Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupy Banku Zachodniego WBK po trzech kwartałach 2014 roku

Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 1,938 mld zł zysku brutto, o 15,2 % więcej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł o 14,7% r/r, do kwoty 1,551 mld, a zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 1,469 mld zł i zwiększył się w ujęciu rocznym o 10,4%. Dochody Grupy wzrosły o 10,8%, a wskaźnik efektywności kosztowej, po wyłączeniu kosztów integracji spadł do 44,6%

 

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK po trzech kwartałach 2014 r.:

 • Bank pozytywnie przeszedł badanie jakości aktywów i testy warunków skrajnych.
 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,938 mld zł i zwiększył się o 15,2% r/r.
 • Zysk netto wyniósł 1,551 mld i zwiększył się o 14,7% r/r.
 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,469 mld zł i zwiększył się o 10,4% r/r.
 • Dochody ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 4,735 mld zł i wzrosły o 10,8% r/r.
 • Koszty ogółem zamknęły się kwotą 2,246 mld zł i były wyższe o 9,4% r/r.
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) na poziomie 47,4%, a po wyłączeniu kosztów integracji – 44,6%.
 • Wskaźnik ROE wyniósł 15,9%, a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. – 17,4%.
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,44% według nowej metodologii kalkulacji określonej w pakiecie CRD IV/CRR.
 • Aktywa Grupy wyniosły 130,388 mld zł.

Wyniki badania jakości aktywów i testów warunków skrajnych potwierdzają, że wskaźniki adekwatności kapitałowej Banku Zachodniego WBK znacząco przekraczają wymagania regulatora, Bank jest stabilny finansowo i ma wysoką odporność na niekorzystne warunki ekonomiczne.
W trzech pierwszych kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,938 mld zł, tj. wyższy o 15,2% r/r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,469 mld zł i zwiększył się w ujęciu rocznym o 10,4%.
W omawianym okresie dochody ogółem Grupy wyniosły 4,735 mld zł i zwiększyły o 10,8% r/r.
Wynik z tytułu odsetek za okres trzech kwartałów 2014 r. wyniósł 2,926 mld zł i przekroczył poziom osiągnięty w analogicznym okresie 2013 r. o 21,2% r/r.
W III kwartale 2014 r. kwartalna marża odsetkowa netto wzrosła z 3,72% do 4,07% .
Wynik z tytułu prowizji za trzy kwartały 2014 r. osiągnął wartość 1, 376 mld zł i był wyższy o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Po trzech kwartałach 2014 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 2,246 mld zł i były wyższe o 9,4% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji, bazy kosztów operacyjnych nowych jednostek zależnych (tj. Grupy SCB S.A. oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A.), a także amortyzacji w wys. 63,3 mln zł powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych, porównywalne koszty ogółem spadły o 0,3% r/r. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych działań rozwojowych na rzecz doskonalenia obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy.
Wskaźnik efektywności kosztowej Grupy poprawił się z 48,1% za trzy kwartały 2013 r. do poziomu 47,4% za trzy kwartały 2014 r. Bez kosztów integracji wskaźnik ten wyniósł 44,6% i był stosunkowo stabilny w ujęciu rok do roku.
Według stanu na dzień 30 września 2014 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 130,388 mld zł.
Należności brutto od klientów zwiększyły się w ciągu trzech kwartałów do 90,341 mld zł (wzrost o 26,1%).
Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali dziewięciu miesięcy do wartości 93,023 mld zł (wzrost o 18,4%).
 
Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK
W ciągu trzech kwartałów 2014 otwarto 303,1 tys. nowych kont osobistych w złotych, w tym 271,8 tys. Kont Godnych Polecenia. W samym III kwartale łączna sprzedaż kont wyniosła 100,5 tys. szt.
W III kwartale 2014 roku wprowadzono nowe produkty depozytowe, w tym 4-miesięczną Nową Lokatę Swobodnie Zarabiającą dla nowych środków z oprocentowaniem 4% w skali roku. Podwyższono stawki maksymalne dla lokat negocjowanych na nowe środki oraz rozszerzono ofertę Lokaty Mobilnej o termin 4-miesięczny. Nowa oferta wspierana była kampanią marketingową. Dotychczasowa oferta krótko- i długoterminowych lokat strukturyzowanych, opierająca się na zróżnicowanych instrumentach bazowych, w tym kursach walutowych, indeksach rynków akcji oraz na poziomach stóp procentowych, została uzupełniona o lokaty strukturyzowane denominowane w walutach obcych (USD i EUR).
Na koniec III kwartału 2014 roku Bank miał w portfelu 815 tys. kart przedpłaconych, 681 tys. kart kredytowych oraz 3,2 mln kart debetowych. W III kwartale sprzedaż kart kredytowych wzrosła o 20% w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank uruchomił Program Priority Pass, który poszerza ofertę dla segmentu VIP oraz wprowadził dwie nowe karty przedpłacone - dla młodzieży „Moja pierwsza karta” i „karta na Wakacje”. Także w III kwartale bank zaoferował kartę MasterCard Smartcard, tj. legitymację studenta/doktoranta/pracownika uczelni wyższej z funkcjonalnością płatniczą (karta debetowa), wydawaną w Programie Santander Universidades. Karta MasterCard Smartcard może też pełnić dodatkowe funkcje np. bilet miejski, karta biblioteczna, karta parkingowa, a także uprawniać do udziału w programach zniżkowych.
W III kwartale 2014 r. sprzedaż kredytów gotówkowych Banku Zachodniego WBK w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 8%. Działania sprzedażowe wsparła kampania multimedialna - „Tani kredyt gotówkowy”, popularyzująca kredyt gotówkowy „Duet” z promocyjnym oprocentowaniem 6% w skali roku dla kredytów z dwoma kredytobiorcami i 12% w skali roku dla kredytów z jednym kredytobiorcą. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów i miała istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Banku.
W III kwartale 2014 r. sprzedaż kredytów hipotecznych Banku Zachodniego WBK (mierzona wartością pozytywnych decyzji kredytowych) wyniosła 981,2 mln zł, osiągając poziom porównywalny do rekordowego II kwartału br. i  o 23% wyższy niż w tym samym okresie 2013 r. W ciągu 9 miesięcy 2014 roku wartość podjętych pozytywnych decyzji w kredytach hipotecznych wyniosła 2,78 mld zł i była o 24 % wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r. Portfel kredytów hipotecznych na koniec III kwartału 2014 r. wyniósł 27,2 mld zł, a liczba czynnych umów – 163,9 tys. sztuk. Wartość portfela wzrosła r/r o 1,7%.
W III kwartale bank wprowadził do oferty kredyt Mieszkanie dla Młodych, z dofinansowaniem do wkładu własnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.09.2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku z bankowości mobilnej korzystało 372 tys. aktywnych użytkowników, wykonujących razem 625 tys. transakcji w kwartale. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych w omawianym okresie sprzedanych zostało ponad 23 tys. szt. produktów kredytowych w formule NA KLIK.
W trzecim kwartale Bank Zachodni WBK wprowadził następujące zmiany w bankowości mobilnej i internetowej:

 • Nowa szata graficzna BZWBK24 internet
 • Ułatwienia w realizacji przelewów w BZWBK24 internet – zmiana sposobu wyszukiwania odbiorców zdefiniowanych i prezentowanie informacji o braku środków na rachunku podczas zlecania przelewu
 • Nowy operator biletów komunikacji miejskiej moBILET w Zakupach mobilnych, dzięki czemu liczba miast, w których dostępna jest usługa, została zwiększona do 120

 
We wrześniu 2014 r. Bank Zachodni WBK otrzymał linię kredytową w wysokości 100 mln EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie sektora MŚP. Kredyty ze środków EBI cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców ze względu na ich relatywnie niskie oprocentowanie.
Bank Zachodni WBK otrzymał statuetkę lidera za zajęcie drugiej pozycji na rynku pod względem sprzedaży kredytów z gwarancja „de minimis”. Bank ma ok. 20-procentowy udział w ilości udzielonych dotąd w kraju gwarancji „de minimis” oraz 15-procentowy udział w ich wartości.
 
Na koniec III kwartału 2014 roku Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 919 placówek, w tym 116 placówek partnerskich oraz 1374 bankomaty i 151 wpłatomatów.
 
Bankowość korporacyjna Banku Zachodniego WBK
W III kwartale 2014 r. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej osiągnął postęp we wszystkich segmentach działalności. Kontynuowano realizację strategii, kładąc nacisk na doskonalenie jakości świadczonych usług i oferty produktowej oraz wzrost wolumenów biznesowych. Budowany przez dziewięć miesięcy portfel kredytowy zwiększył się przewyższając roczne tempo wzrostu rynku. Silna orientacja Pionu na nowe transakcje i klientów znalazła odzwierciedlenie w liczbie nowo zawartych umów i  w wynikach akwizycji nowych klientów.
 
Global Banking & Markets w Banku Zachodnim WBK
W pionie Global Banking & Markets w III kwartale 2014 r. Bank Zachodni WBK sfinalizował jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku korporacyjnego: kredyt syndykowany dla jednej z największych polskich grup metalowo-górniczych. Bank wystąpił w roli globalnego koordynatora, organizatora i prowadzącego księgę popytu. BZ WBK uczestniczył też z sukcesem w przedłużeniu o kolejne 5 lat programu emisji obligacji krajowych jednej z największych grup gazowniczych w Polsce, wygrał przetarg na bieżącą obsługę bankową spółki z wiodącej grupy transportowej, pełnił funkcję współprowadzącego księgę popytu w emisji euroobligacji spółki z sektora chemicznego oraz zamknął kilka znaczących transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowej z naszymi kluczowymi klientami. Globalna współpraca z Grupą Santander zaowocowała udziałem grupy w emisji euroobligacji jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Polsce, refinansowaniem kredytów obrotowych w Polsce i  w Meksyku dla międzynarodowej grupy świadczącej usługi finansowe.
 
Więcej informacji:
Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
rzecznik.prasowy@bzwbk.pl
 
Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl