Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

Wyniki za okres od stycznia do września 2016r.

W pierwszych trzech kwartałach 2016r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 1,706 mln zł, tj. 17% niższy r/r. Wyłączając jednorazowe zyski oraz obciążenia ustawowe (tj. podatek bankowy w wysokości 278 mln zł), zysk należny akcjonariuszom wzrósł o 6% r/r.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Bank rozwijał się zgodnie z oczekiwaniami. Baza lojalnych klientów oraz poziom ich aktywności transakcyjnej cały czas rosną, co pozwoliło wypracować zadowalający, 6 proc. wzrost zysku w ujęciu r/r. Wartość zysku należnego akcjonariuszom osiągnęła poziom 1,706 mln zł. Cały czas działamy w otoczeniu pełnym wyzwań, na które składają się m.in. niskie stopy procentowe, obciążenie w postaci podatku bankowego, jak również niepewność co do ustawowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych. W tych warunkach Bank Zachodni WBK koncentruje się na doskonaleniu oferty poprzez upraszczanie procesów, wdrożenie wielokanałowego modelu obsługi oraz nacisk na jakość obsługi i satysfakcji klientów.

 

Gerry Byrne, Pełniący funkcję Prezesa Zarządu,

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK

 

KLIENCI Wartość kredytów brutto wzrosła o 9% r/r (1% k/k) do poz. 106,5 mld zł. Całkowita wartość depozytów oraz aktywów netto funduszy inwestycyjnych wyniosła 120 mld zł, co oznacza wzrost o 11% r/r oraz 1% k/k.

WYNIKI

 • Wysoki wzrost wyniku z tytułu odsetek o 10% r/r
 • Stabilne dochody ogółem +3% r/r z wyłączeniem zysków jednorazowych odnotowanych w  I kw. 2015 r. oraz
  II kw. 2016 r.
 • Zanualizowany koszt ryzyka obniżony do 80pb przy odpisach z tytułu utraty wartości należności kredytowych na poziomie 565 mln. zł
 • Ścisła kontrola kosztów ze wskaźnikiem kosztów do dochodów na poziomie 46,5%
 • Dywidenda w wys. 95 mln PLN wypłacona przez spółki AVIVA,+5% r/r
 • Realizacja zysków z zarządzania aktywami i pasywami (ALM) w wysokości 84 mln zł, co oznacza spadek
  o 68% r/r
 • Wyniki uwzględniają podatek bankowy za osiem miesięcy br. na poziomie 278 mln zł
 •  

KAPITAŁY Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy wyniósł 15,30%, a współczynnik kapitału podstawowego
CET1 14,88%.

TRANSFORMACJA CYFROWA Na początku 2016 r. bank wdrożył program transformacji cyfrowej, w projekcie
w III kw. zostały określone nowe inicjatywy. Mają one zostać wdrożone do połowy 2017 r. W III kwartale 2016 r. 2 miliony klientów Banku aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, co stanowi wzrost na poziomie 7% r/r. Liczba transakcji
w kanałach mobilnych w III kw. wzrosła o 93% r/r. Ponadto bank rozwija przyjazne dla klienta strefy samoobsługowe
w oddziałach.  

LINIE BIZNESOWE Preferencje klientów przesuwają się w kierunku bankowości elektronicznej oraz szerszego wykorzystania kanałów zdalnych. Bank kontynuuje prace nad podwyższaniem jakości oferty dla klientów i ich zadowolenia z jakości świadczonych usług poprzez optymalizację i upraszczanie procesów.

Przez trzy kwartały 2016 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała  zysk należny akcjonariuszom
w wys. 1,706 mln zł, co oznacza 17% spadek w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. Spadek ten wynika
z wprowadzenia podatku bankowego w lutym 2016 roku, niższych zysków jednorazowych ujętych w 2016 r oraz utrzymywania się niskiego poziomu stóp procentowych. Bank odnotował wzrost należności oraz zobowiązań wobec klientów o, odpowiednio, 9% r/r i 11% r/r. Poprawie wyników w zakresie przychodów oraz działalności biznesowej towarzyszył postęp w realizacji transformacji biznesowej Grupy, w szczególności wzrost liczby lojalnych klientów. Liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej zwiększyła się o 7%, a liczba klientów mobilnych wzrosła
o 32% do 809 tys.

Kluczowe rezultaty osiągnięte w 3 kwartałach 2016r.:

WYNIKI

W ciągu trzech kwartałów 2016 r. dochody ogółem Grupy Banku Zachodniego WBK wyniosły ogółem 5.745,9 mln zł,
tj. były o 0,9% niższe R/R. W ujęciu porównywalnym (z wyłączeniem jednorazowych transakcji powstałych w 2015 r.
 i 2016 r.), dochody ogółem były o 2,9% wyższe r/r. Generalnie, przychody ogółem wzrosły pod wpływem wyższych przychodów z działalności komercyjnej, głównie dochodów odsetkowych oraz wyniku na pozostałych instrumentach finansowych. Grupa zanotowała wzrost pozycji „wynik na pozostałych instrumentach finansowych” dzięki ujętym
w II kw. br. zyskom z transakcji dotyczącej VISA.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął poziom 3.495,6 mln zł, tj. zwiększył się o 10% r/r. Marża odsetkowa netto Grupy ukształtowała się na poz. 3,73% w III kw. (wzrost o 6bp k/k) i wynosiła średnio 3,65% przez trzy kwartały.

W ciągu trzech kwartałów 2016r. wynik z tyt. opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 1.430,8 mln zł, i był niższy
o 1% r/r. i wyższy o 3% w ujęciu k/k.

W 1 poł. 2016 Grupa Banku Zachodniego WBK otrzymała dywidendę w wys. 95 mln zł od spółki Aviva oraz odnotowała jednorazowy zysk w wysokości 316 mln zł z transakcji dotyczącej VISA. Finansowy skutek obu zdarzeń ujęto
w I półroczu.

Koszty operacyjne wyniosły 2.527,4 mln zł, tj. wzrosły o 2% r/r (-2% k/k). Wzrost kosztów wynika z wprowadzenia nowych technologii w Grupie, rosnącej skali działalności oraz opłat wprowadzonych przez regulatora. Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 46,5%. Grupa Banku Zachodniego WBK zapłaciła podatek bankowy w wysokości
w 278 mln zł obejmujący 8 miesięcy 2016 r. i liczony na podstawie wartości aktywów wg. miesięcznej stawki 0,0366%.

Odpisy aktualizacyjne z tyt. kredytów oraz pożyczek wyniosły 565 mln zł (2%więcej r/r), a roczny koszt ryzyka osiągnął poziom 80pb i był znacznie niższy r/r (0,89% w 3 kw. 2015 r.), co odzwierciedla poprawę jakości portfela kredytowego (wskaźnik kredytów niepracujących na poz. 6,84%; wobec 8,12% w III kw.2015 r. oraz realizowaną przez Grupę politykę proaktywnego zarządzania ryzykiem w sprzyjających warunkach ekonomicznych.

W maju 2016 r. BZ WBK wypłacił dywidendę w wysokości 1,290 mln zł (13 zł na akcję).

Bankowość detaliczna w III kw. 2016 r.:

 • Ciągła koncentracja na upraszczaniu procesów obsługi klientów i oferty m.in. wnioskowanie o kredyty konsumenckie dla kwot do 4 tys. zł., oferta depozytowa, oferta kart płatniczych.
 • Realizacja projektu tokenizacji kart we współpracy z organizacjami płatniczymi. Dzięki temu wszystkie karty BZWBK będzie można użytkować w portfelach cyfrowych takich jak Android Pay czy Samsung Pay
 • Wzrost sprzedaż produktów kredytowych w kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center) o 18% r/r
  (70 tys. w III kwartale).
 • Wzrost liczby transakcji mobilnych o 93% r/r, ponad 3,5 mln transakcji w III kwartale.
 • Wzrost sprzedaży kont zakładanych przez internet o 197% r/r (25 000 sztuk w III kwartale).
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła w III kwartale o 7% r/r., w tym w kanałach zdalnych o 51% r/r
 • Udostępnienie klientom cyfrowego portfela MasterPass
 • Rozwój stref samoobsługowych – rozszerzenie sieci urządzeń dualnych z funkcja wpłat i wypłat
 • Bardzo dobre wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych w ujęciu kwartalnym, na poziomie 1,45 mld zł
  i wyższe o26,2% r/r. Narastająco na poziomie 4,36 mld zł, wyższe o39,6% r/r
 • Wzrost wartość depozytów klientów detalicznych o 8% r/r.
 • Wzrost wartość kredytów klientów detalicznych o 8% r/r.

