Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Grupa Banku Zachodniego WBK po czterech kwartałach 2014 roku

Po czterech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 2,64 mld zł zysku brutto, o 5 % więcej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł do kwoty 2,05 mld, a zysk należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 1,91 mld zł. Dochody Grupy wzrosły o 8%, a wskaźnik efektywności kosztowej, po wyłączeniu kosztów integracji spadł do 44,5%.

 

Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK po czterech kwartałach 2014 r.:

 • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,64 mld zł i zwiększył się o 5% r/r.
 • Zysk netto wyniósł 2,05 mld i zwiększył się o 1,6% % r/r.
 • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,91 mld zł i zmniejszył się o 3,4% r/r.
 • Dochody ogółem wyniosły 6,58 mld zł i wzrosły o 8% r/r. Po wyeliminowaniu zysków na udziałach w podmiotach powiązanych, dochody ogółem wzrosły o 15,8% r/r.
 • Koszty ogółem wyniosły 3,1 mld zł i były wyższe o 8,4% r/r.
 • Wskaźnik efektywności kosztowej (C/I) na poziomie 47,2%, a po wyłączeniu kosztów integracji – 44,5%.
 • Wskaźnik ROE wyniósł 14,4%, a po wyłączeniu kosztów integracji z dawnym KB – 15,5%.
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 12,91% według metodologii kalkulacji określonej w pakiecie CRD IV/CRR.
 • Aktywa Grupy wyniosły 134,5 mld zł

W samym IV kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk brutto w wysokości 702,3 mln zł. Zysk brutto za cały 2014 rok osiągnął wartość 2,64 mld zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 5%.
Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK za trzy ostatnie miesiące 2014 roku wyniósł 445,2 mln zł, a  w skali całego 2014 r. zamknął się kwotą 1,91 mld zł, co oznacza spadek o 3,4% r/r.
W IV kwartale 2014 r. dochody ogółem Grupy wyniosły 1,84 mld zł i zwiększyły o 5,2% kw/kw. Dochody ogółem za cały 2014 r. wyniosły 6,58 mld zł i wzrosły o 8% r/r, a po wyłączeniu zysków na udziałach w podmiotach powiązanych były wyższe o 15,8% r/r.
Wynik z tytułu odsetek za IV kwartał 2014 r. wyniósł 1,07 mld zł i zmniejszył się o 7,1% kw/kw, a  w całym 2014 r. osiągnął wartość 4 mld zł i wzrósł o 22% r/r. W IV kwartale marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosła 3,55%.
Wynik z tytułu prowizji za 2014 r. osiągnął wartość 1,85 mld zł i był wyższy o 3,9% r/r. W IV kwartale 2014 r. wyniósł 471,9 mln zł i zmniejszył się o 2,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
W IV kwartale 2014 r. koszty ogółem Grupy zwiększyły się o 6,5% kw/kw. Po wyeliminowaniu z całkowitej bazy kosztowej Grupy, obciążeń z tytułu projektu integracji oraz jednorazowych inicjatyw, odnotowano wzrost kosztów w skali kwartału w wysokości 1,9%. Po czterech kwartałach 2014 r. całkowite koszty Grupy ukształtowały się na poziomie 3,104 mld zł i były wyższe o 8,4% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji, kosztów o charakterze jednorazowym, kosztów operacyjnych Grupy SCB S.A. oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUnŻ, a także amortyzacji w wysokości 84,4 mln zł powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych, porównywalne koszty ogółem spadły o 2,9% r/r.
Przy zbliżonym tempie wzrostu kosztów i dochodów Grupy w stosunku rocznym (odpowiednio o 8,4% r/r i 8% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej Grupy wyniósł 47,2% i był stabilny w ujęciu rocznym (47% w 2013 r.). Bez kosztów integracji wskaźnik ten wyniósł 44,5% wobec 42,7% w okresie porównywalnym.
Na koniec grudnia 2014 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 134,5 mld zł, co oznacza wzrost w skali trzech miesięcy o 3,2%, a  w skali dwunastu miesięcy o 26,8%.
Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 27% do 90,95 mld zł.
Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 20,9% do wartości 94,98 mld zł.

