Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za rok 2011: rekordowe wyniki, rekordowa efektywność.

Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za rok 2011. Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami.

Przegląd podstawowych wielkości finansowych i biznesowych (w ujęciu narastającym):

 • Dochody ogółem Grupy BZ WBK S.A. wyniosły 3 823,0 mln zł i zwiększyły się o 8,1% r/r.
 • Wyłączając jednorazowe korekty w wysokości 88,8 mln zł, koszty ogółem wzrosły o 4,1% r/r i wyniosły 1 835,8 mln zł,w tym koszty pracownicze w wysokości 976,8 mln zł były wyższe o 1,9% r/r.
 • Porównywalny zysk przed opodatkowaniem (bez jednorazowych korekt) wzrósł o 20,2% r/r do 1 631,2 mln zł.
 • Zysk wyniósł 1 542,4 mln zł i zwiększył się o 13,6%.
 • Porównywalny zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 1 273,1 mln zł i był wyższy o 30,7% r/r. Uwzględniając jednorazowe korekty, zysk wzrósł o 21,6% r/r do 1 184,3 mln zł.
 • Współczynnik wypłacalności na poziomie 15,10% (15,77% na 31 grudnia 2010 r.).
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,2% na podstawie wielkości porównywalnych, a  z uwzględnieniem jednorazowych korekt 19,7% (17,6% na 31 grudnia 2010 r.).
 • Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) osiągnął wartość 48,0% na podstawie danych porównywalnych, a  z uwzględnieniem jednorazowych korekt obciążających w całości koszty operacyjne 50,3% (49,9% za 2010 r.).
 • Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 367,0 mln zł wobec 420,8 mln zł za 2010 r.
 • Wskaźnik kredytów niepracujących uległ obniżeniu do 5,5% (6,8% na 31 grudnia 2010 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych wynoszącej 1,0% (1,2% na 31 grudnia 2010 r.).
 • Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 81,2% w dniu 31 grudnia 2011 r. wobec 78,2% w dniu 31 grudnia 2010 r.
 • Wzrost należności brutto od klientów (+15,1% r/r) w porównaniu z końcem 2010 r. w wyniku rozbudowy portfela kredytów dla klientów instytucjonalnych (+20,5% r/r) i indywidualnych (+9,9% r/r) do wartości (odpowiednio) 24 521,2 mln zł i 12 572,6 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursów walutowych względem złotego, wzrost portfela należności brutto wyniósł 11,2% r/r.
 • Wyższy poziom zobowiązań wobec klientów (+11,6% r/r) w porównaniu z końcem 2010 r., przy wzroście środków od klientów instytucjonalnych (+17,8% r/r) i indywidualnych (+7,5% r/r) do wartości (odpowiednio) 19 718,2 mln zł i 27 111,3 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursów walutowych względem złotego, zobowiązania wobec klientów wzrosły o 10,3% r/r.
 • Spadek wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych w ciągu 2011 r. o 29,3% do poziomu 8,6 mld zł w związku z kumulacją zdarzeń wzmacniających niepewność inwestorów co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie.
 • Liczba rachunków bankowych przekroczyła 3,5 mln i była wyższa niż przed rokiem o 17,8%.
 • Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 zbliżyła się do 2 mln, a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała około 2,5 mln instrumentów debetowych.

W 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 542,4 mln zł, tj. wyższy niż w 2010 r. o 13,6%. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 184,3 mln zł i zwiększył się o 21,6% w stosunku rocznym. Wyłączając jednorazowe korekty w wysokości 88,8 mln zł, które wprowadzono do ksiąg rachunkowych w IV kwartale 2011 r. w ramach procesu ujednolicania praktyk operacyjnych z Grupą Santander, zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 1 631,2 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 20,2%, natomiast zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wzrósł o 30,7% r/r do kwoty 1 273,1 mln zł. Jednorazowe korekty dotyczą w całości strony kosztowej skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Dochody