MŚP w III kw. 2016 r.: 

 • Ponad 8,7 tys. nowych klientów, 62% to klienci aktywni
 • Wzrost wartości portfela kredytowego MŚP o 10% r/r
 • Wprowadzenie kont w walutach niestandardowych - CNY, MXN, RON, RUB,TRY
 • Rozwój strategii pozafinansowego wspierania firm – nowy program stażowy dla klientów, warsztaty edukacyjne, szkolenia on-line dla pracowników klientów.
 • II edycja programu „Firmowe Ewolucje” realizująca ideę wsparcia pozafinansowego dla firm, będących klientami banku
 • VIII edycja „Akademii Przedsiębiorcy”, której tematem przewodnim jest wykorzystanie technologii w rozwoju firmy.

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w III kw. 2016 r.:

 • Ciągła dywersyfikacja bazy klientów, portfela kredytowego i powiązanych źródeł przychodu.
 • Wzrost wyniku odsetkowego netto z tyt. kredytów o 29% r/r, osiągnięty dzięki większemu wolumenowi portfela
 • Wzrost dochodów z handlu zagranicznego: akredytywy +29% r/r. factoring międzynarodowy +28%, gwarancje międzynarodowe +138% r/r.
 • Digitalizacja m.in. rozwój strefy samoobsługowej - ponad 60% wniosków o wystawienie gwarancji jest wysyłane
  i podpisywane elektronicznie w iBiznes24.
 • Bankowość mobilna dla firm.

Globalna Bankowość Korporacyjna w III kw. 2016 r.:

 • Zawarcie kilku znaczących transakcji finansowania spółek, m.in. z sektora telekomunikacyjnego, nieruchomości
  i finansowego.
 • Sfinalizowana transakcja przejęcia dla spółek z sektora hutniczego i handlowego oraz usługowego
 • Wzrost wolumenu transakcji handlowych
 • Sprzedaż produktów rynku finansowego przy wysokim popycie klientów
 • Znaczne przyrosty wolumenów wygenerowane przez produkty trade finance przy zachowaniu kontroli nad wzrostem RWA
 • Poszerzanie kanałów dystrybucji produktów skarbowych i rozwój narzędzi e-commerce
 • Udoskonalona oferta usług zarządzana gotówką z wykorzystaniem nowych technologii

Leasing w III kw. 2016 r.:

 • Do końca września 2016 r. BZ WBK Leasing sfinansował ruchomości o łącznej wartości netto ponad 2,8 mld zł,
  o +10% r/r., odnotowując istotne wzrosty sprzedaży na rynkach pozarolniczych (+26% r/r), m.in. dzięki rekordowym wzrostom w finansowania pojazdów (+40% r/r).
 • Na koniec 3Q 2016 wartość portfela leasingowego BZ WBK Leasing przekroczyła 6,4 mld zł, tj. o +19% r/r utrzymując wysoką jakość.

Faktoring w III kwartale  2016 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 13,50 mld zł i były wyższe o 9% r/r
 • Portfel kredytów wzrósł o 14% r/r i osiągnął poziom 3 mld zł.  
 • Spółka zajęła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 12%.

Santander Consumer Bank w III kw. 2016 r.:

 • Zysk brutto wyniósł 479 mln zł
 • Emisja obligacji o wartości nominalnej 432 mln zł w ciągu trzech kwartałów 2016 r..
 • Portfel kredytowy wzrósł o 3% r/r i wyniósł 14,5 mld zł., a wartość depozytów wzrosła o 18% do 8 mld zł.

Więcej informacji:

Eamonn Crowley - CFO eamonn.crowley@bzwbk.pl
Agnieszka Dowżycka - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich agnieszka.dowzycka@bzwbk.pl
Monika Nowakowska - Dyrektor Departamentu Public Relations Monika.nowakowska@bzwbk.pl