu depozytowego, oprocentowanie na lokacie nie zostanie naliczone, a  z kwoty środków wpłaconych na lokatę zostanie pobrana opłata w wysokości 3%.

Pozostałe parametry lokat:

 • okres subskrypcji: 08 – 19.02.2013
 • czas trwania lokaty: 6 miesięcy
 • kurs początkowy: Kurs USD/PLN wg NBP publikowany na stronie www.nbp.pl w Tabeli A kursów średnich walut obcych w pierwszym dniu okresu umownego, tj. 20.02.2013 r.
 • dzień obserwacji kursu: 19.08.2013 r.
 • minimalna kwota lokaty: 3 tys. PLN
 • instrument bazowy: kurs USD/PLN wg NBP
 • bezpieczeństwo: depozyt objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Więcej informacji:

Radosław Różycki
Starszy Oficer Prasowy
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
e-mail: radoslaw.rozycki@bzwbk.pl

 

Bank zastrzega sobie prawo odwołania emisji, nie później niż w pierwszym dniu okresu depozytowego, w przypadku zmiany warunków rynkowych w stopniu uniemożliwiającym zagwarantowanie klientom zaproponowanych w okresie subskrypcyjnym parametrów umowy. Produkt oferowany jest w formie rachunku depozytu strukturyzowanego i jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Oprocentowanie naliczane jest w skali roku. W celu zapewnienia na dzień zakończenia okresu umownego zwrotu kapitału w wysokości 100% sumy środków ulokowanych na rachunku depozytu strukturyzowanego oraz odpowiedniej stopy procentowej lokaty strukturyzowanej, do 100% środków wpłaconych na rachunek depozytu strukturyzowanego zostanie ulokowane przez Bank na rynku międzybankowym oraz przeznaczone na transakcje z wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji). Szczegóły na temat oferty, informacje o opłatach i prowizjach oraz oprocentowaniu dostępne są w oddziałach Banku.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Przed rozpoczęciem inwestycji w lokatę strukturyzowaną Klient powinien zapoznać się z regulaminem prowadzenia lokaty lub warunkami subskrypcji dostępnymi w oddziałach Banku. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy procentowej.
W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się kursu USD/PLN, związane m.in. ze zmianą poziomu popytu i podaży na wskazane waluty, z obecnym parytetem stóp procentowych w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz z ewentualnymi zmianami w zakresie polityki monetarnej dokonywanymi przez banki centralne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w terminach subskrypcji oraz okresie depozytowym.