Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Banku Zachodniego WBK zarobiła w 2013 roku 2 mld zł

W IV kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 832,7 mln zł zysku brutto, o 21,6 % więcej niż w kwartale poprzednim. Zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 651,8 mln zł i zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 21,3%. W ciągu całego roku Grupa wypracowała 2 mld zysku netto.

Podstawowe dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK w 2013 r.:

 • Zysk brutto 2,515 mld zł
 • Zysk netto 2,015 mld zł
 • Dochody ogółem 6,1 mld zł
 • Koszty porównywalne 2,6 mld zł po wyłączeniu kosztów integracji
 • Wskaźnik C/I: 42,7 % z wyłączeniem kosztów integracji
 • ROE 15,6% ( z wyłączeniem kosztów integracji)

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK za IV kwartał 2013 r.:

 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 832,7 mln zł i zwiększył się o 21,6% k/k
 • Zysk netto Grupy wyniósł 661,7 mln zł i był wyższy o 21,3% niż przed rokiem
 • Zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 651,8 mln zł i był wyższy o 21,3% k/k
 • Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK to 1,82 mld zł i zwiększyły się o 22,6% k/k
 • Koszty ogółem wyniosły 808,2 mln zł i wzrosły o 25,7% k/k. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, całkowita baza kosztowa zwiększyła się o 15% k/k
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 44,5%
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,9%

W IV kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK osiągnęła 832,7 mln zł zysku przed opodatkowaniem, czyli o 21,6% więcej niż w III kwartale. Zysk netto Grupy wyniósł 661,7 mln, natomiast zysk należny udziałowcom BZ WBK zamknął się kwotą 651,8 mln zł i zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 21,3%.
Dochody ogółem Grupy wyniosły 1,82 mld zł i były wyższe o 22,6% w ujęciu k/k.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł w IV kwartale 2013 r. 861,9 mln zł i był względnie stabilny w ujęciu kwartalnym (-0,3% k/k). Marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK ukształtowała się w tym okresie na poziomie 3,54%.
W tym samym czasie wynik z tytułu prowizji osiągnął 458,5 mln zł i był wyższy o 3% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wyraźnie wzrosły dochody netto z tytułu prowizji ubezpieczeniowych (+13,9% k/k) oraz prowizje maklerskie (+7,9% k/k).
Całkowite koszty Grupy w IV kwartale 2013 r. zamknęły się kwotą 808,2 mln zł i były wyższe o 25,7% k/k, głównie za sprawą wysokich kosztów integracji (111,9 mln zł). Przy zbliżonym tempie wzrostu całkowitych kosztów (+25,7% k/k) i dochodów (+22,6% k/k) Grupy, wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł 44,5% wobec 43,4% w okresie porównywalnym.
Aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 106,1 mld zł.
Należności brutto od klientów wyniosły 71,6 mld zł, o 2,4% mniej niż przed kwartałem.
Zobowiązania wobec klientów wzrosły w ciągu IV kwartału o 3,1% do wartości 78,5 mld zł głównie w efekcie przyrostu depozytów od klientów indywidualnych.

Bankowość detaliczna

W 2013 r. bank pozyskał 460 tys. nowych rachunków detalicznych, z czego 366 tys. stanowiły Konta Godne Polecenia. Na koniec 2013 bank posiadał 2,8 mln kont osobistych w PLN, na których osady wyniosły 7,5 mld zł.

W 2013 r. roku sprzedaż kredytów gotówkowych w banku wzrosła o 25%, co skutkowało wzrostem portfela o 32%. W omawianym okresie dynamicznie wzrastała sprzedaż nowych limitów w koncie, wspierana promocją 0% prowizji za udzielenie limitu. W 2013 r. sprzedaż nowych limitów w koncie osobistym była o 194% wyższa niż w 2012 r.

Na koniec 2013 roku bank miał w portfelu 680 tys. kart przedpłaconych, 637 tys. kart kredytowych oraz 2,87 mln kart debetowych. Połowa kart ma funkcję zbliżeniową, liczba transakcji realizowanych w ten sposób w 2013 roku wyniosła 27 mln szt.

Na koniec 2013 roku z bankowości mobilnej korzystało 239,2 tys. aktywnych użytkowników wykonujących razem 581 tys. transakcji. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 posiada 2,4 miliona klientów, a do KB24 ok. 550 tys. W kanałach elektronicznych w 2013 roku sprzedanych zostało ponad 69,5 tys. sztuk produktów kredytowych w formule NA KLIK.

Bank Zachodni WBK obsługuje 0,3 mln małych firm. W 2013 roku ujednolicano produkty i regulacje dla połączonego banku. W efekcie od września 2013 r. wszyscy klienci dawnego Kredyt Banku oraz BZ WBK są obsługiwani w każdej placówce w jednolity sposób.