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK

W ciągu czterech kwartałów 2014 otwarto 492 tys. nowych kont, w tym 339,2 tys. Kont Godnych Polecenia. Na koniec roku bank prowadził 2,912 mln ROR.
W IV kwartale Bank promował 4-miesięczną Nową Lokatę Swobodnie Zarabiającą na nowe środki, kampania zakończyła się pozyskaniem ponad 30 tys. nowych klientów indywidualnych. Ponadto wdrożono do oferty nowe Lokaty Bonusowe oraz wiele lokat strukturyzowanych. Według danych portalu Structured Retail Products, BZWBK był w 2014 roku największym dystrybutorem detalicznych produktów strukturyzowanych, zarówno pod względem wartości przeprowadzonych emisji, jak i liczby (153 produkty).
Bank Zachodni WBK przygotował i wprowadził ofertę dla klientów zamożnych - nowe Konto VIP z bezpłatną kartą Visa Electron VIP oraz pakietem usług dodatkowych. Promocyjnie wprowadzono również bezpłatną kartę kredytową Gold, bezpłatny rachunek firmowy oraz ofertę familijną - bezpłatną kartę i bankomaty dla dziecka. Klientom, w związku z włączeniem Domu Maklerskiego w struktury BZ WBK, zaoferowano też nowy Rachunek Inwestycyjny VIP oraz przeprowadzono wspólną kampanię promującą Indywidualne Konta Emerytalne.
Na koniec IV kwartału 2014 roku Bank miał w portfelu 968 tys. kart przedpłaconych, 694 tys. kart kredytowych oraz 3,4 mln kart debetowych. W 2014 roku sprzedaż kart kredytowych wzrosła o ponad 13,7% w stosunku do poprzedniego roku.
W IV 2014 w stosunku do analogicznego okresu ub.r. sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 9%, dla nowych limitów w koncie wzrost sprzedaży wyniósł 4%. Sprzedaż kredytów gotówkowych w całym 2014 r. wzrosła o 7% w stosunku do 2013 r., natomiast dla nowych limitów w koncie o 14%.
W ubiegłym roku bank wprowadził do oferty kredyt gotówkowy dla dwóch kredytobiorców „Duet” – z oprocentowaniem 6%, a także udostępnił kredyt gotówkowy i limit kredytowy w koncie w BZWBK24 Mobile.
W IV kwartale w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 37%, natomiast w całym 2014 r. o 27% w stosunku do 2013 r. Portfel kredytów hipotecznych przyrósł r/r o 3,6% i wyniósł na koniec 2014 r. 27,44 mld zł.
Na koniec IV kwartału 2014 roku z bankowości mobilnej korzystało ponad 483 tys. aktywnych użytkowników (wzrost o 102% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Wykonali oni łącznie 914 tys. transakcji w IV kwartale i 2,2 mln transakcji w 2014 roku. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma obecnie ponad 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych w IV kwartale 2014 sprzedanych zostało ponad 25 tys. szt. produktów kredytowych, a  w całym 2014 roku było to 88,5 tys. szt. W IV kwartale 2014 roku Bank Zachodni WBK wprowadził następujące zmiany w bankowości mobilnej i internetowej:

 • Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile – decyzja kredytowa i udostępnienie środków nawet w 60 sekund.
 • Doradca online – możliwość kontaktu z konsultantem poprzez wideo, audio lub czat internetowego z BZWBK24 mobile na smartfonie, tablecie i  z BZWBK24 internet.
 • Aplikacja BZWBK24 mobile na tablety z systemem operacyjnym iOS i Android.
 • Pulpit wraz z Ulubionymi –możliwość definiowania skrótów do ulubionych transakcji i miejsc w serwisie.

Ponadto w 2014 roku bank wprowadził dodatkowo możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i opłacania parkingów, dotowanie celów charytatywnych, zakup ubezpieczenia turystycznego, logowanie do BZWBK24 mobile hasłem uproszczonym PIN mobile oraz udostępnił bankowość mobilną dla firm z pakietem MiniFirma i Moja Firma plus.

W 2014 roku w segmencie małych i średnich firm o 16,3% wzrosła liczba klientów z dużą aktywnością transakcyjną i uproduktowieniem. Linia biznesowa udzieliła także o 26% więcej kredytów niż przed rokiem. Ich wartość sięgnęła prawie 5 mld zł, nie uwzględniając odnowień kredytów w rachunkach bieżących. Także o 26% w ciągu roku wzrosła liczba klientów, korzystających z transakcji walutowych. W takim samym tempie rosła liczba transakcji wymiany walut, także w efekcie wdrożenia platformy walutowej w usługach bankowości elektronicznej.

Na koniec roku Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 903 placówek, w tym 115 placówek partnerskich oraz 1365 bankomatów i 204 wpłatomatów.

