Informacja prasowa starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj

Aktualne dane dotyczące Santander Bank Polska można znaleźć także na stronie santander.pl

wróć do listy informacji prasowych

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. I PÓŁROCZE 2017

Wyniki za okres styczeń – czerwiec 2017 r.

W I półroczu 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1,1 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w  I półroczu 2016 i 2017 roku (przychody z VISA w wysokości 316 mln zł brutto/256 mln zł netto; oraz różnica w kosztach poniesionych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 43 mln zł) porównywalny zysk netto wzrósłby o 12% r/r.

Wyniki po I półroczu 2017 są bardzo satysfakcjonujące. Zysk należny akcjonariuszom w ujęciu porównywalnym wzrósł o 12%, o 10% zwiększyły się dochody komercyjne, w tym wyniki z tytułu prowizji i odsetek, koszty pozostały pod kontrolą. W efekcie współczynnik C/I wyniósł na koniec półrocza 44,6%, a  w ujęciu porównywalnym 43,4%, natomiast współczynnik kapitałowy wzrósł do 16,51% zapewniając bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost. Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję długu podporządkowanego o równowartości 150 mln dolarów, wypłaconego w euro, w formie zielonych obligacji. Jest to pierwsza emisja tego typu przeprowadzona przez polski bank. Doskonała kondycja Banku Zachodniego WBK została po raz trzeci doceniona przez Euromoney Awards for Excellence nagrodą „Best Bank in Poland”. Satysfakcjonujące wyniki finansowe pozwoliły na wypłatę dywidendy z zatrzymanego zysku w wysokości 5,4 zł na akcję.

Realizowana przez nas transformacja zmierza do stworzenia modelu biznesowego zapewniającego budowanie pozytywnych doświadczeń klientów. Stąd zmiany w systemach zarządzania relacjami z klientami, nowe narzędzia do analizy big data, nowe rozwiązania dla obsługi posprzedażowej. To wszystko pozwoli nam lepiej realizować potrzeby klientów i podnosić ich satysfakcję. Wierzę, że to będzie też kluczowy czynnik realizacji celów biznesowych

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

 

WYNIKI W  I PÓŁROCZU 2017:

 • Dochody ogółem - wyniosły 3,8 mld zł, i zmniejszyły się o 3,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W warunkach porównywalnych dochody Grupy wzrosły o 5% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,6 mld zł i wzrósł o 12% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 971 mln zł i wzrósł o 3% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (szczególnie wysokim w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych). Prowizje ubezpieczeniowe pozostają pod presją zmian w regulacjach prawnych.
 • Przychody z tytułu dywidend były niższe w 2017 roku wyniosły 76 mln zł w porównaniu do 95 mln zł w 2016 roku, w tym dywidenda ze spółek z Grupy AVIVA w wysokości odpowiednio 69 mln zł i 89 mln zł.
 • Spadek wyniku handlowego (-47% r/r do wartości 92 mln zł) pod wpływem pochodnych instrumentów finansowych i walutowych operacji międzybankowych.
 • Spadek wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (-93% do wartości 28 mln zł) w związku z wysoką bazą powstałą w efekcie jednorazowej transakcji kapitałowej przeprowadzonej przez Visę i wysokiego poziomu sprzedaży obligacji skarbowych w  I połowie 2016 r.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,7 mld zł i były stabilne r/r. Porównywalne koszty po wyłączeniu nadwyżki opłat na BFG 2017/2016 spadły o 3% r/r.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 44,6%, a porównywalny C/I 43,4%.
 • Podatek bankowy zapłacony przez Grupę BZ WBK za 6 pełnych miesięcy wyniósł 211 mln zł wobec 173 mln zł za 5 miesięcy w  I półroczu. 2016 r.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 246 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 66 pb., głównie dzięki poprawiającej się jakości portfela kredytowego (wskaźnik NPL: 5,9% wobec 6,8% na koniec I półrocza 2016 r.) i proaktywnej polityce zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym.
 • Nowe składki na rzecz BFG wprowadzone od początku br. (zmiana opłat, sposobu pobierania i podstawy naliczania): 169 mln zł kosztów ujętych w  I połowie 2017 r. z tytułu opłat na rzecz BFG (w tym składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i składki kwartalnej na fundusz gwarancyjny banków), co stanowi wzrost o 43 mln zł w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku.

