Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Bardzo dobre I półrocze Grupy Banku Zachodniego WBK w 2014 rok

W I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 1,205 mld zł zysku brutto, o 20,9 % więcej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł o 20,7% r/r, do kwoty 974,9 mln, a zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 953,6 mln zł i zwiększył się w ujęciu rocznym o 20,2%. Dochody Grupy wzrosły o prawie 7%, a wskaźnik efektywności kosztowej, po wyłączeniu kosztów integracji spadł do 44,6%

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK za I półrocze 2014 r.:

 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1 205,2 mln zł i zwiększył się o 20,9% r/r.
 • Zysk netto wyniósł 974,9 mln i zwiększył się o 20,7% r/r.
 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK. wyniósł 953,6 mln zł i zwiększył się o 20,2% r/r.
 • Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 2 982,5 mln zł i wzrosły o 6,7% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 1, 441,5 mln zł i były wyższe o 2,2% r/r.
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 48,3%, a po wyłączeniu kosztów integracji – 44,6%.
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,2% (16,6% na 31 grudnia 2013 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji – 18,8%.
 • Współczynnik wypłacalności Grupy na poziomie 13,3%. Od 30 czerwca 2014 r. Grupa i Bank stosuje nową metodologię kalkulacji współczynnika uwzględniającą przepisy pakietu CRD IV/CRR.
 • Aktywa Grupy wyniosły 107,6 mld zł.

W I połowie 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 205 mld zł, tj. wyższy o 20,9% r/r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK zwiększył się w ujęciu rocznym o 20,2% i wyniósł 953,6 mln zł.

W omawianym okresie dochody ogółem Grupy BZ WBK wyniosły 2 982 mld zł i były wyższe o 6,7% niż przed rokiem.

Na 30 czerwca 2014 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1, 773 mld zł i był wyższy o 14,4% niż przed rokiem. Marża odsetkowa netto Grupy w II kwartale wyniosła 3,72%. W tym samym czasie wynik z tytułu prowizji wartość 893,1 mln zł i wzrósł o 2,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W I połowie 2014 r. całkowite koszty Grupy Banku Zachodniego WBK wyniosły 1, 441,5 mln zł i były wyższe o 2,2% r/r. Wyłączając koszty integracji, koszty ogółem Grupy zwiększyły się o 2,7% r/r. Po wyeliminowaniu z bazy kosztowej Grupy BZ WBK kosztów spółek zależnych BZ WBK-Aviva - konsolidowanych począwszy od 1 stycznia 2014 r. - całkowite porównywalne koszty ogółem zwiększyły się o 1,6% r/r. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych działań rozwojowych zorientowanych na doskonalenie obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy.

Przy niższym tempie wzrostu całkowitych kosztów (+2,2% r/r) w porównaniu z dochodami (+6,7% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej Grupy osiągnął w  I półroczu poziom 48,3% (50,5% za I połowę 2013 r.) Wyłączając koszty integracji, wskaźnik koszty/dochody spadł z 46,4% do 44,6%.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 107,6 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4% w skali półrocza i 6,2% w skali roku.

Należności brutto od klientów zwiększyły się w ciągu I półrocza 2014 r. o 5% do 75,2 mld zł w wyniku wzrostu należności od podmiotów gospodarczych i sektora budżetowego o 8,2% (do 37,3 mld zł) oraz należności od klientów indywidualnych o 1,5% (do 34,5 mld zł). W skali roku portfel kredytowy brutto wzrósł o 2,5% wraz z przyrostem należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 4,3% r/r.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 4,3% do prawie 77,8 mld zł za sprawą przyrostu środków pochodzących od klientów indywidualnych o 5,4% r/r (do 47,5 mld zł) oraz sald na rachunkach podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 2,5% r/r (30,3 mld zł). W skali półrocza zobowiązania wobec klientów zmniejszyły się o 1% w efekcie spadku o 1% zarówno zobowiązań wobec klientów indywidualnych, jak i zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego.

Bankowość detaliczna

W I poł. 2014 r. najlepiej sprzedającym się kontem wśród klientów indywidualnych, było Konto Godne Polecenia. Wraz z kartą kredytową dla studentów oraz serwisem BZWBK24 mobile, stanowi ono podstawę pakietu „Starter studencki” oferowanego na uczelniach wyższych w całej Polsce. Z kolei Konto 1|2|3 pozostaje nadal unikalną na rynku ofertą, wyróżniającą się nie tylko oprocentowaniem, ale przede wszystkich częściowym zwrotem opłat za rachunki opłacane z konta. Dzięki przeprowadzonym kampaniom marketingowym obu tych produktów, tj. Konta 1|2|3 (styczeń-luty 2014) i Konta Godnego Polecenia (marzec-maj 2014), w  I półroczu 2014 r. Bank Zachodni WBK S.A. otworzył 202,6 tys. kont. Na koniec czerwca bank prowadził 2, 874 mln kont osobistych w złotych.