Bankowość korporacyjna Banku Zachodniego WBK

W czwartym kwartale 2014 roku Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej kontynuował rozwój wszystkich kluczowych linii biznesowych, zgodnie ze strategią osiągania wyników wyższych niż rynkowe i zwiększania udziału w rynku. W 2014 roku w segmencie klientów korporacyjnych wprowadzone zostały inicjatywy dot. obsługi klienta w kluczowych obszarach: operacyjna obsługa klienta, efektywność procesu kredytowego, pomiar i zarządzanie jakością.
W 2014 r. wolumeny kredytowe w Centrach Bankowości Korporacyjnej wzrosły o 14% i znacznie przekroczyły dynamikę rynku. Bank powiększał też systematycznie bazę depozytów poprzez rozszerzanie oferty produktów z zakresu bankowości transakcyjnej. Saldo depozytów wzrosło o 17% r/r, co osiągnięto na tle rynku rosnącego w tempie 9,4%. Pion odnotował silny wzrost sprzedaży wiązanej w wielu kluczowych obszarach: faktoring, produkty skarbowe, prowizje ogółem, leasing, wzrost przychodów bankowości transakcyjnej pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego.
Przychody ogółem Segmentu Nieruchomości wzrosły o 11% r/r dzięki znacznie wyższej aktywności w trzech docelowych sektorach: Inwestycje Komercyjne, Budownictwo Komercyjne i Budownictwo Mieszkaniowe.
Na koniec grudnia baza klientów obejmowała 9 000 podmiotów prowadzących działalność w różnych sektorach.

Global Banking & Markets w Banku Zachodnim WBK

W pionie Global Banking & Markets w 2014 r. Bank Zachodni WBK sfinalizował jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku korporacyjnego: kredyt syndykowany dla jednej z największych polskich grup metalowo-górniczych. Bank wystąpił w roli globalnego koordynatora, organizatora i prowadzącego księgę popytu. BZ WBK uczestniczył też z sukcesem w przedłużeniu o kolejne 5 lat programu emisji obligacji krajowych jednej z grup gazowniczych w Polsce, pełnił funkcję współprowadzącego księgę popytu w emisji euroobligacji spółki z sektora chemicznego oraz zamknął kilka znaczących transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowej z naszymi kluczowymi klientami.
Bank uczestniczył w finansowaniu akwizycji w sektorze infrastrukturalnym przez kluczowego klienta globalnego pionu GBM. Globalna współpraca z Grupą Santander zaowocowała udziałem grupy w emisji euroobligacji jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Polsce, refinansowaniem kredytów obrotowych w Polsce i  w Meksyku dla międzynarodowej grupy świadczącej usługi finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość portfela aktywnych umów kredytowych Globalnej Bankowości Transakcyjnej (tj. suma otwartych linii kredytowych) wyniosła 3,1 mld zł i wzrosła o 8% r/r. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano też wzrost należności faktoringowych, które na koniec grudnia ukształtowały się na poziomie 0,9 mld zł.
W skali roku zwiększyła się wartość depozytów i środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów, osiągając na koniec grudnia 2014 r. 6,5 mld zł, co oznacza wzrost o 44% r/r. Istotną część bazy depozytowej stanowiły depozyty terminowe z udziałem na poziomie 72%.
W IV kwartale 2014 roku Dom Maklerski został włączony w struktury Banku, co pozwoli na pełną integrację usług maklerskich z bankowymi.
W ostatnim kwartale ub. r. wprowadzono do oferty pierwszy produkt maklerski przeznaczony specjalnie dla klientów Banku Zachodniego WBK – Rachunek i inwestycyjny VIP. We współpracy z Santanderem uruchomiona została platforma do obrotu na derywatach zagranicznych. Rozpoczęto też analityczny coverage 30 nowych spółek notowanych na GPW, co daje łącznie liczbę ponad 90 analizowanych spółek i jest największa liczba spółek analizowanych przez dom maklerski w Polsce. Na koniec 2014 roku udział Domu Maklerskiego BZ WBK wyniósł niemal 7% w rynku akcji i niemal 9% w rynku kontraktów terminowych, co w obu przypadkach oznacza III pozycję na rynku.
Usługi maklerskie są dostępne u doradców w oddziałach banku.

Santander Universidades

W 2014 roku do Programu Santander Universidades dołączyło 13 nowych uczelni, podpisano 14 nowych umów o współpracy, zrealizowano 24 projekty naukowe i badawcze oraz 6 funduszy przeznaczonych na mobilność pracowników i studentów.
W Programach Globalnych zrealizowanych w USA, Niemczech i Singapurze wzięło udział 34 studentów. Bank udostępnił także 39 tys. studentów 7 polskich uczelni Elektroniczne Legitymacje z funkcją płatniczą MasterCard Smartcard. Smartcard to legitymacja, która świadczy o przynależności do środowiska akademickiego, ale także gwarantuje dostęp do usług elektronicznych np. w bankomatach, dostęp do Internetu, umożliwia wstęp do pomieszczeń uniwersyteckich i dostęp do komputerów oraz może służyć jako karta biblioteczna. Można nią także zarejestrować obecności na zajęciach. Dodatkowo, oferuje zniżki w uruchomionym programie Rabaty Smartcard i może być nośnikiem podpisu elektronicznego.

Więcej informacji:

Artur Sikora
Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8002
rzecznik.prasowy@bzwbk.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Zachodni WBK
tel.: (+48) 22 586 8040
mobile: 510 028 223
monika.nowakowska@bzwbk.pl