KAPITAŁY Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: CAR na poziomie:16,51% oraz Tier1: 15,53%.

KLIENCI Należności brutto od klientów zwiększyły się o 4% r/r do 110 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5% r/r do 57 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 1% r/r do 46 mld zł.
Zobowiązania wobec klientów wzrosły o 3% r/r do wartości 109 mld zł w efekcie przyrostu środków pochodzących od klientów indywidualnych o 5% r/r do 65 mld zł oraz ustabilizowania się poziomu depozytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego na poziomie 44 mld zł.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła 15 mld zł, co oznacza wzrost o 16% w skali roku i 11% w skali półrocza.

TRANSFORMACJA CYFROWA Rośnie liczba klientów aktywnych cyfrowo, o 4% r/r. Bank rozwija kanały zdalne – w aplikacji mobilnej oraz w usługach bankowości elektronicznej wprowadzono kolejne funkcje. W kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center) bank realizuje już 32% wartości sprzedaży produktów kredytowych. W segmentach klientów firmowych realizowane są projekty ułatwiające obsługę tej grupy, koncentrujące się na uproszczeniu procesów sprzedażowych oraz automatyzacji w procesach kredytowych.

LINIE BIZNESOWE Stabilny rozwój projektów biznesowych nakierowanych na znaczący wzrost satysfakcji klientów oraz zwiększenie dostępnych cyfrowo produktów i usług. O prawie 4% wzrosła liczba kont osobistych w pln, a portfel kart płatniczych o ponad 4%.

Bankowość detaliczna BZ WBK w  I półroczu 2017 r.:

 • 5% wzrost portfela kredytów klientów indywidualnych;
 • Depozyty detaliczne przyrosły o 5% r/r;
 • Portfel kont osobistych w złotych wzrósł o 4% r/r (3,2 mln szt.);
 • Rekordowy wzrost sprzedaży kart kredytowych w internecie i aplikacji o 21% kw/kw. Portfel kart kredytowych wzrósł o ponad 3% r/r;
 • Portfel kart HCE wzrósł o 14% w ujęciu kw./kw.;
 • Wzrost liczby aktywnych klientów cyfrowych – 2,025 mln (+4% r/r);
 • Wzrost sprzedaży produktów kredytowych w kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center) – wzrost wartości portfela o +53% r/r, liczby udzielonych produktów kredytowych o 47% r/r;
 • W kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center) bank realizuje już 32% wartości sprzedaży produktów kredytowych;
 • Wzrost liczby transakcji mobilnych o ponad 750 tys. kw./kw. – łącznie to 5,5 mln transakcji (+79% r/r);
 • Wzrost transakcyjności w sieci wpłatomatów – 12% wzrost pod względem liczby wpłat (12%) oraz 20% wzrost wartości;

MŚP w  I półroczu 2017 r.: 

 • Nagroda „Euromoney Award for Excellence 2017” w kategorii „Najlepszy Bank w Polsce dla MŚP”;
 • Biznes Ekspres EBI – kredyt z dofinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z niższą marżą;
 • Wzrost wolumenu depozytów prawie o 10% r/r (o 1,1 mld zł);
 • Wzrost wartości portfela kredytowego MŚP w stosunku do poprzedniego kwartału o 296 mln zł tj. o 3% oraz 3% r/r tj. o 243 mln zł;
 • Stabilny wzrost liczby klientów MŚP, w tym wzrost liczby klientów aktywnych o 6% r/r;
 • Wdrożenie biometrii dla klientów SME;
 • Wprowadzenie sprzedaży kredytów przez contact centre;.

