Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za pierwszy kwartał 2013 roku

Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Jest to pierwsze sprawozdanie sporządzone po połączeniu z Kredyt Bankiem S.A., które nastąpiło 4 stycznia 2013 r. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.

Podstawowe wielkości finansowe i biznesowe

 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 374 mln zł i był wyższy o 19,1% r/r.
 • Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 1 350,6 mln zł i zwiększyły się o 42,8% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 678,4 mln zł i zwiększyły się o 48,2% r/r.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 476,5 mln zł i zwiększył się o 16,0% r/r.
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 14,3% (16,5% na koniec grudnia 2012 r.).
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,1% (21,1% na 31 grudnia 2012 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 12,7%. Spadek wskaźnika ROE jest konsekwencją znacznego podwyższenia kapitałów Grupy BZ WBK S.A. w drodze emisji akcji połączeniowych w liczbie 18,9 mln sztuk.
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 50,2% (48,4% w  I kw. 2012 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 48,3%.
 • Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 196,0 mln zł wobec 80,8 mln zł w  I kw. 2012 r.
 • Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 7,6% (5,4% na 31 grudnia 2012 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto o wartości 1,1% (1,2% na 31 grudnia 2012 r.).
 • Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 88% na 31 marca 2013 r. wobec 84,7% w dniu 31 grudnia 2012 r.
 • Należności brutto od klientów wzrosły w skali kwartału o 72,7% k/k do poziomu 71 532,2 mln zł w efekcie rozbudowy portfela kredytów dla klientów indywidualnych (+151,3% k/k) oraz dla podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+34% k/k) do wartości odpowiednio:
  4 448,1 mln zł i 34 016,5 mln zł.
 • Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali kwartału o 63,8% k/k do poziomu 77 109,6 mln zł w efekcie zwiększenia środków pochodzących od klientów indywidualnych (+63,9% k/k) oraz od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+63,6% k/k) do wartości odpowiednio: 46 942,4 mln zł i 30 167,2 mln zł.
 • Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych wzrosła w ciągu I kwartału 2013 r. o 0,8%, a  w stosunku rocznym o 14,7% do poziomu 10,7 mld zł.
 • Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 i KB24 osiągnęła 2,8 mln (+27,5% k/k), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała 3,2 mln instrumentów debetowych (+17,9% k/k).

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 476,5 mln zł, tj. wyższy o 16,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.

Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 374 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 19,1%. Poza czynnikami związanymi z procesem przejęcia i integracji Kredyt Banku S.A., znaczny wpływ na wynik finansowy Grupy miały zjawiska makroekonomiczne.

Wynik z tytułu odsetek

Po trzech pierwszych miesiącach 2013 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 752,8 mln zł i był wyższy niż w tym samym okresie ub.r. o 35,2%. Wynik z tytułu odsetek zawiera dochód odsetkowy z transakcji CIRS desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, który w  I kwartale 2013 r. wyniósł 73,2 mln zł, a  w okresie porównywalnym 32,4 mln zł. Ww. dochód ujęty został w nocie 4 „Wynik z tytułu odsetek” w linii „przychody odsetkowe od IRS zabezpieczających” wykazującej wartość 86,2 mln zł w  I kwartale 2013 r. wobec 35,8 mln zł w  I kwartale 2012 r. Uwzględniając pozostałe dochody o charakterze odsetkowym Grupy, tj. z transakcji FX Swap i transakcji CIRS nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń (26,6 mln zł w  I kwartale 2013 r. oraz 30,2 mln zł w  I kwartale 2012 r.), które wykazywane są w pozycji „wynik handlowy i rewaluacja”, porównywalny wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 32,8% r/r.

Wynik z tytułu prowizji

Wynik z tytułu prowizji za I kwartał 2013 r. osiągnął wartość 429,2 mln zł i był wyższy o 30% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. W  I kwartale 2013 r. odnotowano wysoki przyrost dochodów z prowizji kredytowych (+81,8% r/r), który w sieci sprzedaży Banku Zachodniego WBK wyniósł 47,1% r/r w efekcie jednorazowego rozpoznania prowizji (niepodlegających rozliczeniu wg efektywnej stopy procentowej) związanych z obsługą finansowania kilku dużych klientów z portfela Global Banking & Markets oraz Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Koszty

W I kwartale 2013 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. osiągnęły poziom 678,4 mln zł i były wyższe o 48,2% r/r w związku z rozszerzeniem skali działalności. Wyższe tempo wzrostu kosztów w stosunku do dochodów (+42,8% r/r) spowodowało wzrost wskaźnika efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów) z 48,4% w  I kwartale 2012 r. do 50,2% w  I kwartale 2013 r. Całkowita baza kosztowa Grupy obejmuje koszty integracji - w łącznej wysokości 26,5 mln zł - związane z procesem scalania Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A w jednorodną strukturę pod względem organizacyjnym i operacyjnym. Wyłączając wpływ ww. kosztów, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy wyniósł 48,3%.

Aktywa

Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 103 530,7 mln zł, co oznacza wzrost w skali kwartału o 72,5%. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 99,1%.

Wzrosty sald w poszczególnych pozycjach skonsolidowanych aktywów, widoczne w bieżącym okresie sprawozdawczym, wynikają z rozszerzenia skali działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Nie wpłynęły one istotnie na dotychczasową strukturę aktywów z uwagi na podobny profil działalności przejętego podmiotu.

Portfel kredytowy

Na dzień 31 marca 2013 r. należności brutto od klientów wyniosły 71 532,2 mln zł i były wyższe w skali kwartału o 72,7%.

Należności od klientów indywidualnych wyniosły 34 448,1 mln zł i przesunęły się na czołową pozycję w strukturze należności brutto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., wyprzedzając należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Silny wzrost portfela należności od klientów indywidulnych (151,3% k/k) to przede wszystkim efekt konsolidacji należności obu połączonych banków w ramach portfela kredytów hipotecznych, który na koniec marca 2013 r. osiągnął wartość 25 805,4 mln zł i zwiększył się trzykrotnie w porównaniu z końcem 2012 r. Druga istotna składowa tj. kredyty gotówkowe wzrosły do poziomu 5 439,5 mln zł z 4 195,9 mln zł na koniec 2012 r. W ramach działań akwizycyjnych, w  I kwartale 2013 r. zwiększyło się saldo limitów kredytowych w rachunku bieżącym i kredytów terminowych dla przedsiębiorstw.

Depozyty

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 74,5% pasywów ogółem. W porównaniu z końcem 2012 r. zobowiązania te zwiększyły się o 63,8% i na dzień 31 marca 2013 r. wynosiły łącznie 77 109,6 mln zł (z uwzględnieniem sald pochodzących z sieci dystrybucyjnej oznaczonej logo „Kredyt Banku”). Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 46 942,4 mln zł i wzrosły o 63,9% k/k. W  I kwartale 2013 r. najbardziej dynamicznie przyrastały salda na rachunkach oszczędnościowych, ujmowane jako element składowy rachunków bieżących. Z produktów terminowych największym powodzeniem cieszyła się nowa 5-miesięczna Lokata Dynamicznie Zarabiająca z progresywnym oprocentowaniem. Salda pochodzące od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zwiększyły się w ciągu kwartału o 63,6% do poziomu 30 167,2 mln zł. Przyrost depozytów terminowych w  I kwartale 2013 r. pochodzi głównie od dużych klientów instytucjonalnych.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
tel.: 22 586 8005;
e-mail: rzecznik.prasowy@bzwbk.pl

Radosław Różycki
Starszy Oficer Prasowy
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
e-mail: radoslaw.rozycki@bzwbk.pl