Dla małych i średnich firm w IV kwartale 2013 roku BZ WBK wprowadził do oferty progresywną Lokatę Biznes Dynamicznie Zarabiającą.

Od 03.06.2013 r. Bank Zachodni WBK bierze udział w programie rządowym „gwarancja de minimis”, zajmuje drugą pozycję w rankingu sprzedażowym. We wrześniu BZ WBK uzyskał zgodę BGK na podwyższenie limitu na gwarancje de minimis do wysokości 1,2 mld zł. Ponadto do oferty dla przedsiębiorców bank wdrożył poręczenia w ramach rządowego programu JEREMIE.

Bankowość korporacyjna

Obszar Bankowości Korporacyjnej zarówno w IV kwartale jak i przez cały rok umacniał swoją pozycję. W efekcie połączenia bank dysponuje 12 centrami obsługi klienta korporacyjnego, zlokalizowanymi w największych miastach Polski. W ciągu IV kwartału Bankowość Korporacyjna pozyskała 140 nowych klientów. Poprawiająca się sytuacja ekonomiczna pozwoliła firmom zwiększyć aktywność, która przełożyła się na wzrost decyzji inwestycyjnych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w liczbie zatwierdzonych transakcji w IV kwartale (1,2 mld zł) oraz uruchomień (476 mln zł).

Bank Zachodni WBK w obszarze Bankowości Korporacyjnej w 2013 roku wdrożył wiele zmian i działań zmierzających do uspójnienia oferty produktowej. Wprowadzono także nowe produkty m.in. cashpooling rzeczywisty, karty korporacyjne, gwarancje de minimis oraz nowe procesy obsługi gotówki i kredyt śróddzienny w rachunku bieżącym Intra-day.

Znacząco zmodyfikowano funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej iBiznes 24, udostępniając m.in.: moduł obsługi gwarancji, podgląd on-line wolnych środków w linii wieloproduktowej/wielowalutowej z uwzględnieniem struktury linii, akceptację jednym podpisem wielu plików zawierających zlecenia płatnicze, generowanie nowych formatów raportów.

Bank Zachodni WBK rozszerzył także ofertę dla korporacji o możliwości zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych gwarancją de minimis w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej BGK (max. kwota gwarancji 3,5mln zł, max. okres gwarancji 8 lat).

Ponadto Bank wprowadził procedury obsługi klientów za pośrednictwem jednostki „International Desk”, która umożliwiła podpisywanie przez klienta umów ramowych w obecności pracownika placówki Santander w trzech krajach: Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Global Banking & Markets

W pionie Global Banking & Markets w 2013 r. Bank Zachodni WBK zawarł największe w swojej historii transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o łącznym nominale PLN 1 mld. Zawarcie tych transakcji było efektem konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju współpracy z kluczowym klientem banku oraz z Grupą Kapitałową, do której ten klient należy.

GBM rozwinął także kompleksową współpracę z grupą działającą w obszarze dystrybucji produktów z kategorii medialno-odzieżowej poprzez udzielenie finansowania, przyznanie limitów na akredytywy, gwarancje, faktoring i transakcje walutowe, a także współorganizowanie emisji obligacji. Bank Zachodni WBK stał się jednym z głównych banków obsługujących tego klienta.

Obszar Rynków Kapitałowych działający w ramach pionu Global Banking & Markets zrealizował w 2013 r. kilka znaczących transakcji z zakresu fuzji i przejęć, w tym między innymi kompleksową obsługę transakcji przejęcia podmiotu z branży AGD, doradztwo dla klienta z branży energetycznej przy przejęciu farm wiatrowych, a także zakończone sukcesem doradztwo na rzecz spółki zależnej globalnego klienta banku przy sprzedaży podmiotu z branży drzewno-budowlanej. Transakcje te potwierdzają wiodącą pozycję działu Fuzji i Przejęć Banku Zachodniego WBK na polskim rynku.

Ponadto Obszar Rynków Kredytowych pełnił rolę gwaranta i agenta programu emisji obligacji dla spółki z sektora węglowego oraz uczestniczył w kredycie syndykowanym w największej transakcji finansowania nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich kilku lat.

Przeprowadzono także dwie znaczące transakcje Finansowania Handlu: udział w monetyzacji obowiązkowych rezerw ropy o wartości USD 314 mln oraz w finansowaniu zapasów ropy dla dwóch największych grup paliwowych w Polsce.

Na koniec roku Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 943 placówek, w tym 113 placówek partnerskich.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
rzecznik.prasowy@bzwbk.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor ds. Komunikacji Produktowej
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl

Departament Public Relations
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
tel. (+48) 22 586 80 41
e-mail:biuro.prasowe@bzwbk.pl