Na koniec II kwartału 2014 roku BZ WBK miał w portfelu 802 tys. kart przedpłaconych, 663 tys. kart kredytowych oraz 3,2 mln kart debetowych. 61% kart ma funkcję zbliżeniową, liczba transakcji realizowanych w ten sposób w drugim kwartale 2014 roku wyniosła 13,6 mln szt. W II kwartale sprzedaż kart kredytowych wzrosła o 5,9% w stosunku do poprzedniego kwartału. Sprzedaż kredytów gotówkowych w omawianym okresie była o 7% wyższa niż poprzednim kwartale. W maju i czerwcu sprzedaż wspierana była kampanią marketingową z Kevinem Spacey, promującą ofertę kredytu z 0% prowizji „NA KLIK”, w efekcie sprzedaż kredytów w tym kanale wzrosła w  I półroczu o 50%. Ponadto dynamicznie wzrastała sprzedaż nowych limitów w koncie - wyniosła 52% r/r.

W ciągu 6 miesięcy 2014 roku wartość podjętych pozytywnych decyzji w kredytach hipotecznych wyniosła 1,799 mld zł i była o 24,2 % wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r.

Portfel kredytów hipotecznych na koniec II kw. 2014 r. wyniósł 26,8 mld zł, a liczba czynnych umów - 162 tys. sztuk. Wartość portfela pozostaje na niezmienionym poziomie r/r.

Na koniec drugiego kwartału 2014 roku z bankowości mobilnej korzystało 319 tys. aktywnych użytkowników, wykonujących razem 446 tys. transakcji w kwartale. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma 2,9 mln klientów (w tym ok. 480 tys. klientów KB24). W kanałach elektronicznych w omawianym okresie sprzedanych zostało ponad 21,8 tys. szt. produktów kredytowych w formule NA KLIK.

W drugim kwartale Bank Zachodni WBK wprowadził następujące zmiany w aplikacji mobilnej:

 • Uproszczono sposób logowania (PIN min. 4 cyfrowy) i rejestracji urządzenia
 • Płatność za parkingi w 30 miastach Polski bezpośrednio z aplikacji mobilnej
 • Odświeżenie pakietu dla SME - Moja Firma Plus w Internecie i udostępnienie aplikacji mobilnej

W I półroczu 2014 r. w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw usprawniano wewnętrzne procesy kredytowe, zwiększano dostęp klientów do finansowania (kredytów i leasingu). Od początku marca do połowy kwietnia 2014 r. trwała kampania telewizyjna produktów kredytowych dla MŚP prowadzona pod hasłem „Doradzimy najlepszy sposób finansowania Twojej firmy”. W jej efekcie w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2014 r. odnotowano 10% wzrost portfela kredytów i leasingu w ramach segmentu. Ponadto dla nowych klientów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wprowadzono Biznes Pakiet MOBI z rachunkiem bieżącym, oferowanym na warunkach promocyjnych przez 18 miesięcy. W maju 2014 r. Bank Zachodni WBK. umożliwił klientom biznesowym korzystanie z zasobów portalu SantanderTrade.com. Jest to platforma Grupy Santander o globalnym zasięgu, agregująca informacje nt. rynków zagranicznych, obowiązujących regulacji handlowych i celnych, potencjalnych kontrahentów, analiz rynkowych i warunków prowadzenia działalności.

Bankowość korporacyjna

W I półroczu br. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej kontynuował silny wzrost, jednocześnie dokonując kluczowych zmian w ofercie produktów i usług. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej aktywnie wspierał rozwój polskich firm w międzynarodowej wymianie handlowej, co w pierwszym półroczu 2014 r. pozwoliło na realizację bardzo dobrych wyników w obszarach związanych z produktami skarbowymi, faktoringiem i obsługą handlu zagranicznego. Ponadto kontynuowaliśmy wzrost w obszarze bankowości transakcyjnej, co przyczyniło się do zwiększenia aktywności klientów we współpracy z bankiem. Zaobserwowany w pierwszym półroczu wzrost zainteresowania inwestycjami po stronie przedsiębiorców, przełożył się na wzrost aktywności kredytowej, który znajdzie odzwierciedlenie również w II połowie roku.

Global Banking & Markets

W pionie Global Banking & Markets w II kwartale 2014 r. Bank Zachodni WBK sfinalizował z sukcesem wezwanie na sprzedaż akcji wiodącej spółki w branży chemicznej. Dom Maklerski BZ WBK pośredniczył w tym wezwaniu, a bank wystawił gwarancję płatności oraz zapewnił finansowanie. BZ WBK został także wybrany przez wiodącą grupę paliwowo-chemiczną na jednego z organizatorów 5-letniego finansowania w kwocie EUR 2 mld, był także jednym z prowadzących księgę popytu w inauguracyjnym programie emisji euroobligacji średnioterminowych, a następnie przeprowadził transakcje monetyzacji oraz zabezpieczenia na zapasach. Pion GBM uczestniczył też w transakcji leasingu zwrotnego w Ameryce Łacińskiej dla jednej z największych polskich grup metalowo-górniczych.

Na koniec I półrocza 2014 roku Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 930 placówek, w tym 113 placówek partnerskich oraz 1388 bankomatów.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
rzecznik.prasowy@bzwbk.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl