Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK Wyniki za okres styczeń-czerwiec 2016

W I półroczu 2016 r. Grupa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 1 280 mln zł (spadek o 19% r/r). Po wyeliminowaniu jednorazowych zysków oraz nowych obciążeń ustawowych (tj. 173 mln zł z tytułu podatku bankowego), zysk należny wzrósł o 1% r/r.

KLIENCI. Należności brutto od klientów wzrosły o 11% r/r (3% k/k), osiągając wartość 106 mld zł. Wartość zobowiązań wobec klientów oraz jednostek funduszy inwestycyjnych wyniosła 119 mld zł, co oznacza wzrost o 10% r/r i 3% k/k.

WYNIKI

 • Silny wzrost wyniku z tytułu odsetek o 9% r/r.
 • Stabilny poziom dochodów ogółem – wzrost o 1% r/r (po wyłączeniu zysków jednorazowych w  I kw. 2015 r.
  i II kw. 2016 r.).
 • Poprawa zanualizowanego wskaźnika kosztu ryzyka do 75 pb. Spadek wartości odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych o 12% do 311 mln zł.
 • Ścisła kontrola kosztów ze wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie 47%.
 • Łączna wartość dywidend otrzymanych w  I poł. 2016 r. na poziomie 95 mln zł (wzrost o 5% r/r).
 • Spadek zysku na portfelu ALM r/r – 80 mln zł w  I poł. 2016 r. wobec 229 mln zł w  I poł. 2015 r.
 • Wyniki uwzględniają podatek bankowy w wys. 173 mln zł za okres 5 miesięcy


KAPITAŁY. Grupa utrzymała silną pozycję kapitałową, uwzględniając wypłatę dywidendy w maju 2016 r. Współczynnik adekwatności kapitałowej Grupy kształtował się na poziomie 14,4%, a współczynnik kapitału Tier I na poziomie 14,0%.

TRANSFORMACJA CYFROWA. Bank uruchomił program transformacji cyfrowej, którego celem jest pełna cyfryzacja procesów zmierzająca do zapewnienia  jeszcze lepszej obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez optymalizację modelu obsługi oraz do poprawy efektywności Banku.  

WYNIKI

W I poł. 2016 r. Grupa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wys. 1,280 mln zł, tj. 19% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Powyższy spadek jest spowodowany niższym poziomem zysków jednorazowych ujętych w 2016 r., utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych oraz wprowadzeniem podatku bankowego w lutym 2016 r. Bank odnotował wzrost należności oraz zobowiązań wobec klientów o, odpowiednio, 11% r/r i 10% r/r. Poprawie wyników w zakresie przychodów oraz działalności biznesowej towarzyszył postęp w realizacji transformacji biznesowej Grupy, w szczególności wzrost liczby lojalnych klientów. Liczba klientów digital zwiększyła się o 4% wraz ze wzrostem liczby klientów mobilnych (o 35% do 769 tys.).

 


W I poł. 2016 r. dochody ogółem Grupy Banku Zachodniego WBK wyniosły 3,943 mln zł, co oznacza spadek o 4% r/r. W ujęciu porównywalnym (po wyłączeniu transakcji jednorazowych w 2015 r. i 2016 r.), dochody ogółem kształtowały się na stabilnym poziomie (+1% r/r). Wzrost dochodów ogółem po wyłączeniu pozycji jednorazowych (+1% r/r) wynika ze wzrostu wyniku odsetkowego oraz wyniku handlowego i rewaluacji, który został ograniczony przez nieznaczny spadek wyniku z tytułu prowizji oraz niższy wynik na instrumentach finansowych.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 2 277 mln zł i zwiększył się o 9% r/r. W II kwartale 2016 r. marża odsetkowa netto Grupy wyniosła 3,67% (wzrost o 8 pb k/k), osiągając średnią wartość w  I poł. 2016 r. na poziomie 3,6%.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 944 mln zł w  I poł. 2016 r. i zmniejszył się o 2% r/r oraz spadł nieznacznie w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK w  I poł. 2016 r. miała wypłata dywidendy w wys. 89 mln zł przez Grupę Aviva oraz jednorazowy zysk w wys. 316 mln zł związany z transakcją przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.

Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,705 mln zł i wzrosły o 2% r/r (spadek o 3% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Wzrost kosztów wynikał z rozwoju nowych technologii (związanych z procesem cyfryzacji) oraz zwiększenia skali działania. Wskaźnik koszty/dochody kształtował się na poziomie 47%. Obciążenie wyniku z tytułu podatku bankowego od aktywów wyniosło 173 mln zł za
5 miesięcy począwszy od lutego 2016 r. według stawki miesięcznej w wys. 0,0366%.

Wartość odpisów netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosła 311 mln zł (spadek o 12% r/r),
a zanualizowany koszt ryzyka kształtował się na poziomie 75 pb (wobec 0,92% w II kw. 2015 r.), dzięki poprawie jakości portfela kredytowego (wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,82% wobec 8,1% na koniec I poł. 2015 r.) oraz proaktywnym politykom zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu ekonomicznym.
W maju 2016 r. BZ WBK wypłacił dywidendę w wys. 1,290 mln zł (13 zł na akcję).
 