Dochody Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 r. wyniosły 3 823,0 mln zł i zwiększyły się w stosunku rocznym o 8,1%.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 068,6 mln zł i był wyższy o 13,5% w stosunku rocznym, co jest pochodną korzystnego rozwoju marży odsetkowej netto w warunkach rosnących stóp procentowych i wysokiego przyrostu kluczowych wolumenów biznesowych. Istotny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek w 2011 r. miał wzrost marż depozytowych na produktach detalicznych, wsparty przez cztery podwyżki oficjalnych stóp procentowych ogłoszone w trakcie I półrocza ub.r., łącznie o 100 p.b. Poprawie marż depozytowych towarzyszył proces zawężania się marż kredytowych, związany z presją konkurencyjną na rynku wysokiej jakości kredytów.

Wyniki z tytułu prowizji

W 2011 r. wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1 357,7 mln zł i był wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,1%. Wysoki spadek dochodów prowizyjnych netto Grupy z tytułu zarządzania aktywami oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych, będący konsekwencją trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, został z nadwyżką zrekompensowany przez wzrost dochodów Grupy z działalności w zakresie bankowości bezpośredniej, kredytowej i obsługi walutowej, stymulowany przez rosnące wolumeny biznesowe. Największe zmiany r/r w składowych determinujących poziom wyniku Grupy z tytułu prowizji w 2011 r. omówiono szerzej w poniższych punktach:

 • Usługi z zakresu szeroko pojętej bankowości bezpośredniej wygenerowały wynik z tytułu prowizji na poziomie 313,6 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 11,9% r/r. Głównym motorem wzrostu tej pozycji były dochody związane z obsługą kart debetowych, które rosły pod wpływem wzrostu ilości tych instrumentów (+9% r/r) oraz wartości transakcji bezgotówkowych (+24% r/r) dokonywanych z ich użyciem. Duży wpływ na przyrost dochodów netto z tytułu kart debetowych miały też przychody z wydawnictwa kart i transakcje gotówkowe, a zwłaszcza zwiększająca się ilość wypłat z bankomatów obcych instytucji finansowych (+32% r/r) i niższe koszty realizacji takich operacji w następstwie zmiany stawek interchange.
 • Dochód z prowizji walutowych zwiększył się o 11,2% r/r do kwoty 224,3 mln zł w wyniku wzrostu walutowych obrotów handlowych obsługiwanych przez Bank na zlecenie klientów korporacyjnych (+26% r/r) przy jednoczesnym zawężaniu się spreadów walutowych (-9% r/r ) pod wpływem sytuacji na rynku walutowym.
 • Wynik z tytułu prowizji kredytowych wyniósł 113 mln zł i był wyższy o 25,8% r/r w porównaniu z poprzednim rokiem w związku ze wzrostem portfela należności z tytułu linii kredytowych w rachunku bieżącym przedsiębiorstw oraz spadkiem kosztów prowizyjnych za pośrednictwo w udzielaniu kredytów w efekcie modyfikacji procesu rozliczeń.
 • Dochody zrealizowane przez Grupę na rynku funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami osiągnęły wartość 241,9 mln zł, tj. o 18,6% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Kierunek i zakres tej zmiany zdeterminowała sytuacja na warszawskim rynku giełdowym, pozostająca pod silnym wpływem wydarzeń na świecie (kryzys zadłużeniowy państw członkowskich strefy euro i USA, rosnące obawy co do dalszego rozwoju gospodarki światowej). Po okresie względnej stabilizacji indeksów w  I poł ub.r. (pomimo stopniowego wzrostu awersji inwestorów do ryzyka), w III kwartale nastąpiło załamanie koniunktury i wycofywanie kapitału z ryzykownych aktywów, kontynuowane z mniejszym natężeniem w IV kwartale 2011 r. W tych warunkach, Grupa odnotowała spadek średniej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych o 14,8% w skali roku, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości dochodów prowizyjnych. Pozostałe dochody z tytułu prowizji pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.

Koszty

W 2011 r. całkowite koszty operacyjne Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 1 924,6 mln zł i były wyższe w stosunku rocznym o 9,1%. Pozycja ta zawiera jednorazowe korekty w wysokości 88,8 mln zł wprowadzone w celu ujednolicenia praktyk operacyjnych w ramach Grupy Santander. Po wyeliminowaniu wpływu korekt, koszty operacyjne wyniosły 1 835,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 4,1%. Przyrost ten powstał w wyniku wyższych obciążeń Grupy z tytułu opłat obligatoryjnych, przekształceń własnościowych, nowych projektów biznesowych oraz przedsięwzięć rozwojowych wspierających biznes i efektywność działania organizacji. Grupa kładzie stały nacisk na kontrolę kosztów oraz kontynuuje działania administracyjne, technologiczne i optymalizacyjne w celu ograniczenia bazy kosztowej. Po wyłączeniu wpływu jednorazowych korekt, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów ogółem do dochodów ogółem) uległ poprawie w stosunku rocznym, zmniejszając się z 49,9% za 2010 r. do 48,0% za 2011 r.

Aktywa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 59 873,3 mln zł i były wyższe o 12,6% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 98,7%. W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., największą zmianę po stronie aktywów (w ujęciu procentowym) odnotowano w pozycji „pochodne instrumenty zabezpieczające”, która zwiększyła się (+856,8% r/r) w wyniku desygnowania nowych połączeń zabezpieczających w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych wprowadzonej w Banku z początkiem grudnia 2011 r. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wzrosły (+161,7% r/r) wraz z portfelem krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP. Przyrost należności od banków (+100,8% r/r) to efekt wyższych depozytów składanych na rynku międzybankowym w ramach mechanizmu zabezpieczającego ryzyko operacji instrumentami pochodnymi. Zwiększyły się również należności netto od klientów (+15,8% r/r) i stanowiły 81,2% finansującej je bazy depozytowej banku od podmiotów niefinansowych wobec wskaźnika 78,2% na koniec grudnia 2010 r. Pozostałe aktywa zawierają m.in. aktywa przeznaczone do sprzedaży, których wzrost wynika z podjęcia przez Grupę działań w zakresie przejmowania nieruchomości za długi (w 2011 r. przejęto cztery nieruchomości o łącznej wartości 80,1 mln zł).

Portfel kredytowy

Na dzień 31 grudnia 2011 r. należności brutto od klientów wyniosły 39 432,4 mln zł i były wyższe o 15,1% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursów walutowych względem złotego, wzrost ten wyniósł 11,2% r/r. W 2011 r. wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 20,5% do poziomu 24 521,2 mln zł. Jest to efekt sprzyjającej koniunktury gospodarczej, która przełożyła się na wzrost popytu przedsiębiorstw na kredyt (zwłaszcza ze strony klientów korporacyjnych), w tym również na długoterminowy kredyt inwestycyjny. Znaczny udział w należnościach od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego mają kredyty na finansowanie nieruchomości dochodowych, które na koniec grudnia 2011 r. wyniosły 9 897,7 mln zł, tj. o 3,7% więcej w skali roku. Wzrost ten stanowi pochodną planowych spłat kredytowych, osłabienia krajowej waluty wobec EURO i innych walut (część portfela wyrażona w walutach

Baza depozytowa

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 78,2% pasywów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania te wyniosły 46 829,5 mln zł, zwiększając się o 11,6% w porównaniu do stanu z końca 2010 r. Po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursów walutowych względem złotego, wzrost ten wyniósł 10,3% r/r. Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 27 111,3 mln zł i wzrosły o 7,5% r/r. Największym zainteresowaniem klientów indywidualnych cieszyły warianty lokaty Codziennie Zarabiającej. Salda pochodzące od klientów instytucjonalnych w wysokości 19 718,2 mln zł przekroczyły poziom z końca ub.r. o 17,8% dzięki wdrożeniu i skutecznej realizacji strategii pozyskiwania depozytów od klientów korporacyjnych. W okresie objętym raportem klienci instytucjonalni preferowali negocjowane lokaty krótkoterminowe.