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w  I półroczu 2017 r.:

 • 9% wzrost przychodów brutto klientów korporacyjnych r/r;
 • 19% wzrost dochodów z opłat i prowizji r/r w segmencie;
 • do oferty wprowadzono gwarancje bezterminowe oraz pakiet PRO-Invest, obejmujący produkty oszczędnościowo-inwestycyjne inne niż depozyty, w tym m.in. lokatę strukturyzowaną i strategię inwestycyjną dwuwalutową;
 • wprowadzono nowe rozwiązania produktowe i funkcjonalne w bankowości elektronicznej i call centre, m.in. portal unijny, w którym klienci korporacyjni mogą skorzystać narzędzia ułatwiającego selekcję programów unijnych adekwatnych do profilu i potrzeb swojego przedsiębiorstwa; narzędzie to jest mocnym wyróżnikiem BZ WBK na rynku;
 • zakończono V edycji ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu;

Globalna Bankowość Korporacyjna w  I półroczu 2017 r.:

 • Wzrost wolumenów o jedną trzecią w skali roku w obszarze finansowania łańcucha dostaw, wspierającego podstawową działalność klientów Globalnej Bankowości Transakcyjnej, dzięki rozszerzeniu liczby programów i dostawców;
 • Znaczące umowy kredytowe zawarte między innymi z klientem z sektora usługowego;
 • Realizacja prac analitycznych i doradczych oraz doradztwo finansowe i transakcyjne dla spółek z sektora farmaceutycznego i usługowego;
 • Pierwotna oferta publicznej dla spółki z sektora produkcyjnego;
 • Emisja obligacji i euroobligacji dla klientów z sektora finansowego i energetycznego;
 • 74% wzrost biznesu Sprzedaży Instytucjonalnej (Dom Maklerski) na rynku wtórnym;
 • Repo Desk – nowy obszar biznesu z klientami instytucjonalnymi;
 • Zabezpieczenie obcej ekspozycji dużej spółki z branży windykacyjnej;

Leasing w  I półroczu 2017 r.:

 • Na koniec czerwca 2017 r. wartość portfela leasingowego przekroczyła 7 mld zł, co oznacza wzrost +15% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela;
 • Od wielu lat BZ WBK Leasing jest nr 1 w finansowaniu maszyn i urządzeń na polskim rynku leasingu, w pierwszym półroczu 2017 r. zostały sfinansowane maszyny i urządzenia o wartości ponad 930 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży +14% r/r;
 • Najlepsze w historii półrocze - w 2Q BZ WBK Leasing sfinansował ruchomości o wartości netto ponad 1,1 mld PLN (+14% r/r);

Faktoring w  I półroczu 2017 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 11,09 mld zł i były wyższe o 27% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 16% r/r i osiągnął poziom 3,6 mld zł;
 • Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 13%;
 • Sprzedaż na koniec II kw. 2017 roku wyniosła 1,1 mld zł.;

Santander Consumer Bank w  I półroczu 2017 r.:

 • Portfel kredytów brutto wyniósł 15,5 mld zł na koniec I półrocza br. i wzrósł o 8% r/r;
 • Wskaźnik C/I wyniósł 39%;
 • Sprzedaż spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i samochodowych oraz kart kredytowych o łącznej wartości 372 mln zł.;
 • Bank nawiązał współpracę z jedną z największych sieci marketów budowlanych oraz przedłużył współpracę z trzema kluczowymi partnerami z branży RTV/AGD;
 • Zysk netto wyniósł 326 mln zł i był o 28% wyższy niż przed rokiem;

Więcej informacji:

Maciej Reluga - CFO Maciej.reluga@bzwbk.pl
Agnieszka Dowżycka - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich agnieszka.dowzycka@bzwbk.pl
Monika Nowakowska - Dyrektor Departamentu Public Relations Monika.nowakowska@bzwbk.pl