Bankowość detaliczna w  I poł. 2016 r.:

 • Trwały prace nad uproszczeniem oraz optymalizacją oferty dla klientów.
 • Sprzedaż w kanałach zdalnych wzrosła o ok. 24% r/r, szczególnie pod względem liczby kont osobistych, która podwoiła się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W II kw. udział sprzedaży nowych kont osobistych w kanałach zdalnych wyniósł 22% (6% w 2015 r.).
 • Liczba transakcji w kanale BZWBK24 mobile wzrosła dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając wartość ponad 3,1 mln w II kw. 2016 r.
 • Kampania sprzedażowa kredytów gotówkowych w II kw. 2016 r. odniosła duży sukces, przekładając się na rekordowy poziom sprzedaży w II kw. oraz wzrost o 31% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
 • W I poł. 2016 r. odnotowano rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych w wys. 2,9 mld zł (+47% r/r) dzięki optymalizacji procesu akceptacji oraz skróceniu czasu decyzji kredytowej.
 • BZ WBK był pierwszym bankiem, który wprowadził płatności zbliżeniowe za pomocą telefonu komórkowego
  z wykorzystaniem zarówno kart debetowych jak i kart kredytowych Visa/MasterCard.
 • Wartość depozytów klientów detalicznych wzrosła o 10% r/r oraz 1% k/k.

 


MŚP w  I poł. 2016 r.:

 • Wzrost poziomu finansowania klientów MŚP o 11% w stosunku do II kwartału 2015 r. i 2% w stosunku do
  I kwartału 2016 r.
 • Poziom depozytów klientów MŚP wzrósł o 10% r/r i 3% kw/kw
 • Obecnie wdrażana jest nowa strategia rozwoju MŚP, która opiera się na wsparciu przedsiębiorców w pokonywaniu barier związanych z digitalizacją, rozwojem eksportu, wparciem przy zatrudnianiu pracowników oraz dostarczaniem wiedzy i szkoleń. Wsparcie dostępne jest przez portal internetowy firmoweewolucje.bzwbk.pl. Dotychczas na portalu zarejestrowało się ponad 3 000 firm.
 • Zmiany w ofercie kredytowej – kredyty on-line, pakiet kredytowy dla agrobiznesu, gwarancje POIG (pomoc de minimis), gwarancje COSME, kredyt technologiczny we współpracy z BGK.
 • Uproszczenie procesu otwierania rachunków Konto Firmowe Godne Polecenia i Konto Firmowe Godne Polecenia Premium (otwierane także w procesie on-line)
 • Bankowość mobilna dla firm iMobile24, poszerzenie usług dostępnych poprzez Contact Center;
 • Ogłoszono kolejną ósmą edycję cieszącego się dużą popularnością cyklu „Akademia Przedsiębiorcy”, której tematem przewodnim jest handel zagraniczny.


Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w  I poł. 2016 r.:

 • Dobre wyniki w pierwszym półroczu i utrzymanie silnego tempa wzrostu w najważniejszych pozycjach przychodów (+12% r/r); wzrost bilansu powyżej rynku.
 • Dalsza dywersyfikacja bazy klientów, portfela kredytowego i źródeł przychodów.
 • IBiznes24: wdrożono nowe funkcjonalności.
 • Poszerzenie oferty dla klientów o bankowość mobilną (iMobile24) i płatności BLIK.
 • Wprowadzono pięć nowych produktów dla sektora rolno-spożywczego (Agro Produkcja, Agro Budowa, Agro Grunt, Agro Inwestycja, Agro Pomostowy).
 • 2. pozycja na rynku bankowym w udzielaniu gwarancji de minimis.
 • Poziom depozytów wzrósł o 15% r/r i 7% kw/kw.


Globalna Bankowość Korporacyjna w  I poł. 2016 r.:

 • Wdrożenie innowacyjnych usług „cash management” (tzw. host-to-host) dla jednego ze strategicznych klientów Grupy.
 • Zawarcie kilku znaczących umów kredytowych, między innymi z międzynarodowym koncernem samochodowym, a także z klientami z sektora spożywczego, nieruchomości i finansowego.
 • Gwarancja zabezpieczająca płatność w transakcji nabycia akcji spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przez wiodącą grupę z sektora telekomunikacyjno-medialnego.
 • GBK utrzymała pozycję lidera w zakresie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe i stopy procentowej.
 • Wdrożenie funkcjonalności wymiany walut poprzez platformę e-FX (w BZWBK24 i BZWBK24 Mini Firma).
 • Biuro Maklerskie: nowe kontrakty na różnice kursowe; klientom inwestującym na giełdach zagranicznych udostępniona została nowa funkcjonalność – automatyczne przewalutowanie.
 • Poziom depozytów wzrósł o 8% r/r i 15% kw/kw.


Leasing w  I poł. 2016 r.:

 • Rekordowo wysoka sprzedaż o łącznej wartości 1,97 mld zł, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Portfel leasingowy wzrósł o 20% r/r do poziomu 6,2 mld zł.
 • W segmencie finansowania małych i średnich firm, po wyłączeniu rynku rolnego, wzrost wyniósł 35% r/r.
 • W segmencie korporacyjnym wzrost finansowania nieruchomości wyniósł 26% r/r.


Faktoring w  I poł. 2016 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 8,75 mld zł i były o 11% wyższe niż przed rokiem.
 • Portfel kredytów wzrósł o 20% r/r i osiągnął poziom 3,1 mld zł.
 • Spółka utrzymała trzecią pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 12%.


Santander Consumer Bank w  I poł. 2016 r.:

 • Zysk brutto wyniósł 358 mln zł i wzrósł o 5% r/r.
 • Poszerzenie oferty kredytowej o nowy pakiet usług dla klientów korzystających z kredytów gotówkowych i ratalnych; modyfikacja pakietu assistance i dodanie do wybranych kart kredytowych płatności zbliżeniowych.
 • Portfel kredytowy wynosi 14,5 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 3% r/r. Wartość depozytów wzrosła o 17% r/r do 7,9 mld zł.


Więcej informacji:
Eamonn Crowley
CFO
eamonn.crowley@bzwbk.pl


Agnieszka Dowżycka
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
agnieszka.dowzycka@bzwbk.pl


Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations
Monika.nowakowska@bzwbk.pl